Merch y Ddinas ym Manhattan II

20121009-163111.jpg

Y llynedd, es i i Efrog Newydd ar gyfer priodas un o fy ffrindiau gorau, ond eleni, wedi deall bod yr artist o Gymru Kathryn Ashill yn cynnal gosodwaith yn Queens, penderfynais fynd draw yno am dridiau gan gyfuno gwyliau a gwaith- a dyna wnes i dros y penwythnos.

Byddaf yn adolygu’r gwaith hwnnw – a fu’n rhan o arddangosfa ehangach o’r enw The Loneliness of the Middle Distance Runner, a guradwyd gan Sam Pitt o Chapter Caerdydd, yn Flux Factory, Long Island City dan nawdd Celfyddydau Cymru Rhyngwladol- ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru ar fore Sul, Hydref 14eg rhwng 08.30-10.00 a hefyd yn cyhoeddi erthygl am yr artist o Bontardawe a’i gwaith yn rhifyn mis Tachwedd o gylchgrawn Barn.

20121009-164111.jpg

Roedd gen i reswm personol am brofi’r arddangosfa, sy’n ymdrin â diddordeb Kathryn ym maes psychics, neu’r bobol hynny sy’n honni fod ganddynt bwerau rhagweledol, fyth ers iddi hi fynd i weld un yn Efrog Newydd yn 2007, a chael profiad negyddol iawn.

Trwy gyd-ddigwyddiad, er nad ydw i’n coelio ym mhwerau honedig y bobol hynny, mi es innau hefyd weld psychic yn Efrog Newydd y llynedd ar ddiwedd wythnos hwyliog dros ben, a hynny ar ôl cael fy herio i fynd gan berchennog fy ngwesty ar y pryd.

20121009-164513.jpg

Er mor ddymunol oedd y ddynes, a’r profiad ei hun, fe wnes i wfftio ei chanfydiadau braidd, nes i mi sylweddoli rhyw fis yn ôl wrth ail-ddarllen fy nyddiadur taith o drip y llynedd fod popeth yr argoelodd hi ar gyfer y flwyddyn dd’wetha wedi digwydd, a hynny’n annisgwyl iawn.

Unwaith i mi archebu stafell gwesty a thocyn awyren penderfynais i y bydden i’n ystyried dychwelyd at yr un psychic i glywed beth arall fyddai ganddi hi ddweud wrtha i! Gewch chi glywed os es i ai peidio ar raglen Dewi fore Sul.

Yn ogystal â chymeryd taith ar y subway i ofod celf Flux Factory yn Long Island City, Queens, cefais dridiau i fwynhau un o fy hoff ddinasoedd ar wyneb y ddaear,a hynny ar ôl cwblhau sgrifennu fy nghyfrol gyntaf, Canllaw Bach Caerdydd, sydd allan yn fuan iawn.

Pe bai chi’n ymweld â’r ddinas am benwythnos hir, ac eisioes wedi profi rhai o’r atyniadau amlycaf- fel mwynhau mordaith heibio’r Statue of Liberty i Ellis Island, mynd ar bererindod i Macy’s a Bloomingdales’s a thrip i fyny’r Empire State Building neu Top of the Rock- hoffwn rannu deg o uchafbwyntiau eraill i’w profi tra’n ymweld ag NY.

 Gwesty

20121009-164729.jpg

Os y chi ar gyllideb cymharol fechan, ac yn dymuno treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn troedio strydoedd Manhattan yn hytrach nag ymlacio mewn gwesty moethus, ga i argymell Pod 51, sef hostel ag iddo gryn dipyn o steil, sydd i’w ganfod ym Midtown Manhattan ar East 51stStreet rhwng 2nd Ave & 3rd Ave, rai strydoedd i ffwrdd o Grand Central Station, Bloomingdale’s a siopau mawrion 5th Ave.

