Adolygiadau Ffilm: Side Effects (15) Robot and Frank (12) Oz The Great and Powerful (PG) Stoker (18) The Guilt Trip (12)

Side Effects

Y Sêr: Rooney Mara, Jude Law, Channing Tatum a Catherine Zeta-Jones

Y Cyfarwyddo: Steven Soderbergh

Y Sgrifennu: Scott Z. Burns

Hyd: 106mun

Pan ewn ni at feddyg i gael cwrs o dabledi, beth yn union ydyn ni’n rhoi yn ein cyrff – a pwy sy’n buddio o hynny?

Dyma brif gwestiynau ffilm ddiweddaraf Steven Soderbergh (Sex Lies and Videotape, Traffic, Erin Brokovich, Che, cyfres Ocean’s Eleven), a’i olaf- yn ôl y son- yn dilyn gyrfa lwyddianus.

Prif ddiddordeb sgript Scott Z. Burns yw priodi’r cynydd aruthrol yn y diwydiant tabledi gwrth-iselder gyda stori afaelgar tu hwnt. Camp y ffilm yw creu ffilm gyffrous am gymeryd tawelyddion.

Prif seren y cynhyrchiad yw Rooney Mara (The Girl With the Dragon Tattoo)- actores ifanc ag iddi bresenoldeb hypnotig sy’n tanio’n chwilfrydedd o’r cychwyn.

Fyth ers i’w gwr gael ei ddedfrydu i garchar, mae Emily (Rooney Mara) yn dioddef o iselder. Pan gaiff Martin (Channing Tatum) ei ryddhau, rhaid iddynt ddechrau o’r newydd, ond mae’r straen yn ormod iddi. Yn dilyn ymgais fethiannus i wneud amdani’i hun, caiff ei rhoi yng ngofal y seiciatrydd Dr Jonathan Banks (Jude Law).

Ar ôl arbrofi â nifer o dabledi gwahanol daw cyffur newydd i sylw’r meddyg, a caiff Dr Banks ei annog i argymell cwrs o Ablixa i Emily. I ddechrau, caiff y tabledi ddylanwad positif iawn, ag eithrio un sgil-effaith.

Dyw cerdded yn ei chwsg ddim yn brofiad dymunol, ond mynna Emily lynnu at Ablixa. Yn anffodus, arweinia’r cwsg-gerdded at drychineb fawr, sy’n glanio’r Emily fregus mewn dwr poeth pellach.

O hynny mlaen, rhaid i Emily a’i seiciatrydd wynebu hunllef byw; ond pwy sydd ar fai am y sefyllfa hon- a sut mae modd ei datrys?

Llwydda’r ffilm i ddenu’r gwyliwr i flaen ei sedd, ac yno rhaid aros- tan y diwedd. Daw’n amlwg iawn fod na gynllun ar waith ond pwy yw pensaer y pôs dieflig?

Ai’r seiciatrydd hynaws, dan bwysau mawr ei rôl fel cynghorydd i’r diwydiant? Neu beth am y claf hypnotig o hardd- a beth yw rhan ei chyn-feddyg Dr Victoria Siebert (Catherine Zeta-Jones) yn y darlun ?

Mae’r actorion i gyd ar eu gorau yn , gan gynnwys yr actorion cynorthwyol sy’n aelodau o deulu creadigol estynedig Steven Soderbergh. Denodd y cyfarwyddwr berfformiad ddeallus  gan y cawr cyhyrog Channing Tatum yn Magic Mike, ac mae e’n ddigon annwyl yma fel y gwr anwybodus.

Wedi cyfres o ffilmiau truenus tu hwnt, mae’n braf gweld Catherine Zeta-Jones mewn cynhyrchiad o safon. Fel yn achos Traffic ac Ocean’s Twelve mae hi ar ei gorau pan gaiff ei hannog i archwilio cymeriad cynnil ac enigmatig.

Ceir haenau pellach o sglein diolch i waith camera slic, a cherddoriaeth Thomas Newman. Daw popeth ynghyd i greu cwmwl o ansicrwydd, sy’n asio’n dda â phrif destun y cynhyrchiad.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Robot & Frank

Y Sêr: Frank Langella, Peter Sarsgaard, Susan Sarandon, James Marsden a Liv Tyler

Y Cyfarwyddo: Jake Schreier

Y Sgrifennu: Christopher D. Ford

Hyd: 89mun

Cês fy swyno’n llwyr gan gyfeillgarwch Robot a Frank, a hynny’n bur annisgwyl. Serch y testun gwyddonias dyma ffilm ddynol iawn am ddal gafael mewn byd hynod ddryslyd.

