Dihangfa o’r Ddinas: Kefalonia Rhwng Dau Glawr

20120914-081406.jpg

Dwi newydd ddychwelyd o fy ngwyliau ar ynysoedd Kefalonia ac Ithaca (uchod) yng Ngwlad Groeg- wythnos gyfan o haul, heli a hwyl haeddianol ar ôl cyfnod hirfaith o waith di-dor.

Ag eithrio ymweliadau â thraeth y Parrog ger Trefdraeth, Sir Benfro, mae bron yn ddegawd gyfan ers i mi fwynhau gwyliau lan môr dd’wethaf, ac ar ynys Ciwba oedd hynny, yng nghwmni fy chwiorydd, ′nol yn 2003.

Ithaca a Kefalonia

Dau o bleserau mwyaf cymeryd y fath wyliau yw cael plymio i ddyfnderoedd y môr gwyrddlas a gorweddian yn yr haul gyda phentwr o lyfrau gwych- y math o lyfrau y mae modd ymlacio’n llwyr yn eu cwmni, fel y gwnes i ar ynys gyfagos Zakynthos yn 2001 pan es i ar fy liwt fy hun yng nghwmni tair eicon ddadeluol; Elizabeth Taylor (Elizabeth Taylor gan Donald Spoto), Jackie O (America’s Queen: The Life of Jacqueline Kennedy Onassis gan Sarah Bradford) a Marilyn Monroe (Blonde gan Joyce Carol Oates).

Mae’r mathau o lyfrau dwi’n tueddu i ddarllen ar wyliau traeth yn hollol wahanol i gyfrolau Cymraeg, a Scandi-Noirs dwys Jø Nesbo, Henning Mankell a rhai ysgafnch gan Camilla Läckberg ac Yrsa Sigurdardottir rwy’n tueddu i’w traflyncu yn fy amser sbâr.

Un pleser euog sydd gyfystyr â gwyliau i mi- yn enwedig pan fo hedfan yn rhan o’r daith- yw bethbynng sydd gan John Grisham i gynnig i mi. Mae’r Americanwr- sy’n awdur bron i 30 o gyfrolau hynod lwyddianus ers 1989, gan gynnwys The Firm, The Client a The Pelican Brief– yn gawr ym maes cyfrolau cyfreithiol cynhyrfus, diolch i’w allu i hoelio sylw darllenydd sydd â dim diddordeb ym maes y gyfraith a’u hudo gyda straeon gwych sy’n cwmpasu meysydd mor amrywiol â chathod tewion cyfraith corfforaethol, rheithgorau rhemp, a dioddefaint Death Row.

20120912-181558.jpg

Mae ei gyfrol ddiweddara, The Litigators, yn cychwyn- fel yn achos pob un cyfrol- gyda’r “dyn da”; David Zinc, cyfreithiwr 32 oed a aeth i brifysgol Harvard, sy’n cael llond bol o’i yrfa fel cyfreithiwr cyllid rhyngwladol yn un o gwmniau mwyaf Chicago ac yn glanio yn swyddfa druenus Finlay & Figg. Dyma gwmni sy’n arbenigo mewn achosion yfed a gyrru ac ysgariad, sy’n ffodus, gan fod gan fod gan y partneriaid boliog Oscar Finlay a Wally Figg brofiad personol yn y ddau faes.

Dyw hon ddim ymysg ei nofelau gorau- fel yn achos The Rainmaker, The Runaway Jury, a’i nofel ddiwethaf, The Confession– on mae’n mynnu’ch sylw am 385 tudalen, diolch i allu Grisham i lunio cymeriadau o gig a gwaed y mae modd uniaethu yn llwyr â nhw. Yn ogystal, daw Grisham- sydd â phrofiad helaeth fel cyfreithiwr- â chryn dipyn o hiwmor a sinigiaeth i’w sgwennu wrth ddatgelu realaeth meysydd arbennig o’r gyfraith Americanaidd

Y tro yma, Cyfraith Camwedd (Tort Law) sy’n ei chael hi ganddo, ac mae e’n gweu stori digon difyr sy’n cadw cydbwysedd dda rhwng rhwystredigaeth y diffynydd diniwed ac anfoesoldeb llwyr y cyfreithwyr corfforaethol sydd yn barod i fynnu miliynau o ddoleri i amddiffyn drwgweithredoedd y cwmniau mawr drwg .

Mae na fformiwla bendant i bob un cyfrol, gyda chamau cyffredin i’w cymeryd cyn cyrraedd y diweddglo, ond anaml iawn y ceir ystrydebau yn y nofelau hyn, ac yn amlach na pheidio, rhaid disgwyl yr annisgwyl gyda Grisham bob tro.