20121009-164615.jpg

Arhosais i mewn ystafell hynod ciwt oedd yn cynnwys popeth oedd ei angen am arhosiad dros dro. Fel pob hostel arall, ry chi’n rhannu’r ystafelloedd molchi preifat gyda gwesteion eraill, ond yn wahanol i bob hostel arall ar wyneb y ddaear, roedden nhw’n foethus dros ben, gyda theils marmor hardd a chawod monsoon.

Pwll Nofio

20121009-165719.jpg

Pa ffordd well o herio’r jet-lag, na mynd i redeg yn Central Park neu fynd am nof? Fel yr ydw i eisioes wedi crybwyll ar y blog hwn, nid Lowri’r loncwraig mohonof, gan mai nofwraig ydw i wrth reddf.

A minnau bellach yn nofio am awr bob bore yng Nghaerdydd, ac wedi arbed rhywfaint o arian wrth archebu stafell mewn gwesty rhesymol iawn mewn pris, roeddwn i’n awyddus i brofi un o byllau nofio gorau’r ddinas wrth dalu am Day-Pass.

Ar ôl ymchwilio i rooftop pools ynys Manhattan, penderfynais mai’r lle i mi oedd pwll nofio llawr rhif 42 gwesty Le Parker Meridien ar West 56th St rhwng 6thAve a 7th Ave, gan fod yno olygfa ysgubol o awyrgrafwyr y ddinas a Central Park.

Rhaid dweud mai dyma un o uchafbwyntiau’r gwyliau i mi y tro ma- ac er mwyn cyfiawnhau pris dychrynllyd y tocyn diwrnod, es i yno deirgwaith ar hyd fy niwrnod cyntaf, a nofio 3 milltir gan fwynhau gologfa hudolus dros ben.

Yn ogystal, ar ôl clustfeinio ar sgwrs wleidyddol rhwng y lifeguard benywaidd a nofwraig oedrannus, oedd wrthi’n trafod y râs arlywyddol rhwng Obama a Romney, dechreuais sgwrsio â’r hen fenyw, a darganfod mai hon oedd Hattie– mamgu a model fronnoeth 76 mlwydd oed sydd wedi ymddangos mewn siwt nofio aur mewn hysbyseb Dolce a Gabbana, ac sydd yn rhedeg cwmni sy’n gwerthu cynnyrch gwrth-heneiddio

Yn wir, mae hi am ymestyn y cwmni i gynnwys gwledydd Prydain flwyddyn nesa, felly os oes diddordeb ganddoch chi mewn buddsoddi cyfalaf yn y busnes, ac ennill “hyd at $10,000 y mis” wrth i boblogrwydd yr elixir ieuenctid ehangu, wel da chi rhowch floedd iddi hi.

Fel arall, os am gyngor rhad ac am ddim gan yr “Old Lady Gaga” (ei disgrifiad hi), yna mae’n debyg mai’r ffordd gorau o gael bronnau naturiol gwerth eu harddangos yn eich saithdegau canol yw nofio bob dydd!

Brecwast

20121009-165809.jpg

O’r hollol swreal i’r cereal! Yn dibynnu’n llwyr ar le ry chi’n aros, mae gen i dri arghymhelliad ynglyn â’r lleoliad gorau i gael brecwast yn Efrog Newydd.

Os yn aros yng nghyffiniau Central Park, bydden i’n eich annog i frecwasta ym mwyty dymunol Sarabeth’s (Central Park South, rhwng 5th Ave a 6th Ave), lle ges i sudd oren a bowlen o uwd “Papa Bear” (gyda bananas, mefus, hufen a mêl- “hold the raisins, please”) ar ôl nofio milltir cynta’r dydd.

20121009-165846.jpg

Os, ar y llaw arall, ydych chi’n aros dipyn islaw ym Manhattan ac yn nes at ardal adeilad y Flatiron ac Union Square, mae The City Bakery yn adnabyddus am weini siocled poeth hynod flasus (yn cynnwys marshmallow mawr y cartre), sgons a myffins ffrwythau a chwpaned anferthol o dê.

