Canllaw Bach Caerdydd: Mis Chwefror

Siop y Pethe

I le aeth mis Chwefror dwedwch? O’m rhan i, bu’n fis prysur iawn, a dwi’n falch i ddweud fod Canllaw Bach Caerdydd yn dal i ddenu diddordeb.

Dechreuodd y mis gyda chynnwrf mawr; tra’n troedio  palmentydd Aberystwyth yn ystod cynhyrchiad Y Bont, beth welais i yn ffenest Siop y Pethe ond fy nghyfrol i mewn cwmni da! Fel un a fu’n fyfyrwraig yn y coleg ger y lli am bedair blynedd, ac yn gwsmer cyson yn Siop y Pethe, rhoddodd hynny wefr, a arweiniodd- yn naturiol- at dynnu ffotograff hynod gawslyd.

Yn ogystal, ges i wahoddiad i ateb holiadur mis Chwefror o’r cylchgrawn swish Cardiff Life, sy’n adlewyrchu’r galw cynyddol mewn fersiwn wedi’i throsi i’r Saesneg, a dwi wrthi’n gweithio ar hynny.

Ges i hefyd y pleser o gyfrannu i raglen Blas ar BBC Radio Cymru. Os oes ganddoch chi ddeg munud sbâr, yna gwrandewch ar y sgwrs, er mwyn clywed fy argymhellion i chi am le i gael peint, cinio cyflym neu bryd o fwyd arbennig ar achlysur gêm rygbi olaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad fis nesa.

Dwi wrthi’n trafod pob math o ddatblygiadau eraill ar gyfer y gyfrol gyda phobol hynod ddifyr- a derbyniais newyddion diddorol am daith ryngwladol yr wyf am ei chymeryd nes mlaen yn 2013 .

Yn naturiol, mi ddatgelaf y cyfan ar y blog, ond ymlaen nawr at brif  bwrpas y blogbost hwn, sef diweddariad mis Chwefror o’r gyfrol…

Croeso Mawr i…

Cafe Malaysia, 101 Woodville Road, Cathays CF24 4DY

Cafe Malaysia

Bwyty newydd a brofais yn ystod y mis a fu oedd Cafe Malaysia, ar Heol Woodville, Cathays.

Eisioes yn y llyfr (ar ddalen 68, penod Bwytai Dwyreiniol) y mae 1 Malaysia Cuisine ar Heol y Drindod gyferbyn ag eglwys ganoloesol Sant Ioan, sydd yn arbennig o dda. Ond gwych oedd cael clywed bod na le agosach i mi yn nwyrain y ddinas sydd hefyd yn arbenigo mewn gweini bwyd o’r un wlad.

Gwerthwyd y lle i mi gan y bonwr Tomos Morse, cyfaill a chyn-gydweithiwr yn BBC Radio Cymru, pan ddanfonodd e’r neges gryno hon at griw ohonom ar ebost…

“Yn ol y son , ffrind i fi Vidhi wedi dweud bod hi a’i gwr heb siarad da’i gilydd am awr tra bod y bwyd yn mynd a dod, pryd gore o fwyd mae hi wedi ei flasu ym Mhrydain erioed. (wedodd hi bod y bwyd yn well na rhan fwya o lefydd fuodd hi yn Malaysia hefyd).”

Roed hynny yn ddion o hysbyseb i mi, ac felly es i yno ar noson San Ffolant gan fwynhau pryd bwyd  bendigedig.

Dechreuwyd â dwy saig ddymnol iawn , sef cyw iâr satay gyda saws ffres llawn blas cnau a lemwnwellt (£3.50), a phancos pwff ar y cyd â sawsiau cyri a dhal o dan yr enw Roti Canal (£3.50), oed yn addas i lysieuwyr.

Cafe Malaysia

Yna, daeth y prif gwrs; cig oen wei’i stwytho am oriau mewn saws chilli poeth (£7) a Beef Rendang (£7), sef cig eidion mewn stiw perlysiau a llaeth cnau coco oedd yn dyner a blasus tu hwnt.

Cafe Malaysia

Cawsom botel o gwrw Tsing Tao o Tseina a Singha o Wlad Thai a rhwng dau ohonom daeth y bil i £26. O gofio bod y bwyty wedi’i leoli ym mhrif faestref y myfyrwyr, dy’ ni di y sôn fan hyn am fwyty pum seren, ac roedd y lle wedi’i dodrefnu’n hynod syml- “no frills” go iawn. Ond peidiwch a gadael i’r ffaith hynny eich atal rhag darganfod bwyty sydd werth ei brofi.

Porter’s, Harlech Court, Bute Terrace CF10 2FE

Porter's

Croeso hefyd i Porter’s, sef bar hynod braf, a agorodd ar lawr gwaelod Cwrt Harlech, nesaf at westy The Big Sleep ar Deras Bute yng nghanol y ddinas.