Y tro nesa fyddwch awydd “airport thriller” anodd i’w hanwybyddu, estynwch am gyfrol gan John Grisham, gan gychwyn gyda’i glasur cyntaf, A Time To Kill.

Yn fy achos i yn amlach na pheidio, mae’r gwyliau yn cychwyn rhyw wythnos cyn gadael, wrth i mi ddewis darllen cyfrol sy’n gysylltiedig â fy nghyrchfan er mwyn dechrau paratoi at y daith. Dair wythnos yn ôl felly, penderfynais ail-ddarllen cyfrol hyfryd a osodwyd ar ynys Kefalonia, sef Captain Corelli’s Mandolin gan Louis de Bernieres.

20120912-181650.jpg

Mae’r stori yn dilyn hanes cerddor o’r Eidal, y capten Antonio Corelli, a’i gatrawd o filwyr a ddanfonir i’r ynys pan orchfygir gwlad Groeg gan luoedd Benito Mussolini tua dechrau’r Ail Ryfel Byd.

Caiff aros yng ngharte Dr Iannis- y meddyg a’r hanesydd amatur lleol- a’i ferch hardd Pelagia, sydd eisioes wedi ffarwelio â’i dyweddi, y pysgotwr Mandras, wrth iddo yntau hefyd fynd i frwydro dros ei wlad . Cawn ein cyflwyno i amrywiaeth rhyfeddol o gymeriadau lleol, ac i ddechrau, does dim croeso i’r gelyn ar yr ynys dlos. Ond wrth i’r Rhyfel fynd rhagddo, caiff bywydau pawb eu trawsnewid, a rhaid gofyn beth yw bod yn ddynol dan amodau o’r fath.

Mae ambell un wedi sôn wrtha i iddynt ffeindio hi’n anodd iawn i ganfod calon y gyfrol ar gychwyn y nofel, gan ei bod hi wedi’i rhannu’n benodau amrywiol gaiff eu sgrifennu o berspectif pob un. Fy nghyngor i i bawb yw ewch ′nol at y nofel, a dyfalbarhewch, oherwydd yn ogystal â chynnwys hanes hynod yr ynys hudolus, ceir ynddi ramant bwerus sy’n dathlu’r ddynoliaeth tra hefyd yn cynnig marwnad brydferth i drueiniaid maes y gâd.

Y tro cyntaf i mi ddarllen y gyfrol, dros ddegawd yn ôl, oedd ar fordaith o Zakynthos i ynysoedd Kefalonia ac Ithaca, a’r noson honno, ges i ddêt hynod gofiadwy ar gefn Harley Davidson yng nghwmni dyn o’r enw Yannis, sef capten y llong! Roedd hi’n braf cael f’atgoffa o fy ymweliad cyntaf â’r ynys, pan addewais i mi fy hun “dwi’n bendant am ddod ′nol fan hyn”.

Y gyfrol a argymhellwyd i mi gan fy chwaer, Lleucu, oedd Tigers in Red Wather gan yr Americanes Lisa Klaussmann, a diolch yn fawr iddi hi am yr awgrymiad gan, i mi, dyma oedd llyfr gorau’r gwyliau, ac ro’n i’n drist iawn i’w gwblhau.

20120912-181626.jpg

Mae’r teitl anghyffredin yn deillio o gerdd gan William Blake, ac ni chawn ddeall yr union ystyr tan y dudalen olaf un. Tan hynny, fodd bynnag, cawn gwrdd â nifer o deigrod, gan fod y saga deuluol hon yn dilyn perthynas dwy gyfnither, eu plant, a’u partneriaid, yn dilyn yr Ail Ryfel Byd.

Canolbwynt yr hanes yw cartre’r teulu dan sylw, sef Tiger House; un o dai crandiaf ynys Martha’s Vineyard oddi ar arfordir talaith Massachusetts, sef cartref ysbrydol y WASP’s.

Fel yn achos Captain Corelli’s Mandolin, adroddir y digwyddiadau o berspectif y prif gymeriadau, ac felly rhennir y gyfrol yn bump. Yn gyntaf, cawn glywed hanes corwynt cymdeithasol o’r enw Nick, sydd yn briod â’r cyfreithiwr golygus Hughes Derringer, sy’n cuddio cyfrinach fawr. Mae ei chyfnither, Helena, yn bersonoliaeth tipyn mwy bregus, ac ymhell o dan yr arwyneb, mae hi’n llawn atgasedd at Nick. Mae merch Nick, Daisy, yn dal ar ei phrifiant, ac yn llawn syniadau rhamantus yn ddeuddeg mlwydd oed, tra fod Ed- mab rhyfedd Helena- yn arsylwi’r cyfan yn dawel gyda’i fys yn awchu i bwyso’r botwm ffrwydro, yn barod i sicrhau fod pawb yn gwynebu’r gwir.

