Car(iad) cyntaf: Cyrmit, Caerdydd a fi

Wel yn wir. Dwi wedi cael cais! Nawr, cyn i mi fwrw mlaen, efallai y dyliwn i nodi disclaimer i ddweud nad ydw i am annog hyn yn ormodol, gan yn sylfaenol y llyfr sy’n dod gyntaf ac nid y blog. Ac mae gen i doreth o waith i wneud!

Fodd bynnag, mae fy nghyfaill- y cerddor a’r llenor dawnus Gruff Meredith- wedi bod yn ddigon caredig i ddod gyda mi i sawl gornest chwaraeon yn ddiweddar wrth i mi ymchwilio ar gyfer y gyfrol, gan gynnwys gweld y Cardiff Devils yn maeddu Hull yn Planet Ice, y Gleision yn trechu Racing Mêtro a chlwb pêl droed Dinas Caerdydd yn curo Peterborough yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Felly iawn, â phleser… beth carai’r bonwr Meredith i mi sgwennu cofnod amdano, mewn perthynas â Chaerdydd?

Fy nghar.

Rrrreit.

Er gwybodaeth, i’r rheiny ohonoch sydd ddim yn fy adnabod, rydw i’n dal i fod yn berchen ar fy nghar cyntaf; VW Polo a aned rhywle yn yr Almaen ar droad y Mileniwm, a ddefnyddiwyd am flwyddyn fel “courtesy car” ac a ddaeth ar y farchnad yn Heol Sloper, Lecwydd am fargen o bris.

Doeddwn i ddim yn siwr a oeddwn i’n rhy hoff o’r car i ddechrau, a’r prif reswm am hyn oedd ei liw.

Roedd e’n wyrdd.

Nid lliw “Racing Green” swish y Jaguar E Type, na “Highland Green” Ford Mustang Steve “Bullitt” McQueen.

Na. Roedd hwn yn wyrdd llachar. Lliw Kermit The Frog!

Wrth lwc, yr eiliad wnaeth hynny fy nharo i, bedyddiwyd y car yn “Cyrmit”, a fyth ers ’ny ry ni’n deall ein gilydd i’r dim.

Ein cyrchfan cyntaf oedd Eisteddfod Dinbych 2001, ac fe gyrhaeddon ni’r Maes mewn un darn. A dweud y gwir, am gyfnod go helaeth bu cryn dipyn o deithio ar hyd yr A470 rhwng Caerdydd a’r Gogledd, gan yr roedd gen i gariad yn byw yno ar y pryd.

Wel yn wir, beth yw hyn? Dyma ni lun o’r cariadon cyntaf ar draeth Morfa Bychan ger Porthmadog yn 2002…

Ac eto, ar daith ger Talyllyn!

Ac er mawr gywilydd i mi, aeth Cyrmit allan o’i ffordd i gael tynnu’i lun gyda’r diweddar Archdderwydd Dic Jones, pan fues i’n ddigon twp i gloi fy ngoriadau yn y car tra’n aros mewn tîpî ar fferm Yr Hendre, Blaenannerch,  ar achlysur parti pen blwydd fy nghyfeilles Heledd ap Gwynfor yn 2007.

Dic yr Hendre, Kate Woodward

(Llun gan Kate Woodward)

Mawr fy niolch, gyda llaw, i Kate Woodward am y reportage, ac i ymdrechion arwrol Nigel Davies garej Crosslyn Blaenannerch wrth achub y dydd- heb sôn am yr hybarch Archdderwydd ei hun a oedd yn gwmni gwych dan y fath amgylchiadau, ac a ddyfynodd sawl englyn o eiddo fy Nhaid, WD Williams a enillodd y Gadair ym 1965– flwyddyn cyn ei orchest fawr ef.

Do, ry ni wedi rhannu cryn dipyn, ’rhen Gyrmi a fi. Dagrau, dedwyddwch, ac ambell i rêg.

Ond anghofiwch y lol botes ma “nhw’n” ddweud, fod ceir gwyrdd yn anlwcus. Dim ond ambell i dolc a damwain gawson ni ar hyd y ffordd.

Pwy a wyr pam fod fy nghydweithiwr i Derfel yn mynnu galw “The Green Peril” arno o hyd.

O’r gore, dwi’n derbyn fy mod yn gwybod mwy am hanes teulu Ron o Wlad Belg, o Celtic Recovery, na fy llinach fy hun, diolch i’r ffaith iddo ddod i f’achub deirgwaith rhwng 2009- 2010.