20121009-165921.jpg

Cofiwch, dyma yw fy ffefrynnau merchetaidd i- os ydych chi’n awchu am huevos rancheros, eggs over easy neu sunny side up, mae na diners gwych i’w canfod ar bob cornel o’r ddinas- gan gynnwys The Coffee Shop cyfagos, sy’n hynod retro a rhesymol iawn mewn pris.

20121009-170005.jpg

Un nodyn ola, cyn ffarwelio â’r adran frecwast! Wrth gerdded draw i westy Le Parker Meridien am 7 y bore, a cherdded ar hyd 5th Avenue, gwelais griw yn talu teyrnged i un o ffilmiau mwyaf eiconig yr 20fed Ganrif, a ryddhawyd gyntaf ar Hydref 6ed 1961, a bu’n rhaid i mi dynnu llun…

20121009-170049.jpg

Dyma’r teulu Paul o Galiffornia, a gododd yn gynnar iawn y bore hwnnw er mwyn gwireddu breuddwyd oes y ferch hynaf, Sarah, oedd am ail-greu golygfa agoriadol ei hoff gynhyrchiad, sef Breakfast at Tiffany’s, a mwynhau paned o goffi a Pain au Chocolat o flaen siop emwaith ddrudfawr Tiffany & Co, fel wnaeth Holly Golightly (Audrey Hepburn) ar ddechrau’r ffilm!

Marchnad Ffermwyr Union Square

20121009-170900.jpg

Os am aros o amgylch ardal bohemaidd Union Square, sydd hanner ffordd rhwng yr East Village a’r West Village, yna rhaid ymweld â’r farchnad ffermwyr a gynhelir yno bob bore Sadwrn, sy’n atynnu miloedd o drigolion lleol, heb sôn am rai o chefs bwytai gorau’r ddinas i brynu’r cynnyrch lleol, tymhorol a ffres.

20121009-171024.jpg

Central Park

20121009-171312.jpg

Os na lwyddoch chi i ddeffro’n ddigon cynnar i fynd am lonc o amgylch Central Park, yna beth am neilltuo awren go dda ganol bore i gael cerdded ling-di-long trwy’r coed?

Yn bersonol, dwi wrth fy modd yn ymweld â chae mawr y Sheep Meadow, ac -os yw’r tywydd yn braf- cael gorwedd yn yr haul gan werthfawrogi golygfa arbennig iawn.

Celf a Chinio

20121009-172311.jpg

Reit, amser am bach o ddilwylliant. Ar bob cyfri, cerddwch i fyny trwy Central Park at amgueddfa eiconig y Guggenheim (88th St a 5th Ave), neu’r Frick, y Whitney neu’r Met,ond os mai dim ond amser am un ymweliad ag oriel neu amgueddfa sydd ganddoch chi, yna anelwch am y MOMA (Museum of Modern Art) ar West 53rd Street, rhwng 5th Ave a 6th Ave.

Yno, fe welwch chi un o gasgliadau celf cyfoes fwya’r byd, a phrofi rhai o ddarluniau enwoca’r byd, gan gynnwys gwaith gan Vincent Van Gogh, Georges Seurat, ac Americanwyr fel Andy Warhol, Mark Rothko, Jackson Pollock a Jasper Johns.

20121009-173338.jpg

20121009-172012.jpg

20121009-172056.jpg

20121009-173432.jpg

20121009-172212.jpg

Ar ôl cerdded cryn dipyn o amgylch y gofod anferthol, bydd hi’n amser am bach o ginio- a lle gwell i gael tamaid na bwyty The Modern ar lawr gwaelod yr oriel, lle ges i salad hynod flasus , a The Modern Martini– yn cynnwys fodca coriander, siwgwr a sudd leim ffres.

20121009-173504.jpg

Siopa

Dafliad carreg o’r MOMA ar 5th Ave, y mae rhai o enwau siopau mwya’r Unol Daleithiau, gan gynnwys Nike, Apple, Barnes & Noble ac Abercrombie & Fitch.

Ond os nad ydych chi’n or-hoff o dyrfaoedd mawrion, mae gen i argymhellion eraill i chi.