Mae’r ffilm wedi’i gosod yn y dyfodol lled-agos lle mae robotiaid yn bresenoldebau cyffredin. Y mae’r robot dan sylw yn rhodd gan fab i’w dad anghofus, sy’n arddangos arwyddion cyntaf dementia.

Mae’r Frank (Frank Langella) annibynnol yn wfftio’r syniad fod angen cymorth arno. Ond daw i ddeall cyn hir fod cael bytler bach da yn ddefnyddiol tu hwnt, yn enwedig wrth ail-fyw ei ieuenctid.

Pan wyneba’r llyfrgell ganolog gynlluniau i droi yn amgueddfa i’r gair printiedig, penderfyna Frank ddysgu gwers i’r pethe ifanc sydd yn well ganddynt “augmented reality”.  Mae na un yn arbennig sy’n mynd dan groen yr hen ddyn, sy’n meiddio dweud wrth Frank, “You’re so square you’re practically avant garde”.

Fel dyn ifanc roedd Frank yn leidr llwyddianus iawn, tan gafodd ei ddal a’i garcharu am gyfnod. Ond sylweddola’n raddol y gallai rannu ei sgiliau gyda robot di-gydwybod.

O hynny mlaen, caiff y Frank a fu â’i ben yn ei blu ei danio gan gwmni- a phrosiect- newydd. Caiff hefyd ambell ddêt a’r lyfrgellyddes hardd (Susan Sarandon), sydd â robot ei hun yn fos arni.

Ond nid pawb sy’n cymeradwyo’r gwedd-newid yn Frank, na’r berthynas  sydd rhyngtho ef a’r Robot. Oes gobaith i gyfeillgarwch o’r fath barhau am byth, pan all eu hatgofion gael eu dileu ar amrantiad?

Mae’r ffilm ddifyr hon yn cynnig  llawer iawn mwy na bramant rhwng hen ddyn a pheiriant. Mae’n farwnad hardd i fywyd a fu, ac mae na droad torcalonnus yn ei chynffon.

Mae Robot & Frank yn wahanol iawn i Amour, a gipiodd wobrau lu am ei thriniaeth gelfydd o dementia.

Mae hi’n debycach o ran naws i’r cynyrchiadau Eternal Sunshine of the Spotless Mind a Moon– dwy ffilm arall sy’n archwilio llwybrau’r côf mewn dyfodol lled-agos.

Ond yn union fel Amour, mae’n cynnig perfformiad wych gan actor yn ei oed a’i amser.

Cydbwysir y testun dirdynnol â sgript hynod ffraeth, i greu ffilm sy’n benderfynol o aros yn y côf.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10

Oz The Great and Powerful

Y Sêr: James Franco, Michelle Williams, Rachel Weisz, Mila Kunis a Zach Braff

Y Cyfarwyddo: Sam Raimi

Y Sgrifennu: Mitchell Kapner a David Lindsay-Abaire

Hyd: 130mun

Beth y chi’n ystyried yn ffilm berffaith i blant? ET? Mary Poppins? Where The Wild Things Are?

Os ystyriwch chi gynnwys yr holl ffilmiau hyn, mae na haenen go dywyll yn perthyn iddynt. Mae’r un peth yn wir am Lassie a’r criw, a beth am y clasur mwyaf ohonynt i gyd- The Wizard of Oz?

Ffilm am ferch fach amddifad gaiff ei herwgipio gan gorwynt a’i gadael mewn bydysawd bellenig. Yng nghwmni triawd truenus caiff ei phlagio gan ellyllod a’i bygwth gan wrach fileinig.

Sut goblyn ddaeth ffilm mor dychrynllyd o dywyll yn ffefryn gan genedlaethau o blant? Yn bersonol, alla i ddim diodde’r cynhyrchiad! Ond yn bennaf gyfrifol am lwyddiant y ffilm yr oedd perfformiad canolog Judy Garland a chaneuon bachog tu hwnt- heb anghofio’r prif neges rymus, “There’s no place like home”.

Eleni, mae cwmni Walt Disney yn dathlu ei ben blwydd yn 90 oed, ac i nodi hynny penderfynwyd talu teyrnged i’w clasur mwyaf. Cynhyrchwyd rhagflaenydd i archwilio hanes y dyn rododd ei enw i deitl y ffilm wreiddiol.

