Bwyty Yaki Niku, Llaneirwg

Gyda chynifer o fwytai o safon i’w profi yng Nghaerdydd dros y flwyddyn ddwetha, dwi wedi ceisio ngorau i osgoi ail-ymweld â rhai o’m ffefrynnau, er tegwch i’r llyfr ac yn y gobaith o ganfod perlau newydd.

Bu’r polisi’n un llwyddianus ar y cyfan, ond neithiwr, rhaid cyfadde i mi dorri’r rheol aur a dychwelyd i leoliad greodd argraff fawr arna i ddechre’r flwyddyn- bwyty Yaki Niku yn Llaneirwg ar gyrion gwledig gogledd-ddwyrain Caerdydd.

Roedd fy ymweliad cyntaf â’r bwyty- sy’n arbenigo mewn seigiau sawrus o Gorea a Siapan- yn dipyn o antur wrth yrru yn syth o’r Rhath am rai milltirioedd ar hyd Heol Casnewydd trwy Dredelerch, Llanrhymni a Llaneirwg, cyn colli’r troad i’r chwith, a phasio’r arwydd yn fy nghroesawu i Gasnewydd.

Serch y ffaith fod gen i lywiwr tan gamp yn y sedd flaen- Lleucu’r chwaer- fe lwyddon ni i golli’r troad am yr eilwaith, ac erbyn cyrraedd y bwyty or diwedd, cawsom ar ddeall fod ein cyd-fwytawr (y lodes o Lysfaen- a ffrind bore oes- Zoe Hailes) hefyd wedi methu’r troad, ac felly bu’n rhaid rhoi caniad ffôn iddi i rannu’r cyngor syml hwn: wrth groesi’r cylchdro mawr i gyfeiriad Casnewydd a phasio canolfan arddio Blooms of Bressingham ar y dde, arafwch gryn dipyn er mwyn dal yr arwydd am “Cae Garw Lodge” ar y chwith, a hynny fetrau’n unig o’r arwydd “Croeso i Gasnewydd”. Dyma’r troad i Yaki Niku.

Ga i eich sicrhau fod y ffwdan yn werth chweil, gan fod y bwyd yn wirioneddol arbennig a’r croeso gan y perchennog ifanc Sung Dong Kim yn gynhesach byth.

Wrth groesi’r rhiniog a a chamu ar hyd ardd gerrig hynod y dderbynfa, sylweddolon ni mai gwesty mawr yw Yaki Nuku yn y bôn, gyda stafelloedd gwely’r motel i’w canfod ar y chwith, a bwyty dymunol i’r dde.

Gyda’r dair ohonom- a’m chwaer arall, Catrin- wedi mwynhau pryd hyfryd yn Koreatown yn Efrog Newydd rai blynyddoedd yn ôl, roedd hi’n wych gweld y lle yn orlawn o deuluoedd Siapaneaidd a Choreaidd lleol yn mwynhau  bowliau mawr o nwdls, reis a llysiau lliwgar ac amrywiaeth o gigach yn ffrwtian ar y byrddau barbeciw.

′Rôl archebu potel amheuthun o gwrw Hite a glasied o win gwyn yfadwy iawn, cawsom ein cynghori i archebu un o seigiau mwyaf eiconig Corea- Dol Sot Bi Bim Bap, sef bowlen danbaid o reis a a llysiau gydag wy amrwd ar ei ben, i ni gael ei gymysgu at ein dant- ar y cyd â phlatiad o Bul Go Ki- platiad o gig eidion wedi dorri’n denau a’u stwytho mewn olew sesame, siwgwr a saws soya.

Roedd y cyfuniad yn anhygoel o flasus, gyda’r reis, yr wy a’r llysiau amrwd ynghyd â blas ysgafn Kimichi  (un o brif flasau bwyd Coreaidd, a ychwanegir i’r rhan fwyaf o’r seigiau- sef llysiau wedi’u heplesu mewn cyfuniad o flasau, sy’n cynnwys chilli, garlleg a sinsir)  yn grenshlyd a’r cig yn dyner a danteithiol tu hwnt.

Roedd y Dol Sot Bi Bim Bap yn gymaint o lwyddiant nes i ni archebu bowlen arall i gyd-fynd â chynnwrf mwya’r noson, pan dynnwyd caead barbeciw (sef y Yaki Niku) y bwrdd er mwyn rhostio’r  Sam Kyop Sal o’n blaenau- sef stribedi o gig moch wedi’u stwytho mewn olew sesame.

Ar fy ail ymweliad- ar ben fy hun y tro hwn- ces groeso cynnes yn ôl gan Mr Kim, a’r tro hwn, awgrymodd gyfres o seigiau llysieuol, gan ddechrau- fel y tro dwetha- gyda thair bowlen fach o fresych, cucumer a beansprouts wedi’u piclo, cyn bwrw mlaen gyda’r Gyoza Siapaneaidd- twmplenni ysgafn llawn llysiau wediu stwytho mewn saws soya- a photel o gwrw ysgafn  Cass.

Yn hytrach nag agor caead y barbeciw y tro hwn, awgrymodd Mr Kim fy mod yn profi saig nwdls tryloyw sydd yn boblogaidd iawn yng Nghorea, ar y cyd â bowlennaid o reis wedi’i ffrio mewn Kimichi coch a’i gyflwyno ag wy ar ei ben.

Serch yr olygfa swreal- a natur llithrig y nwdls tryloyw yn fy ngheg- rhaid dweud i’r cyfuniad llysieuol brofi’n llwyddiant ysgubol.

Mae’r Kimichi i’w flasu yn y rhan fwyaf o seigiau, ac yn rhan ganolog o’r diwylliant umami, sef y pumed flas neu chwaeth (ar ôl melys, chwerw, sur a hallt) sydd i’w ganfod ym mwydydd y Dwyrain Pell. Mae’n flas gwahanol ond atyniadol iawn, sydd yn gweddu’n wych i’r bwydydd sydd yn ffurfio sail gadarn i cuisine Corea- reis, nwdls , cig  a llysiau ffres.

Mi fydden i’n scr yn argymell ymweliad â bwyty hynod hamddenol Yaki Niku, diolch yn bennaf i natur hawddgar y perchennog hynaws, sydd yn wreiddiol o Seoul, ond a dreuliodd gyfnod sylweddol yn Siapan cyn dod draw i Gymru ar droad y mileniwm, a magu ei deulu yn lleol.

Mae ei arbenigedd ef a’i wraig yn y gegin yn atynnu ymwelwyr o bell- gyda nifer o deuluoedd o dras Coreaidd yn mynd yno ar bererindod o Birmingham, Llundain ac Exeter .

Un atyniad arall yw ambell gyffyrddiad celfyddydol o Corea- gan gynnwys un tirlun traddodiadol sy’n siwr o apelio at chwaeth nifer o Gymry, gan y Kyffin Koreaidd Mr Kim.

Neilltuir, yn ogystal, le arbennig iawn yn y bwyty i ddarn o waith serameg a ddaeth yn go agos i gipio teitl  Artist Cymreig y Flwyddyn nol yn 2007, a hynny gan yr artist o Gorea Jin Eui Kim  ddaeth o goleg celf yn Tasmania, Awstralia, i astudio  Doethuriaeth mewn serameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd- ac sy’n gweini’n achlysurol yn Yaki Niku.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Celf. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Bwyty Yaki Niku, Llaneirwg

  1. Dywedodd Carl Morris :

    Os ydw i’n coginio fy mwyd fy hun, wel dw i eisiau discownt.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s