Ar gornel 5th Ave a 58th Street, ger gwesty’r Plaza mae siop fawr foethus Bergdorf Goodman, sydd eleni yn dathlu ei phen blwydd yn 111 oed. I nodi’r achlysur, mae’r adeilad ei hun- lle gynhaliais i “bridal shower” Mrs Esyllt Green y llynedd- wedi ei lapio mewn rhuban lliw porffor eiconig y siop chwaethus, sydd yn werth ei phrofi i fwynhau adlais o “Old New York”.

20121009-174032.jpg

Fel arall, beth am Barneys, gerllaw ar Madison Ave rhwng 61st Street a 62nd Street? Y mae’r siop fawr hon yn iau o lawer ei gweledigaeth na Bergdorf’s ac ymysg ei chwsmeriaid y mae fashonistas mwyaf blaengar y byd.

20121009-174107.jpg

Os am gyrchfan lle ry chi’n debygol o fedru fforddio prynu mwy na bag papur, gadewch i mi rannu un o fy hoff siopau llyfrau ar wyneb y ddaear, sef Rizzoli, lle wnaeth cymeriadau Robert De Niro a Meryl Streep gyfarfod â’i gilydd yn y ffilm ramant o’r 1980au Falling in Love. Ceir yno awyrgylch hyfryd o hen ffasiwn, a dewis arbenigol o lyfrau hynod chwenychadwy a gwych.

Hoffwn hefyd eich cyfeirio at siop lyfrau ail-lawr fwya’r byd, sef The Strand ar Broadway, ychydig islaw na Union Square. Os na ffeindiwch chi gyfrol eich breuddwydion yma, yna dyw hi ddim yn bodoli!

Dwi’n hoff iawn o siopau vintage ardaloedd fel NoLIta, y West Village a Williamsburg yn Brooklyn, ac un o’m ffefrynau yw Zachary’s Smile, ar Greenwich Ave.

20121009-174443.jpg

Os am ddodrefn neu gynnyrch hyfryd i’r gegin a’r cartre, y mae Crate & Barrel, Williams Sonoma a Pottery Barn yn siopau hyfryd dros ben, ac mae eu ffenestri nhw oll yn llawn pwmpenni adeg yma’r flwyddyn, sef cyfnod hudolus “The Fall”.

20121009-174330.jpg

Ond os am ganolfan siopa unigryw ym Manhattan, yna siop fawr llawn cyffyrddiadau hynod chwaethus a chwyrci ABC Carpet & Home yw’ch cyrchfan chi. I bwysleisio pa mor wych yw’r lle yma, y tro dwetha i mi ymweld â’r nefoedd hwn, roedd gwaith celf Buddug Wyn Humphreys a Lowri Davies yno ar werth.

20121009-174532.jpg

20121009-174625.jpg

Tê Prynhawn

20121009-184726.jpg

Os fyddwch chi’n dechrau fflagio erbyn ganol p’nawn, a’r jet-lag yn chwarae wic-wew gyda chloc mewol eich corff, yna i westy The Lowell â chi ar unwaith i gael adfywiad dros seremoni Tê P’nawn bendigedig yn The Pembroke Room.

Ges i brynhawn Sul hynod ddymunol yn yr ystafell braf hon, a bwrdd llawn danteithion- gan gynnwys “Devonshire Scones and Lemon Curd” i mi fy hun. Dyma brofiad gwirioneddol arbennig, sydd wedi dod yn ffasiynol iawn erbyn hyn. Cofiwch archebu o flaen llaw i arbed cael eich siomi- fe drefnais i fy ymweliad innau trwy wefan http://www.opentable.com

20121009-184927.jpg

Swper

20121009-185049.jpg

Os fydd y syniad o gael siesta bach slei wedi’ch trechu chi, da chi sicrhewch fod ganddoch chi gynllun gwerth chweil ar gyfer y noson o’ch blaen.

Pe bai chi heb gael tê p’nawn ac felly’n awchu am swper cofiadwy, yna beth am archebu tacsi lawr i Greenwich Village i gael peint yn y White Horse Tavern ar Hudson Street ger West 11th Street, cyn galw heibio un o gastro-pubs gorau’r ddinas, The Spotted Pig?