Castiwyd yr Americanwr James Franco- actor hynod chwareus- i ymgorffori’r dewin dwl, ac mae agoriad y ffilm yn afaelgar. Fel yn achos y gwreiddiol, cychwynir mewn du a gwyn, ac fe gyfarfuwn â thwyllwr o’r radd flaenaf.

Mae e’n ddewin sy’n teithio o amgylch ffeiriau’r Mid-West, ac yn Kansas gwyneba dipyn o drafferth. Mae e’n un garw am y merched, ac wedi sioe ddifyr iawn, caiff ei ddala gan gwcwallt cynddeiriog. Wrth ddianc mewn balwn awyr, caiff ei gipio gan y gwynt gan brofi’r un ffawd yn union â Dorothy.

Wrth lanio mewn byd amryliw a hardd, mae e’n cyfarfod â thair gwrach wahanol. Mae Theadora (Mila Kunis) yn brydferth ond braidd yn naïf, tra fod Evanora (Rachel Weisz) yn gelwyddes beryglus. Glinda yw’r gorau, yn ôl y ffilm hon. Mae ganddi fop o gyrls golau tra fod y lleill yn frownwallt, ac mae hi’n garedig fwncîod sy’n hedfan a doli fach tseina.

Cynhelir brwydr ddi-werth rhwng y gwrachod drwg a’r un dda ac mi fedrwch chi ddyfalu pwy sy’n fuddugol.

Carwn ddweud fod na haenau dwysach i’r antur arwynebol hon- wedi’r cyfan, sgrifennwyd doethuriaethau di-ri ar y ffilm wreiddiol.

Does dim hyd yn oed caneuon i ddenu’n sylw rhag y sgript- mond un rigwm ryfedd gan gôr o gorrachod .

I fod yn deg â’r ffilm, mae na fwnci reit ffraeth sy’n gwmni parhaol i’r dewin. Ond dyw awduron y sgript ddim yn gwbod sut i  gynnal naws gyson, wrth i’r sgript wyro rhwng moliannu’r ffilm wreiddiol a’i dychan mewn ffordd gwbl gableddus.

Yn bur annisgwyl prif neges y ffilm yw y gall hyd yn oed hen shinach fel Oz lwyddo mewn bywyd. Mae Franco yn gwneud y gorau o’r deunydd o’i flaen, ond gwell peidio crybwyll y merched.

Pwll pia hi yw’r neges wrth ystyried gweld Oz– mae’n ffilm anwastad a di-enaid, ac yn waeth byth, does dim byd dychrynllyd amdani. Mae’r hanner awr cynta yn werth ei weld- mae’r gweddill yn wastraff amser.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Stoker

Y Sêr: Mia Wasikowska, Nicole Kidman a Matthew Goode

Y Cyfarwyddo: Chan-wook Park

Y Sgrifennu: Wentworth Miller

Hyd: 99mun

Ffilm wreiddiol o rywiol, synhwyrus tu hwnt yw Stoker gan Chan-wook Park o Dde Corea. Ceir testun dadeuol ac awyrgylch afreal, sy’n eich denu chi fewn o’r cychwyn.

Mae arwres y ffilm yn ferch deunaw mlwydd oed, ac un peth sy’n sicr; dyw India (Mia Wasikowska) ddim fel merched eraill. Nid fampir mohoni, na seicig chwaith, ond mae hi’n medru synhwyro’r hyn nad yw eraill yn gweld na chlywed.

Ar ddechrau’r cynhyrchiad, gwyneba India brofedigaeth fawr wrth i’w thad gael ei ladd mewn damwain. Ar ddiwrnod yr angladd daw dieithryn i’w plith; Uncle Charlie (Matthew Goode), sef brawd iau ei thad na wyddai braidd neb amdano.

Mae na rywbeth anghynnes am y dieithryn deniadol sydd ag obsesiwn llwyr ag India. Ond mae ei Mam (Nicole Kidman) wedi mopio’n lan ag ef- mae e’n ei hatgoffa hi o’i diweddar-wr yn ei flodau.

Beth yw hanes Uncle Charlie, a lle fuodd e gyhyd – a sut mae modd swyno’r gynulleidfa gan driongl serch mor sinistr?

Nid merch gyffredin mo India, a nid ffilm gyffredin mo Stoker chwaith- mae popeth amdani’n wyrdroedig o brydferth.