Syniad cyn-actor o’r enw Dan Porter oedd y bar, sy’n cynnwys ystafell sinema hen-ffasiwn yn ogystal â bwth DJ, piano a bar. Pan gerddais i fewn yn hwyr un nos Wener ganol y mis, roedd yn grêt gweld cymaint o bobol ifanc ac ifanc eu hysbryd yn mwynhau awyrgylch hamddenol y bar hwn, sydd dim yn anhebyg i Milgi neu Buffalo.

Porter's

Mae’r pwyslais ar gynnal digwyddiadau artistig, a hyd yma mae’r nosweithiau cabaret a byrlesg wedi profi llwyddiant mawr. Yn bersonol, ro’n i wrth fy mod i ddarganfod y cynhelir gwyliau ffilm amrywiol bob dydd Sul (er enghraifft, p’nawn cyfan o ffilmiau gan Spielberg fu Sul d’wetha), ac mae’r  gofod  hwnnw, sef The Other Room yn cynnal gigs cerddorol a chomedi yn ogystal.

Porter's

Yn goron ar y cyfan yw’r ffaith mai Cymro Cymraeg hynod gyfeillgar o Geredigion yw rheolwr y bar. Wedi cyfnod wrth lyw y Llanina Arms, cafod Delme Lloyd ei ddenu i’r brifddinas ac mae e wrth ei fodd y croesawu cwsmeriaid i Porter’s.

Joe’s Ice Cream, 69 Wellfield Road, Penylan CF24 3PA

Joe's Caerdydd

Hyfryd hefyd yw cael cyfarch Joe’s Ice Cream i Gaerdydd,  sy’n newydd-ddyfodiad i gornel Heol Ninian a Heol Wellfield, dafliad pêl droed/griced/rygbi o’r Rec, neu gae chwarae mawr Parc y Rhath.

Mae’n flin gen i ddweud mai siom a brofais gynta wrth weld mai Joe’s fyddai’n agor yn y fan hon wrth sylwi ar y gwaith adeiladu ′nol ar ddechrau’r flwyddyn. Nid fod gen i unrhywbeth y erbyn hufen iâ hyfryd y cwmni o Abertawe, ond am genedlaethau, tiriogaeth cwmni hufen iâ lleol Thayers oedd Heol Wellfield, Caerdydd.

I chi ddarllenwyr sydd ddim o Gaerdydd, bydd yr enw Thayers yn golygu dim byd i chi. Ond i mi, a chenedlaethau o blant y ddinas, yr oedd cael côn o hufen ia Thayers yn beth mawr ar ôl chwarae ger pier Penarth neu ar gaeau Parc y Rhath. Fel arfer hefyd, roedd modd archebu hufen iâ yn y Gymraeg gan reolwr y siop ar Heol Wellfield, Mr Davies.

Profodd Thayers mor llwyddianus nes prynwyd y cwmni gan gwmni hufen iâ mawr Loseley o Loegr, a newidiwyd yr enw i David Thayers. Yn anffodus, dros y blynyddoedd, neidiwyd y rysait, gan olygu mai fersiwn gwahanol a werthwyd, ac y llynedd aeth cwmni Loseley i’r wal, gan ddod â diwedd i hanes y cwmni Thayers… am nawr.

Y mae Joe’s wrth gwrs  yn gwmni llwyddianus sydd â hanes anrhydeddus o gadw’u cwsmeriaid yn hapus, a hynny ers 1922. Sefydlwyd y cwmni gwreiddiol yn Abertawe gan yr Eidalwr Luigi Cascarini o ranbarth fynyddig Abruzzo. Pan ddaeth ei fab, Joe, i ymuno ag ef o’r Eidal, dechreuwyd weini hufen iâ a greodd wrth ddilyn rysait Eidalaidd wedi’i gyfuno â chynhwysion Cymreig.

Mae’r siop ar Heol St Helen’s yn Brynmill, Abertawe, yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y ddinas honno, a braint yn wir yw cael croesawu cwmni llwyddianus a Chymreig i agor cangen yng Nghaerdydd.

Mae’n grêt meddwl fod parlwr hufen iâ wedi agor mewn llecyn mor wych i fanteisio ar ymwelwyr â pharc bendigedig y Rhath.

Y perygl nawr, yn fy achos i, yw mai Joe’s yw’r siop agosaf at fy nghartref.

Ffarwel i…

Stepping Stones, 13 Wellfield Road, Penylan CF24  3NZ

Stepping Stones

Sôn am Thayers, rwy’n drist iawn i ddweud fod siop degannau bach hyfryd Stepping Stones (tud. 184, penod Siopau Bach Unigryw) wedi cau, a hynny wythnosau’n unig ar ôl i gwmni anferthol Hamleys agor yng nghanol y ddinas .