Dyma, ers rhai blynyddoedd bellach, yw un o atyniadau mwyaf poblogaidd foodies y ddinas, diolch i awyrgylch hamddenol a bwyd blasus dros ben. Ceir yno agwedd hynod ddemocrataidd, gan mai’r cyntaf i’r felin gaiff fwrdd, ond cewch aros eich tro, â chroeso, wrth y bar.

Es i yno am gyfuniad o ginio hwyr a swper cynnar ar brynhawn Sadwrn, gan fwynhau croeso cynnes a bwyd arbennig o dda. Dewisais i’r saig sydd fwyaf adnabyddus, sef y Chargrilled Burger with Roquefort Cheese & Shoestring Fries, a gorffen gyda phwdwin tymhorol iawn sydd ddim ond ar y fwydlen am gyfnod o fis, sef Warm Huckleberry Tart gyda hufen.

20121009-190651.jpg

Roedd y pryd bwyd- a’r diod, sef y Lady Mary Lemonade- yn gwbl anfarwol, a bu’n rhaid gadael gyda hanner y byrger mewn doggy-bag.

Roedd na elfen arall o gyffro i’m ymweliad â’r bwyty, sef presenoldeb un o actorion enwoca’r byd ar hyd y bryd, a hynny ar y bwrdd nesaf ata i, sef seren y gyfres Twilight, Robert Pattinson, neu R-Patz i Twi-Hards go-iawn.

20121009-185414.jpg

Ar hyn o bryd, mae’r hen R-Patz ar flaen pob cylchgrawn, gan fod y rhifyn olaf o’r saga am fampirod v bleiddiaid ar fin dod allan yn y sinemau. Mae e’n cyd-serennu gyda’i gariad, Kristen Stewart, a gafodd ei galw’n “Trampire” – a gwaeth- yn ddiweddar, am gael affêr gyda chyfarwyddwr ei ffilm ddwethaf hi, Snow White and the Huntsman, ond mae nhw ′nol gyda’i gilydd erbyn hyn.

Roedd e’n eistedd yn ddigon agos i mi gael clywed pob gair o’i enau, ac mi fedra i gadarnhau yn *ecsgliwsif* nad trallod tor-calon yr hen K-Stew oedd ar flaen ei dafod, ond llwybr ei yrfa, a’i freuddwyd i gydweithio â’r cyfarwyddwr Todd Solondz.

Yno’n bwyta gydag e oedd partner Sienna Miller, yr actor Tom Sturridge (On The Road) a’r cyfarwyddwr o Ffrainc Olivier Assayas (Paris, je t’aime), felly os glywch chi bod y tri yn cydweithio â’i gilydd, cofiwch pwy rannodd y goss gyda chi!

Coctêl

20121009-190612.jpg

Toc cyn gadael am faes awyr JFK bu’n rhaid ymweld â fy hoff far coctêl yn y byd.

Cafodd Bemelmans Bar ei enwi ar ôl y cartwnydd Ludwig Bemelman, a fu- fel Tom Cruise, a JFK ac eraill- yn byw,  yn ystod yr 20fed Ganrif, yng ngwesty’r Carlyle. Rhywdro, pan ffeindiodd e nad oedd ganddo ddigon o bres i dalu ei rent, cynigodd addurno waliau bar coctêl y gwesty gyda delweddau hyfryd o Efrog Newydd yn ei arddull atyniadol ef ei hun.

Ar ôl hynny, daeth yn adnabyddus fel awdur cyfres llyfrau plant y cymeriad Madeline, sydd wedi diddanu cenedlaethau o ferched bychain ers ymhell dros hanner canrif erbyn hyn.

Cafodd y bar ei fedyddio yn ei enw ef- ac yno, fyth ers hynny, gewch chi goctêl Manhattan– neu Martini, Sidecar neu bethbynag fo’ch ffefryn- blasus dros ben.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dihangfa o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: The Master (15) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Awst a Mis Medi | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s