Dihangfa o’r Ddinas; Caerfaddon

A minne ar ganol sgwennu’r llyfr am Gaerdydd, dwi heb gael llawer o gyfle i adael y ddinas ers tro, ond ar achlysur pen blwydd un o’m ffrindiau pennaf ar ddechre mis Mawrth, trefnais wibdaith i ddwy i Gaerfaddon.

Yn ogystal ag ymweld yn gyson â Chestyll Cymru, roedd fy rhieni yn arfer mynd â ni blantos am dripiau i nifer o drefi cyfagos, gan gynnwys Bath. Diolch i’w phensaerniaeth Sioraidd a’i siopau anibynnol- ar ffaith ei bod mond awr i ffwrdd ar y draffordd-  mae’r ddinas hardd yn dal i’n denu ni ferched Cooke i ymweld â hi o leia unwaith y flwyddyn.

Fel Caerdydd, roedd Caerfaddon yn dre a ddenodd y Rhufeiniaid i sefydlu catrawd, ond yn achos y ddinas Seisnig, roedd na atyniad gwahanol iawn, sef y dyfroedd lleol a ddefnyddiwyd gyntaf gan y Celtiaid.

Y mae’r dyfroedd hyn- a ddenodd Jane Austen a’i chyfoedion ar droad y 18ed Ganrif- yn ogystal â rhai o’i harwresau llenyddol- i ddilyn ffasiwn y cyfnod, “to take the waters at Bath”- yn deillio’n wreiddiol o’r glaw sy’n syrthio ar fryniau cyfagos Mendip  cyn llifo lawr trwy ddyfrhaenau calchfaen a’i gynhesu trwy broses geothermol, cyn codi i’r arwyneb trwy ffawtlin geolegol Pennyquick.

Ein prif gyrchfan ni ar ddechre fis Mawrth oedd Thermae Bath Spa, a agorodd yn 2006 sy’n gwneud defnydd o ddyfroedd a ffynonellwyd o dyllau turio cryn dipyn mwy cyfoes na rhai’r Rhufeiniaid. Mae’n ganolfan gyfoes mewn adeilad hynafol, sy’n cynnwys podiau stêm ymlaciol a sawl pwll nofio, sydd yn llawn mineralau a daioni dyfrllyd, gan gynnwys yr atyniad mwyaf poblogaidd, y pwll agored ar dô yr adeilad, lle wnaethon ni brofi machlud prydferth iawn.

Nid oes gen i boced yn fy siwt nofio ar gyfer fy iFfôn, felly bydd yn rhaid i chi fy nghoelio i pan ddweda i hynny! Ond dyma chi lun o’r pwll hwnnw o’r wefan, sydd a golygfa ffantastic o’r dre a’i bryniau cyfagos.

Ond cyn manteisio ar eu pecyn Twilight ddiwedd p’nawn, cawsom ddiwrnod difyr , gan ddechrau gyda jyst dros awr o daith ar y trên. A hithe’n achlysur arbennig- ac wedi hanner dydd- bu’n rhaid agor y fizz pinc a sglaffio dwy gacen ben blwydd.

Mae’r teisennau llachar bychain yn dod o siop Sugar Swirlz Cupcakery yn Arcêd y Frenhines yng Nghaerdydd a agorwyd yn 2010 gan Sally Dodd, merch o Gaerlyr a fu’n gweithio fel chef yng Nghaerdydd ers 20 mlynedd, ym mhobman o’r Slug and Lettuce i St David’s Hotel & Spa. Yr un pinc ar y chwith yw’r Sugarswirlz Original, ac ar y dde y mae The Mr Big ag iddo eisin glas sydd â blas “New York Cheesecake”.

Toc cyn ymweld â’r spa, cawsom damaid i ginio yn yr Adventure Cafe Bar ar George Street, a thaith rownd y siopau anibynnol o gwmpas Milsom Street a Broad Street, lle ddarganfuon ni un o’r siopau gorau ar wyneb y blaned, Topping & Company Booksellers.

