Clasuron Colledig Canllaw Bach Caerdydd

Parti Lansio 22

′Nol ym mis Medi 2010, ro’n i newydd gynhyrchu rhaglen ddogfen Diwrnod yn y Ddinas i BBC Radio Cymru, ac wrth fy modd i gael derbyn comisiwn pur annisgwyl gan wasg Gomer i sgrifennu Canllaw Bach Caerdydd– tan, hynny yw, i mi oedi am eiliad a holi fy hun sut goblyn oedd cychwyn sgrifennu llyfr o’r fath.

Cychwynais ar y broses o ymchwilio i’r gyfrol wrth gasglu popeth oedd gen i ar y ddinas ynghyd- gan gynnwys gwerth degawd a mwy o daflenni, delweddau, tocynnau adloniant a chwaraeon yr oeddwn wedi’u cadw am  ryw reswm, a’u gosod ar ffurf llyfr lloffion personol i’m sbarduno i ′mlaen. Yna, nes i fwrw ati i ddarllen popeth y gallwn am ddinas Caerdydd, o gyfrolau hanes, i fywgraffiadau a nofelau yn ogystal, yn y Saesneg a’r Gymraeg.

Fe wnes i bwynt  o osgoi darllen y rhan fwyaf o deithlyfrau eraill am Gaerdydd; yn bennaf am fod  cynnwys y rhan fwyaf ohonynt yn ymarferol, ond mor ddiflas a di-enaid nad oeddwn am gael fy nylanwadu i geisio efelychu unrhyw elfen o’r llyfrau hynny.

Gwnes hefyd bwynt o beidio a darllen gormod o berlau gorwych fel cyfres Real Cardiff gan Peter Finch- awdur a fagwyd yn y tŷ gyferbyn a nghartref innau ar Tydraw Place ym Mhenylan-  eto, am nad oeddwn eisiau syrthio i’r fagl o efelychu ei weledigaeth ef.

Ar yr un pryd, dechreuais restru fy hoff fannau- y mathau o lefydd  yng Nghaerdydd oedd yn adleisio’r bwtîcs, delis, a bwytai cŵl ac unigryw sydd i’w gweld yn y teithlyfrau difyr a deniadol sy’n llenwi fy silffoedd i- a gwneud pwynt o ymweld â nhw i gael sgyrsiau â’u perchnogion.

Llunie Teithio extra 012

Yn bennaf, fodd bynnag, dechreuais gerdded i bobman yn fy amser sbâr, gan daro ar bobol a llefydd a chyfrinachau a straeon na fydden i byth wedi’u darganfod pe bawn i mond wedi treulio wythnos neu ddwy yn fflicran o un wefan i’r llall, yn aralleirio PR yr holl lefydd hyn. Gwnes amser i oedi, i sgwrsio ac i ddod i adnabod fy nghyd-ddinasyddion, ac i holi pawb am eu hoff lefydd nhw.

Mae’r gyfrol ei hun- sydd bellach ar werth ar-lein ac yn eich siopau llyfrau lleol- yn orlawn o lefydd gwych, ac yn naturiol, o’r eiliad y cyhoeddwyd y gyfrol, mae llefydd newydd sbon danlli wedi agor y byddaf yn sgrifennu amdanynt o fis Ionawr ymlaen.

Ond yn anffodus, mae na sawl perl anibynnol a frysiais i sgrifennu amdanynt dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi diflannu am byth. Roedd y rhan fwyaf ohonynt ymysg fy hoff siopau a bwytai i, ac felly roedd darganfod eu bod wedi cau- am resymau amrywiol, ond yn bennaf oherwydd rhenti rhy uchel ar adeg o wasgfa economaidd- yn achos o dristwch mawr i mi.

Dwi wedi penderfynu cyhoeddi’r hyn a ysgrifenais am ddeg o’r busnesau bach gwych hyn a greodd argraff anferthol arna i cyn iddynt gau am byth, er mwyn atgoffa pawb i wneud y mwyaf o’r trysorau bychain sydd fel arfer i’w canfod y tu hwnt i’r stryd fawr.