Os yw’r amlinelliad hwn yn swnio braidd gormod fel sebon gor-gyfarwydd, yna rhaid pwysleisio fod y stori’n ein tywys ar lwybrau dirfodaethol, a dirdynnol tu hwnt. Mae’r awdures yn llwyddo i weu’r hanes yn hynod gelfydd, a rhaid cyfadde i mi dristhau wrth gyrraedd y diwedd a gorfod gadael fynd.

Pe bai’n rhaid cymharu’r gyfrol â gweithiau celfyddydol eraill, yna byddai’n rhaid crybwyll cyfres deledu Mad Men, ffilm ddiweddara Wes Anderson Moonrise Kingdom, darluniau llawn drama Edward Hopper a nofel fawr F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and The Damned.

Os nad yw’r rhain yn apelio, yna me’n debyg nad Tigers in Red Weather yw’r gyfrol i chi. Ond coeliwch chi fi, mae’r nofel hon yn siwr o gael ei haddasu’n ffilm lwyddianus dros y ddwy flynedd nesa, a cyn i’r cecru dros y castio gychwyn (Gwyneth Paltrow, Scar-Jo, Selma Blair, Jessica Chastain, Dakota Fanning..?), bachwch gopi, estynwch am Whiskey Sour, clowch y drws yn gadarn, a trowch y ffôn i ffwrdd!

Rhaid cyfadde y bu’n rhaid gwagio’r cês cyn gadael am y maes awyr, gan y byddai’r pwysau’r holl ficinis yn drech ar glorian CWL, felly penderfynais adael Afallon gan Robat Gruffydd a Bore Da gan Gwennan Evans- sy’n golygu fod gen i Hydref hynod hwyliog ar y gweill.

Felly pan lwyddais i gwblhau’r triawd uchod mewn llai nag wythnos, ro’n i’n awchu i gael fy machau ar gyfrol arall werth chweil. Diolch felly i nghyd-deithwraig Magi am basio gyfrol go juicy y carlamodd hi drwyddi yn ystod y daith.

Na, nid 50 Shades of Grey sydd gen i dan sylw- gorffenais yr erthyl-beth hwnnw sbel fawr yn ôl, a siom fawr oedd o ′fyd. Doedd o ddim hanner mor erotig ag y cês fy arwain i gredu, ond gwelais ddigon o ferched yn byseddu’r dilyniannau yn rheibus, cyn sleifio i’w stafelloedd gyda’u partneriaid diolchgar iawn.

Na, y llyfr ola i mi’i fwynhau tra ar yn ynys hardd Kefalonia oedd Nemesis gan Peter Evans; cyfrol ffeithiol sy’n datguddio cyfrinachau llosgachol dau o deuluoedd mwyaf eiconig yr 20fed Ganrif.

20120914-080002.jpg

Yn fras, mae’r gyfrol yn mynd i eithafion i brofi y buodd na elyniaeth hir-dymor rhwng y Groegiwr Aristotle Onassis a Bobby Kennedy, a arweiniodd yn uniongyrchol at baranoia un a marwolaeth y llall.

Darganfuwn hefyd fanylion y rhamant gudd a fu rhwng Bobby a Jaqueline Kennedy Onassis, yn ogystal â charwriaethau ei chwaer, Lee Radziwill, gyda’i dau wr- Ari Onassis a JFK. Cariad mawr Ari, Maria Callas druan, yw’r unig gymeriad sy’n goroesi’r gyfrol ag unrhyw fath o urddas, ond pan ddaw’r chwiorydd Bouvier i fyned y darlun mae hi’n ta-ta ar La Divina, ac exit stage left.

Diolch i sgrifennu Robert Evans , does dim dwywaith fod y gyfrol yn un ddifyr, dadlennol a darllenadwy dros ben- ac mae’n cadarnhau’r wireb fod gan rai lot gormod o arian a dim digon o sens.

Fel y soniais, mae fy neunydd darllen tra ar wyliau yn bur wahanol i’r cynnyrch sydd fel arfer wrth erchwyn y gwely, ond allai ddweud â’m llaw ar fy nghalon, nes i fwynhau pob un gair.

Tybed beth oedd yn eich bag traeth chi eleni- a beth ydych chi’n ystyried yw’ch pleserau euog llenyddol chi?

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Dihangfa o'r Ddinas, Llenyddiaeth, Llyfrau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Dihangfa o’r Ddinas: Kefalonia Rhwng Dau Glawr

  1. Hysbysiad: Merch y Ddinas yn Zakynthos | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s