Adolygiadau Ffilm: Vinyl (15) The Paperboy (15) Welcome To The Punch (15) To The Wonder (12)

Vinyl

Y Sêr: Phil Daniels, Keith Allen

Y Cyfarwyddo: Sara Sugerman

Y Sgrifennu: Jim Cooper a Sara Sugerman

Hyd: 85mun

′Nol yn 2004 chwaraeodd Mike Peters o The Alarm dipyn o dric ar y diwydiant cerddoriaeth. Rhyddhaodd y gân 45RPM dan enw band ifanc The Poppy Fields, gan wybod na fyddai gan y cwmni recordiau jot o ddiddordeb cynrhychioli’r rocars canol oed.

Pan aeth yr anthem afieithus i rif 27 yn y siartiau, cyhoeddwyd mai The Alarm oedd yn gyfrifol amdani, gan ddatgelu’r rhagrith rhonc oedd yn perthyn i’r byd cerddoriaeth pop Prydeinig.

Naw mlynedd yn ddiweddarach, a dyma i ni ffilm a ysbrydolwyd gan yr hanes, gan y gyfarwyddwraig Sara Sugerman- un o gyfoedion Mike Peters o’r Rhyl.

Ffilm a gynhyrchwyd ar gyllideb bychan yw Vinyl, ond mae ei hymwybyddiadeth Gymreig yn creu argraff fawr

‘Nid Yw Cymru Ar Werth’ yw’r slogan sydd i’w gweld yn glir yn yr olygfa agoriadol, wrth i’r actor Phil Daniels (Quadrophenia) gamu trwy gae mewn cot ffwr a chrys-t Cymdeithas yr Iaith.

Johnny Jones yw’r cymeriad dan sylw; cyn-arweinydd y band pync Weapons of Happiness, ac mae’n ail-gwrdd a’r aelodau eraill yn angladd hen ffrind iddynt, Emrys ap Iorwerth, aka Thrasher.

Bu bywyd yn greulon i ambell aelod, gan gynnwys Johnny ei hun, tra fod eraill- fel Minto (Keith Allen) ar eu hennill. Daeth y chwaraeydd gitâr bâs Robbie (Perry Berenson) yn reolwr ar ddeunaw o gartrefi henoed ar arfordir Gogledd Ddwyrain Cymru, ac wedi’r cynhebrwng estyna wahoddiad iddynt alw heibio’i fanordy crand ar gyrion y Rhyl am un jam ola.

Daw’r sesiwn unnos honno’n sail i drac gwerth chweil, sy’n ysbrydoli Johhny i drio’i lwc â’r gân yn Llundain. Yn anffodus, mae’r cwmni recordiau bellach yn targedu marchnad y “tweens to twenties”; does dim lle i byncars oedrannus yn y byd recordiau cyfoes.

Yr ateb amlwg yw ffurfio band ifanc i ganu’r gân ar eu rhan- ond sut goblyn mae canfod criw o blant fyddai’n fodlon cyfrannu i’r fath dwyll, ac i ba raddau mae sefyllfa o’r fath yn croesi’r linell?

Mae Vinyl, ar y cyfan, yn reiat o ffilm ag iddi synnwyr o hwyl a hafoc. Ceir ynddi ymwybyddiaeth wleidyddol go gryf, a naws amatur, led-anarchaidd.

Mae’n grêt cael gweld y Rhyl a’r cyffiniau ar sgrîn, ac yn chwarae rhan ganolog o’r stori. Roedd y gyfarwyddwraig, Sara Sugerman, yn benderfynol o gyfosod stori’r criw o rocars- sy di gweld dyddiau gwell- gydag ardal a ysbeiliwyd gan y Saesneg.

Dyw Vinyl ddim cystal â ffilm gynharach Sara Sugarman, Very Annie Mary (2001), ac ma’r bai am hynny’n bennaf sgript un-deimensiwn ac ystrydebol Jim Cooper.

Mae’n ffilm gonfensiynol iawn am griw mor wrth-sefydliadol, ond i fod yn deg â hi, mae’n ddigon difyr mewn mannau.

Mae’n amlwg i Vinyl greu argraff o fath, gan y prynwyd yr hawliau i’w hail-greu hi yn Hollywood ar gyfer y farchnad Americanidd.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

The Paperboy

Y Sêr: Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Zac Efron a John Cusack

Y Cyfarwyddo: Lee Daniels

Y Sgrifennu: Addasiad sgript Lee Daniels o nofel Pete Dexter

Hyd: 107mun

Bythefnos yn unig ar ôl serennu ar sgrïn yn y ffilm ddirgelwch Stoker,  mae Nicole Kidman yn creu argraff fawr yn  The Paperboy. Tra roedd ei chymeriad yn y ffilm gyntaf yn oeraidd o brydferth, yn hon mae hi’n byrlymu o rywioldeb anghyfrifol.

Gosodwyd y felodrama synhwyrus hon yng nghorstiroedd yr Everglades yn Florida ym 1969, ac mae’r ffilm yn diferu o chwys. Mae tywydd trymaidd y lleoliad a thensiynau cymdeithasol y cyfnod yn cwrdd i greu cynhyrchiad sy’n hynod danbaid.

Cyflwynir cymeriad Kidman, Charlotte Bless, fel bombshell brydferth sy’n chwalu’r teulu Jansen yn rhacs gyda’i phresenoldeb ffrwydrol. Mae ei dyweddi hi, Hillary Van Wetter (John Cusack), yn pydru ar Death Row ar ôl iddo gael ei ganfod yn euog o lofruddio’r Sheriff lleol.