Looby Loo’s Boutique

Lowri Grove a Hana Crisiant, Looby Lou's Boutique

Mae Lowri Grove o Frynbuga wedi deall i’r dim bod na gelfyddyd i redeg siop, a honno’n siop “hen ddillad”.

Fel un fu’n gweithio am flynyddoedd yn un o’r cwmniau mwyaf i ferched ifainc ar y stryd fawr, mae hi’n gwybod fod na nifer sydd heb ronnyn o syniad beth yw eu steil personol, ond sydd yn awchu i ddiffinio eu hunain trwy gyfrwng eu  dillad ac yn syrthio i’r fagl o wisgo’r un peth â phawb arall, dan y camargraff eu bod nhw’n ymgorffori Miss Havisham-chic, neu bethbynnag yw mympwy’r mis dan sylw.

Ar y pegwn arall y mae’r merched hynny sy’n dipyn mwy hyderus a llawer llai goddefgar o’r stryd fawr , sydd wedi diflasu â’r helfa i ganfod trysorau cyson yn siopau elusen cyffredin, ac sy’n fodlon teithio pellteroedd i ganolfanau vintage yn Brighton a Chaeredin neu ffair flynyddol Goodwood i fuddsoddi mewn ambell ddilledyn arbennig.

Mae Looby Loo’s yn dod â’r ddwy garfan ynghyd yn un o siopau brafia’r brifddinas, wrth gynnig dwy lawr, yn cynnwys  casgliad cyfoes o ddillad newydd wedi’u hysbrydoli gan ffasiynau’r degawdau a fu gan labeli anibynnol fel Tara Starlet  ar y llawr cynta, ac yna adran yn y seler sy’n cynnwys detholiad chwaethus o ddillad ail law (gan gynnwys labeli fel Cacharel, Aquascutum, Jaeger a Barbour), a dillad wedi’u “hail-ddychmygu” gan y swish-wraig o fri, Hana Crisiant o’r cwmni Kooki Two Bit o Borthmadog.

Ceisiwch gofio’r wefr o dwrio trwy gwpwrdd dillad eich mam fel plentyn, ac fe ddowch yn go agos at y pleser pur sydd i’w gael o lolian yn Looby Loo’s. Diolch i gyngor deallus Lowri, dodrefn cyfforddus o’r oesoedd a fu a cherddoriaeth adelisiol Billie Holiday , Joni Mitchell hyd at retro mwy diweddar DJ Shadow, chewch chi ddim trafferth ymestyn eich arhosiad i awren bleserus iawn.

Looby Loo’s, 16 High St Arcade   http://www.loobyloos.co.uk/

Murlun Trebiwt

Murlun Trebute

Mae cerdded o’r Dre i’r Bae lawr Heol Biwt yn siwrne  tipyn  llai lliwgar nag y bu ganrif yn ôl, ond wrth droedio’r  dyfyniadau difyr ar y cerrig palmant,  a gwerthfawrogi’r geiriau graffiti sy’n  eich croesawu i “Independent Tropical Wales”-  mae’n werth aros am ysbaid  i edmygu’r murlun amryliw ger Maria Street  a grewyd gan yr artistiaid graffiti  lleol Anthony Britto a Kyle Legall yn 2008. Yn 534 troedfedd o hyd, dyma’r murlun hiraf ym Mhrydain, ac mae’n cofebu nifer o eiconau lleol- gan gynnwys y paffiwr Joey Erskine, y fonesig Shirley Bassey, a’r trwbadwr Victor Parker a fu’n byw ac yn canu yn  Loudon Square, ardal eiconig yn hanes Trebiwt a ddymchwelwyd yn enw datblygiad dinesig, ac a gofebir gan y sarff amryliw syfrdanol hwn.

Folk Farm, Castle Arcade

Chris Brick, Folk Farm gan Amy Davies

(Llun gan Amy Davies)

Pe bai na ddeg uchaf o gymeriadau mwyaf cŵl Caerdydd, bydde Chris Brick yn go agos at y brig.