Dyma oedd yr union fan lle safodd siop Thayers am gyhyd, ac ar hyn o bryd mae pegwn deheuol Heol Wellfield yn edrych yn go ddigalon.

Y neges yn fras, fel ar ddiwedd pob diweddariad, yw “cefnogwch eich siopau bach lleol!”.

Be Nesa…?

Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street CF10 1BR

Clewb Ifor Bach

Newyddion diddorol a gyrhaeddodd ddiwedd y mis wrth i ymddiriedolwyr oedrannus  Clwb Ifor Bach benderfynu roi’r gorau iddi ym mis Gorffenaf wedi 30 mlynedd wrth y llyw.

Yn ôl y datganiad, “Os na chawn ni – erbyn ein pen-blwydd yn 30 oed ar ddechrau Gorffennaf – gynigion addas ar gyfer y dyfodol gan bobl sydd yn benderfynol o gadw canolfan Gymraeg yn yr adeilad yma, efallai mai ei werthu o fyddai orau”.

Mae’r cynnig yn un diddorol, i unigolyn neu gonsortiwm â chanddynt gynllun busnes cadarn a digon o bres, i adeiladu ar lwyddiant y clwb.

O’r hyn rydw i’n ei ddeall– a maddeuwch i mi os ydw i’n anghywir- os na ddaw na gynigion addas gerbron, y syniad yw y bydd y clwb y cael ei werthu er mwyn buddsoddi mewn gweithgareddau neu leoliad o faint llai yn y ddinas fydd yn cynnal digwyddiadau Cymraeg. Y realiti yw mai bara menyn y clwb ar hyn o bryd yw ei nosweithiau di-Gymraeg.

Fel un sy’n dal i fynychu’r clwb yn fisol ers fy nyddiau yn Ysgol Glantaf- ro’n i wrth fy modd gyda gig Georgia Ruth a Cowbois Rhos Botwnnog ym mis Ionawr, ac fe fwynheais i gig ola’r Race Horses yno ganol mis Chwefror yn fawr- dwi’n teimlo’n gryf fod presenoldeb clwb o’r fath mewn man mor ganolog yn atgyfnerthu statws y Gymraeg yn y ddinas.

Y mae normaleiddio’r iaith, a’i llwyfannu ar y cyd â digwyddiadau di-Gymraeg yn beth gwell o lawer na chynnig ghetto i Gymry Cymraeg yn unig.

Dwi’n mawr obeithio y gall Clwb Ifor Bach barhau, ond wedi dweud hynny, dwi’n  un o nifer sy’n mynychu digwyddiadau Cymraeg mewn mannau niferus ledled y ddinas.

Rhaid ymchwilio ymhellach i hyn dwi’n meddwl… edrych mlaen i weld be ddaw nesa.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Dywedodd Rhys :

  Rhyfedd does dim ymateb (cyhoeddus o leiaf) wedi bod i ddatganiad/her ymddiriedolwyr y Clwb. Alla i ddim gweld bai arnyn nhw, ac roedd yn anorfod y bydde nhw’n gorfod/eisiau sefyll lawr rhywbryd, ond byddai wedi wedi bod yn well petai nhw wedi rhoi mwy o rybudd. Falle does dim diddordeb gyda neb gymryd drosodd, ond o fod wedi gwybod am y cynlluniau o flaen llaw, falle byddai grwpiau weid dod at ei gilydd i drafod, llunio cynllun busnes a chodi arian. Adeilad arall yn y ddinas ydy Ty’r Cymry ar Gordon Road ble dechreuodd fy ngwraig ddysgu Cymraeg ar gwrs dysgu dwys Wlpan gyda gwirfoddolwyr Cell Caerdydd – beth yw oedran pwyllgor llywio’r lle hynny a beth ydy eu cynlluniau nhw am y dyfodol?
  Y gwir amdani ydy pobl iau y dyddiau hyn ddim yn licio rhyw bwyllgorau.
  Mae gwr fy nghyfnither yn aelod o Glwb Rygbi Cymry Caerdydd ac mae ganddyn nhw gynlluniau cyfforus iawn ar gyfer datblygu chlwb cymdeithasol fel cartref parhaol i’r clwb ac uwchraddio’r chyfleusterau newid cyhoeddus ger Caeau Llandaf – er mae gwrthwynebiad lleol yn anffodus. Byddai hyn yn ganolfan arall Cymraeg ei naws, mond bod y rhan yna o’r ddinas gyda ei siar yn barod rhwg y Mochyn Du, y Cameo a natur Cymraeg y tafarndai gerllaw.

 2. Dywedodd Carl Morris :

  Dw i ddim yn derbyn y cysyniad o ghetto Cymraeg.

  Dw i yn gwybod bod angen rhywle lle mae Cymry Cymraeg yn gallu cwrdd ac wedyn cael babis Cymraeg.

 3. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Mawrth | Lowri Haf Cooke

 4. Hysbysiad: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Gorffennaf | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s