O’r eiliad y camon ni dros drothwy’r siop, roedden ni’n dwy yn ein seithfed nef. Nid yn unig y ceir adran enfawr o lyfre teithio reit yn y blaen (uchod), ond o fewn dim , cawsom gynnig paned o goffi yn rhad ac am ddim tra’n bo ni’n pori’r dewis diddorol o lyfrau a chyfle i eistedd lawr, ac ro’n i wrth fy modd pan sylweddolais i eu bod nhw’n defnyddio’r un llestri o wlad Pwyl ag y prynais i mewn marchnad yn Stuttgart rai blynyddoedd yn ôl.

Mae’n flin gen i ddweud mai dim ond llond llaw o siopau llyfrau anibynnol sydd i’w cael yng Nghaerdydd- Siop y Felin, Cab@n, a The Wellfield Bookshop yn eu plith- ac mae’r diolch i hynny’n bennaf i wefanau fel Amazon.com . Felly roedd darganfod Topping & Company Booksellers, gyda’u staff gwybodus a chyfeillgar, a’u dewis gwych o lyfrau yn brofiad arbennig iawn.

Roedd yn fy atgoffa i o un o fy hoff siopau llyfrau yn Efrog Newydd- Rizzoli ar West 57th St- lle sy’n chwarae rhan ganolog yn y ffilm Falling in Love gyda Robert De Niro a Meryl Streep, ac sydd wastad â cherddoriaeth gwych yn y cefndir, a dewis anfarwol o gyfrolau sydd yn bownd o esgor ar argyfwng excess baggage ym maes awyr JFK.

Ceir yma hefyd adlais o ambell ffefryn arall, gan gynnwys Hedengrens yn Stureplan, Stockholm; cadwyn ardderchog Readings ym Melbourne; Shakespeare and Company ym Mharis, ac- yn nes at adre-  siop lyfrau ail law Richard Booth ar Heol y Llew yn Y Gelli, a siop hyfryd Eirian James yng Nghaernarfon Palas Print, diolch i adrannau ffuglen, ffeithiol a chelf difyr, yn ogystal â chornel fach ddifyr i blant.

A ninnau wedi neilltuo rhyw awren i gael mynd o gwmpas y siopau cyn mynd am sesiwn adfywiol yn Thermae Spa, hedfanodd yr amser tra’n pori trwy’r llyfre a holi’r perchennog Robert Topping yn dwll. Fe allen i fod wedi prynu o leia dwsin o lyfrau yn hawdd, ond â minnau heb gar i’w cludo shathre, dim ond un aeth â hi, cyfrol ryseitiau hyfryd gan Sophie Dahl oedd honno, sydd yn gaddo’n un gwych.

Ceir llun trawiadol ohoni ar flaen y llyfr yn eistedd ger un o gertiau sipsi ei Thad-Cu Roald Dahl, sydd â chysylltiad diddorol ag artist o Ogledd-Ddwyrain Gymru wnes i gwrdd â draw yn Awstralia; cewch ddarllen rhagor am hynny yn rhifyn mis Mehefin o Barn!

Mae’n bur debyg fod pob un llyfr welais i yno ar gael ar y we, a hynny am bris dipyn llai, ond heb y byrddau gorlawn o gyfrolau difyr, yr awyrgylch ymlaciol a’r croeso cynnes i gael pori fel y mynnom, does na ddim ffordd y buaswn wedi’u darganfod, na’u chwennychu fel y gwnes i’r pnawn hwnnw.

Mae darganfyddiadau fel hyn yn ychwanegu cymaint at ymweliad â dre neu ddinas wahanol, ac roedd canfod y siop lyfrau hyfryd Toppings & Company yn eisin ar gacen diwrnod hyfryd iawn.

Carwn weld siop gyffelyb yn agor yng Nghaerdydd. Oes na unrhywun allan na sy’n rhannu’r un freuddwyd â mi?

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dihangfa o'r Ddinas, Llyfrau, Siopa. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Dihangfa o’r Ddinas; Caerfaddon

  1. Dywedodd sgentilyfrimi :

    Mae ngheg i’n glafoerio – nid oherwydd y cacennau ond oherwydd dy rhestr o siopau llyfrau!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s