Ar ôl gadael Merthyr Tydfil y 1970au am oleuadau Llundain, sefydlodd Chris y cyntaf o hanner cant o siopau dillad retro llwyddianus, a hynny ar Carnaby Street. Pan symudodd i Soho yn Efrog Newydd, daeth y siop hwnnw, Demob, gydag ef. Yn fuan wedi hynny, ymunodd SmyloNylon â’i ymerodraeth, cyn iddo sefydlu Centre For The Dull- siop yn dathlu adfywiad 80au ar droad y 90au- a’r hafan hip-hop  Teenage Millionaire ar Melrose Ave yn LA.

Yn 2009, a’r metropolis hwnnw’n wynebu dirwasgiad dirfodol, penderfynodd Chris ffarwelio â mynyddoedd Malibu gan ddychwelyd i Gymru gyda’i deulu i sefydlu siop  wahanol iawn, sy’n dathlu’r dylanwad gwerinol, o hen fagiau lledr a charthenni gwlân, i doreth o vinyls bluegrass a C&W prin, hyd at focs picnic gorlawn o gardiau post Cymreig hynod kitsch.

Y mae criw Disgadawn eisioes wedi bod yno’n tyrchu drwy’r casgliad recordiau, felly rhaid dychwelyd yn gyson er mwyn canfod y clasuron Cymraeg coll, ond mae na ddigon o bethau eraill i ddenu’ch sylw, gan gynnwys crystau t a sloganau difyr arnynt a hen geriach o ocsiwn wythnosol Y Fenni. Mae Chris ei hun yn dwyn cymeriad Woody Allen, Zelig, i gôf wrth iddo synhwyro pob zeitgeist  i’r dim, a’r tro hwn mae ei synnwyr craff yn dweud wrtho mai Caerdydd yw’r lle ei fod.

Folk Farm, Castle Arcade

Herb and Ellie’s

Herb and Ellie's

Yng nghanol bwrlwm bwytai a bars y Bae, mae becws a deli Herb & Ellie’s yn cynnig dihangfa llawn danteithion. Diolch i’r decor a dodrefn retro, sy’n deillio o’r Pumping Station lleol, mae modd  ymlacio’n llwyr tra’n aros am baned o goffi safonol , neu ddewis o gacennau cynhenid, a ceir silffoedd llawn cynnyrch Cymreig os mai dyna’ch deli-eit.

O gofio’i lleoliad ger Cei’r Fôr Forwyn, mae’r prisiau’n uwch na’r arfer am banini neu gawl-y-dydd, ond wedi dweud hynny, mae’r pwyslais ar gynnig cynnyrch lleol o safon, ac mae’r dewis o fara cartre wedi’i bobi’n ffres neu blatiad o gawsiau Cymraeg  yn ddigon anghyffredin i hawlio punt neu ddwy’n ychwanegol.

Herb & Ellie’s, Uned 11, Cei’r Fôrforwyn

Seren

Linda Rowlands, Seren

Ar ôl gadael Drefach ger Llanelli yn un ar bymtheg oed, dilynodd Linda Rowlands yrfa amrywiol, fel athrawes, ysgrifenyddes, a pherchennog gwesty yn St Lucia. Fodd bynnag, ‘nol i Gymru y daeth, i agor siop ddillad fach hyfryd yn Ninbych y Pysgod. Bedair mlynedd ar ôl sefydlu honno, agorodd gangen yn Arcêd Morgan ei dinas mabwysiedig, ac ers 2007 mae siop Seren wedi  datblygu’n gyrchfan gyfrinachol i nifer o sêr, a siopwyr sylwgar .

Y mae Linda wedi colli cownt ar faint o’i chwsmeriaid sy’n gwrthod datgelu’r cyfeiriad i’w ffrinidiau, ac yn hapus iawn i groesawu mwy o ferched oddi ar y stryd fawr, i brofi awen ac arbenigedd yr Arceds Fictoriaidd.