Gellid ei chymharu â’r clasur iasoer  Carrie, neu ffilm gan David Lynch, ond y gwir yw fod Stoker yn gwbl unigryw. Mae iddi naws arbennig, a sglein hynod iawn sy’n ffrwyth llafur eithriadol o gelfydd.

Yn ogystal â’r cyfarwyddo celfyddydol cyfareddol o hardd, mae pob un o’r actorion yn cynnig perfformiadau o safon.

Llwydda’r actor o Loegr, Matthew Goode (A Single Man), i ddarbwyllo’n llwyr fel y gwcw yn y nyth, ac mae botox-beauty Nicole Kidman yn siwtio llonyddwch lleddf Mam oeraidd India yn berffaith.

Mae’r Awstraliad ifanc Mia Wasowskia, sy’n portreadu India, wedi dod yn dipyn o arbenigwraig wrth bortreadu misffits breuddwydiol o brydferth. Creodd argraff aruthrol fel Alice in Wonderland a Jane Eyre, ac fe’i dewiswyd i chwarae’r wrth-arwres Madame Bovary.

Yma, mae hi’n chwarae merch arall ar drothwy ei deffroad rhywiol, a coeliwch chi fi, welsoch chi erioed y fath ddeuawd piano yn eich byw na honno sydd i’w phrofi yn Stoker.

Mae nwyd niweidiol ei ffantasiau tywyll iawn yn tasgu oddi ar y sgrîn fawr, diolch i berfformiad ysgubol gan Mia Wasikowska.

Sgôr Terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

The Guilt Trip

Y Sêr: Barbra Streisand a Seth Rogen

Y Cyfarwyddo: Anne Fletcher

Y Sgrifennu: Dan Fogelman

Hyd: 95mun

Ar drothwy Sul y Mamau dyma ffilm i’w hosgoi, yn enwedig os y chi’n ystyried The Great Outdoors a Planes, Trains and Automobiles ymysg eich ffefrynnau.

Mae hi’n ddeugain mlynedd a mwy ers teyrnasiad La Streisand ar sgrîn fawr; roedd hi’n lwyddiant aruthrol mewn cyfres o ffilmiau ffantastic. O Hello, Dolly! a Funny Girl hyd at ramant hiraethus The Way We Were roedd Streisand yn Seren ag S fawr.

Trodd o ganu ac actio i fyd cyfarwyddo ei hun, lle brofodd gyfnod o hubris; cymerodd hoi estynedig, haeddianol tu hwnt, cyn gwneud comeback yn Meet The Fockers.

Fe hoffwn i bwysleisio nad oes gen i unrhywbeth yn erbyn Babs; yn wir, mae ei chyfraniad i The Guilt Trip yn un digon difyr. Seth Rogen yn benodol yw’r prif reswm i gadw draw; mae e’n bresenoldeb diflas a hynod ddinistriol.

Mae’r ffilm yn dilyn perthynas rhwng gwyddonydd a’i fam wrth iddynt yrru o Efrog Newydd i San Francisco. Mae e’n awyddus i werthu ei lanhawr i gyfres o gwmniau mawr, ac estyna wahoddiad i’w fam i ddod gydag e.

Mae’n wir fod Joyce yn hoff o siarad ond dyw hi ddim yn hunllef llwyr; i Andy mae hi’n anioddefol. Wrth i’r daith faith fynd rhagddi, mae e’n troi’n ganmil gwaith, tan iddynt ffraeo a chymodi a mynd adre.

Does gen i ddim syniad pawm wastraffodd awdur y sgript ei amser ar gymeriad mor atgas ag Andy- onibai , wrth gwrs, fod y ffilm yn seiliedig ar ei hanes ei hun. Mae dwsinau o ffilmiau tebyg wedi gweithio ganmil gwell, gyda Sideways ymysg y rhai gorau.

Mae na stori bwerus yn llechu islaw, am wraig weddw sy’n ail-gwrdd â hen gariad. Yn anffodus, penderfynwyd fod stumiau Seth Rogen yn haeddu eu lle, gan esgor ar ffilm hynod erchyll.

Y sgôr terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Vinyl (15) The Paperboy (15) Welcome To The Punch (15) To The Wonder (12) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Trance (15) a The Croods (U) | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Behind The Candelabra (15) | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Her (15) | Lowri Haf Cooke

  5. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Maleficent (PG) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s