Yn wir, y tro dwetha i ni gwrdd oedd pan gludodd e Cyrmit i garej Monthermer Road yn Cathays, lle dderbyniais i’r newyddion trychinebus fod yr injan di marw, a bod dim gobaith i’r broga bach.

Y fath loes!

Am fisoedd ar ôl hynny, gadewais i’r car ar gornel Heol Pen y Waun, gan osgoi galw heibio, yn gwrthod derbyn y gwir- tan yn y diwedd bu’n rhaid i mi ei symud, ar gyngor fy nhad.

Diolch i’r nefoedd felly am Mr E.T. Tucker, a gynigodd ei lusgo gerfydd rhaff (â minnau wrth y llyw) dros gylchdro gwallgo Gabalfa i’w garej ym Mhontcanna, lle clywais y geiriau gwyrthiol mai rwtch sbwriel oedd damcaniaeth  Mr Monthermer Road, ac y gallai e ddod â Cyrmi nol o’r farw’n fyw!

Y fath lawenydd!

Cawson aduniad rhagorol, a chyfnod mis mêl hynod braf. Ond och, a minnau newydd dderbyn cynnig i sgwennu cyfrol am Gaerdydd, digwyddodd dwy anffawd mewn mater o fisoedd ar droad 2011 pan dorrais fy mhenelin chwith ac yna fy ngarddwrn dde, gan olygu na chawn i yrru- am dri mis!

Gwell sibrwd hyn, rhag i’r cerbyd fy nghlywed, ond roedd ein cyfnod ar wahân yn sicr werth chweil. Yn un peth, cerddais i bobman, gan ddod i nabod fy ninas, a chynefino’n llwyr â Chaerdydd am y tro cyntaf ers yr oeddwn yn fy arddegau. Cefais sgwrsio’n hamddenol, heb boeni am ffioedd meysydd parcio, a chês fentro i ambell gornel o’r ddinas na fyddai’n bosib myned â char.  Deffrowyd ynnof ddinasyddes fympwyol,  ac i drwmgwsg aeth y gymudwraig ddyddiol o’i swyddfa shathre.

Sylweddolais, am y tro cyntaf ers cantoedd, pa mor gerddadwy yw Caerdydd, ac y dyliwn, fel fy chwaer Catrin, reidio beic rownd y dre.

Yn anffodus, mae realiti yn brathu, a rhaid cymeryd dau fỳs i ngweithle yn Llandaf o ardal y Rhath. Coeliwch chi fi, dyw aros am bedwar bỳs bob dydd ddim yn sbort pan fo’r shifft gynnar yn galw. A rhaid cyfadde, gyda misoedd yn unig ar ôl i gwblhau’r gyfrol, mae cael yr opsiwn o fynd ar wîb i ardaloedd anghysbell y ddinas -heb sôn am weddill Cymru- yn werthfawr tu hwnt.

Serch hynny, dwi wedi dod i ddibynnu cryn dipyn llai ar yr hen Cyrmit, mas o barch i’r ddinas, yn ogystal â’r hen foi. Wedi’r cyfan, bydd yn ddeuddeg oed eleni, a dyw e ddim yn mynd dim iau.

Ond mae e’n dal i fod yn handi tu hwnt mewn maes parcio archfarchnad, lle gallai’i weld e o bell. Ac ynddo ef yn unig, bellach, caf chwarae casetiau fy arddegau- Anweledig, Stone Roses, Saint Etienne, Hanner Pei.

Ac mae ganddo gymdogion -brodyr, yn wir- o’r un anian ag e! Coeliwch neu beidio, ceir dau VW Polo W-DAX o union yr un lliw a gwneuthuriaid  yn byw nid nepell i ffwrdd; y naill ar Heol Wedal ger Ysbyty’r Waun, a’r llall ar Heol Richmond dafliad carreg o dŷ’r Maer.

Efallai eu bod nhw’n llai cleisiog a chrucymalog na Nghyrmi bach i, a ’dy ni berchnogion ddim mor gyfeillgar fel ein bod ni’n canu corn ar ein gilydd wrth basio’n y stryd.

Ond os welwch chi Cyrmit, da chi codwch law- fe geisiwn ein gorau i ymateb. Dim ond gobeithio, wedi hynny, na fydd angen galw eto ar Ron o Wlad Belg.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Eso Gwyrdd :

    Teyrnged arbennig i’r hen cyrmi. X

  2. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Gwyliau Llenyddol yr Haf | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Gig: Saint Etienne, The Gate, Y Rhath- Mai 25, 2012 | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Cyfeillgarwch | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s