Mae camu i fewn i’r siop am y tro cynta yn teimlo fel cael mynediad i  lolfa cyfeilles, ac mae  croeso Linda yr un mor gyfeillgar. Mae’r ffaith mai mond un enghraifft o bob dilledyn sydd ar ddangos ar yr un pryd yn ychwanegu at yr argraff mai salon vintage yw hon, ond yn wir, mae pob cerpyn ar gael mewn meintiau amrywiol, ac  yn tystio i weledigaeth ryngwladol y ferch o Drefach,  gan gynnwys ffrogiau Dahlia o farchnad Portobello,  bŵts lledr Grotesque- sydd  unrhywbeth ond erchyll- o’r Iseldiroedd, a bagiau  lledr hyfryd o’r Eidal.

Mae’r prisiau’n uwch na’r arfer, ond yn adlewyrchu profiad tipyn mwy personol a phroffesiynol na ffatri selsig y stryd fawr, sy’n eich annog i ddychwelyd dro ar ôl tro i’r atelier fach annwyl hon.

Seren, 35 Morgan Arcade

Sugar Swirlz Cupcakes

Sugar Swirlz Cupcakes

Yn 2010 agorwyd fersiwn Caerdydd o Magnolia Bakery fyd-enwog Greenwich Village.

Diolch i weledigaeth Sally Dodd- sy’n wreiddiol o Gaerlyr, ond sydd wedi hen fagu acen Gymreig ers gweithio fel comis-chef yn arbenigo’n benaf mewn melysfwydydd, ym mhobman o St David’s Hotel i’r Slug & Lettuce dros yr ugain mlynedd diwethaf- penderfynodd fachu ar y cyfle i agor siop oedd yn arbenigo mewn teisen sydd bellach yn ffenomenon fydol.

Os nad ydych erioed wedi blasu cacen gwpan o’r blaen, yna dychmygwch deisen dylwyth teg arferol wedi’i choroni gan chwyrligwgan drwchus o hufen amryliw, cyn cael ei thaenu gan gawod o glitter bwytadwy a’i phecynnu mewn blwch bach bert.

Yn sicr, mae un deisen yn hen ddigon, ond o fyned y parlwr pinc yn Arcêd y Frenhines  a gwynebu’r dewis eithriadol o enwau adleisiol- fel Breakfast at Tiffany’s, Jimmy Shoes a Velvet Elvis- efallai mai’r syniad gorau fyddai dychwelyd i’r swyddfa ag amrywiaeth o bump am £10, a gadael i’r gweddill benderfynu pwy gaiff frathiad o Mr Big.

Yn ogystal â theisennau unigol, cynigir dewis o anrhegion amrywiol, ac mae modd gwneud archeb  fawr ar gyfer achlysur arbennig, yn ogystal â thalu £40 am y pleser o gael clamp o gypcêc ar eich diwrnod mawr!

Sugarswirlz Cupcakes, Queens Arcade

The 80s Shop

80's Toy Shop Cardiff

Os yw Care Bears, doliau Sindy a’r Cabbage Patch Kids yn golygu unrhywbeth i chi? Os ydynt, mentrwch lawr i’r siop hynod hon ger Parc Fictoria  sy’n byrlymu o nostalgia am degannau’r Wythdegau. Yn sicr, mae na bwyslais mawr ar ffefrynnau bechgyn- fel modelau Star Wars a Thundercats, ond ceir hefyd silffoedd sy’n orlawn o gemau bwrdd, a thegannau meddal i ferched.

80s Toyshop, 324 Cowbridge Road East

Le Gallois Chez Soi, Pontcanna

Le Gallois Chez Soi

Ers agor Chez Soi drws nesaf i’w brawd-fwyty Le Gallois ym Mhontcana yn 2010, mae Elen Dupuy wedi llwyddo i sefydlu caffi a deli sydd yn llawer mwy na mympwy ffuantus. Diolch i gydweithrediad y chefs crefftus, mae’r llecyn hwn yn cynnig detholiad amrywiol, o’r cacennau bychain siocled ac espresso ag iddynt gapiau marshmallow gwynion, hyd at gonfit hwyaden a photel o Sancerre  i fynd adre â chi am swper.

Gallwch ddibynnu’n ddyddiol ar eu menyn Cymreig a’r batons o fara ffres, ond os welwch chi’r rilletes cig moch, neu’r darten gaws gafr, olewydd, tomato a theim, amdeidich amdanynt, neu byddan nhw wedi diflannu am wythnos arall.

Wrth lwc, mae na wastad ddanteithion eraill i ddenu’r llygaid, ac mae’n amhosib gadael heb brofi rhywbeth newydd, diolch i brisiau rhesymol a chyngor cyfeillgar y gweinyddion gwybodus. Ar ben hyn oll, mae’r decor über-chwaethus- sy’n cynnwys seddi a byrddau Ghost Phillipe Starck-  yn siwr o blesio’r paneidwyr mwyaf particiwlar.

Le Gallois Chez Soi, 6-10 Romilly Crescent

Boof Grill & Rotisserie

Boof

Er mor braf yw hi yng Nghaerdydd, fedrwch chi ddim dibynnu ar y ddinas i gynnig tywydd bendigedig bob dydd, ond mae na un bwyty lle ry chi’n sicr o fwynhau’r profiad o fwyta tu allan heb gysgod glaw i sbwylio’r hwyl.

Yn wir, os ydych chi’n hoffi gweld a chael eich gweld, yna Boof Grill & Rotisserie yw’r lle i chi. Serch ei lleoliad yn un o ganolfanau siopa mwya’r brifddinas, y mae babi dwyflwydd oed Francois Dupuy o Le Gallois gynt, yn cynnig rhywbeth pur wahanol i’r arfer, sef y cyfle i brofi cawl nionyn Ffrengig  gorau’r ddinas tra’n gwylio tafluniad o glasur comig Ffrengig fel Monsieur Hulot.

Bwyd cyflym o safon uchel yw’r weledigaeth, a does dim dwywaith fod Boof yn cyflawni hynny i’r dim, wrth gynnig clasuron Ffrengig fel Steak Frites a selsig Toulouse yn ogystal â byrbrydau blasus fel salad cyw iâr Caesar am bris rhesymol iawn.

Does dim byd ffroenuchel o Ffrengig am Boof, sy’n croesawu teuluoedd wedi’i gor-lwytho a bagiau siopa yn ogystal ag unigolion prysur a chyplau ar eu ffordd i’r Cineworld cyfagos, i fwynhau gwasanaeth cyflym o safon uchel, mewn bwyty sydd weddi’i ddodrefnu’n hynod chic.

Boof, 4 Bridge Street Arcade, St David’s 2

La Vita

La Vita

Tro nesa fyddwch chi awydd pryd bwyd hamddenol yng nghanol y ddinas, beth am drio’r bwyty bach perffaith hwn, sydd o fewn llathenni i dŵr y Castell ac sy’n cynnig bargen wych yn ystod yr wythnos?

Os archebwch chi bizza ar ol 5 yr hwyr, fe dalwch chi union yr un pris â’r amser archebu, sy’n golygu mai dyma un lle sydd yn ffasiynol iawn i gyrraedd yn gynnar! Cewch groeso cynnes, a bwydlen yn brydlon, gan y rheolwr ifanc o’r Rhath, Marco Branciamore, ac os byddwch yn ddigon ffodus i gael eich gweini gan ei frawd bach Gianni, yna byddai’n talu i wrando ar ei argymhellion- y mae’r pizza Gianni, gyda ham Parma, tomatos, dail rocket a chaws parmesan yn fendigedig, ac yr un mor boblogaidd a ffefryn ei chwaer, y Pizza Ellanore.

Y mae’r ystafell glyd  yn llawn celf o Gymru a thu hwnt, ond un atyniad mawr yw’r llun du a gwyn o’u Tad, Marcello, ymhlith colomenod Sgwâr San Marco yn ninas Fenis, sy’n trigo ar ben y grisiau, ar eich ffordd i’r tŷ bach.

Ei ffefryn ef, pan ddaw i ymweld a’iu feibion? Beth arall, i ddyn o Balermo, ond y Pizza Godfather?

La Vita, 17-19 Stryd y Castell

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Canllaw Bach Caerdydd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Clasuron Colledig Canllaw Bach Caerdydd

  1. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Ionawr | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Mawrth | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s