Bu Charlotte yn gohebu â’r newyddiadurwr Wade Jansen (McConaughey) er mwyn apelio’r ddedfryd lem, ac fe ddaw Wade adre i ymchwilio i’r achos. Yno i’w gynorthwyo, y mae ei frawd bach Jack (Zac Efron), sydd wedi laru ar gynnal y rownd bapur .

Sefydlir awyrgylch o ansicrwydd  yn fuan iawn  i danlinellu amwyster pob cymeriad. Mae pob un o’r oedolion yn meddu  ar gyfrinch fawr, a ceir naws hynod fygythiol, hollbresennol.

Daw’n amlwg ar hyd y ffilm mai dilyn stori Jack a wnawn, ac er mwyn iddo oroesi rhaid diosg ei ddiniweidrwydd.

Mae’r ffilm yn llwyddo i afael yn gadarn yn sylw’r gynulleidfa diolch i nifer o ffactorau gwahanol. Mae na gefnlen gerddorol o seiniau Southern Soul,  a chyfres o olygfeydd cignoeth wnaiff eich gadael yn crefu cawod.

Ni fu Nicole Kidman cystal yn yr un ffilm ers ei thro fer merch dywydd uchelgeisiol yn To Die For (1995).  Mae hi’n fywiog a nwydus ac yn gwbl rhydd; dychmygwch un o arwresau Tenessee Williams ar  asid.

Mae John Cusack yn ardderchog fel llygoden ffyrnig o ddyn, sy’n wehil cymdeithas o’r radd flaenaf.

Fel Nicole Kidman, mae gyrfa Matthew McConaughey wedi cymeryd tro diddorol tu hwnt, wrth iddo archwilio ochr dywyll gwareiddiad. Yn dilyn perfformiadau grymus yn Killer Joe a Magic Mike, mae na dristwch mawr yn llechu dan arwyneb ei gymeriad diweddara.

Ond darganfyddiad y cynhyrchiad, heb os nag oni bai, yw’r teeny-bopper Zac Efron sydd yma’n colli’i wyryfdod sinematig. Mae’r pishyn bach pert yn aeddfedu o’n blaenau, gan ddatblygu’n ddyn i’w wylio yn y dyfodol.

Y Sgôr Terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Welcome To The Punch

Y Sêr: James McAvoy, Mark Strong, David Morrissey ac Andrea Riseborough

Y Cyfarwyddo: Eran Creevy

Y Sgrifennu: Eran Creevy

Hyd: 100mun

I’r rheiny ohonoch sy’n awchu am gangster film o fri, mae gen i ofn nad Welcome To The Punch yw honno. I fod yn deg gyda’r ffilm, mae ynddi elfennau werth chweil ac mae hi’n llawer mwy cyffrous na The Sweeney.

Mae’r olygfa agoriadol wych yn ein denu ni fewn i isfyd drawiadol ganol Llundain . Gyda churiaudau electro Harry Westcott yn gefnlen i fyd o neon a phensaerniaeth dyfodolaidd , dilynwn helfa honco bost ar hyd strydoedd y ddinas.

Heb wastraffu eiliad o densiwn deallwn yn syth fod Max Lewinsky (Jasmes McAvoy) yn dditectif obsesiynol tu hwnt tra fod ei brae, Jacob Sternwood (Mark Strong), yn  bencampwr ar osgoi yr heddlu.

Dair blynedd yn ddiweddarach wedi’r ddihangfa ddramatig, mae Max wedi hen golli ffafr ei gyflogwyr. Ond pan gaiff mab Jake ei saethu, daw ail gyfle i’w gipio, ac adfer enw da Max Lewinsky.

Yn ddiarwybod iddo ef, mae na rymoedd sinistr iawn ar waith sy’n  ei orfodi i droi at Sternwood am gymorth. Oes gobaith i’r ddau frwydro elyn cyffredin , neu ydy hi’n rhy hwyr o lawer iddynt gymodi?

Carai’r sgwennwr-gyfarwyddwr Evan Creevy pe bai’r gynulleidfa yn gweld ei ffilm fel cyfuniad o Face OffThree Days of the Condor ac- efallai’n fwyaf amlwg- Heat.  Yn wir, yn achos y ffilm olaf ceir adlais amlwg o arddull steilus Michael Mann, ond dyw’r stori ei hun ddim chwarter cystal.

Mae’n siwr  ei bod hi’n braf ar yr actorion deallus hyn  i gael gwireddu eu breuddwydion plentyndod a chwarae cops ′n robbers. Ar adegau mae James McAvoy a Mark Strong yn ddeuawd deinamig, ond ar y cyfan does dim dyfnder i’w gelyniaeth.

Mae hefyd yn anodd iawn malio rhyw lawer am egin-garwriaeth Max a’i bartner Sarah (Andrea Riseborough). Mae’r actores sylweddol hon wedi’i gwastraffu’n llwyr mewn rhan fach digon di-nod, a ffilm sy’n diddoru’n bennaf mewn dynion.

Mae na ambell olygfa  annisgwyl o dda- fel arfer ym mhresenoldeb  gangster Albanaidd Peter Mullan. Ond os mai chwilio ydych  am ornest  wnaiff eich gadael chi’n gegrwth, mynwch gopi o The Raid ar DVD.

Sgôr Terfynol*:

Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie yn cyfateb i 6 allan o 10.

To The Wonder

Y Sêr: Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams a Javier Bardem

Y Cyfarwyddo: Terrence Malick

Y Sgrifennu: Terrence Malick

Hyd: 152mun

Dwi wedi gweld digon o sothach ar sgrin yn fy amser, ac fel arfer stiwdios mawr Hollywood sy’n llwyr gyfrifol. Ond weithiau, jyst weithiau, un o’r indie-darlings sydd ar fai, a’r tro ma Terrence Malick sy’n gwneud smonach ohoni.

Daeth Malick i’r amlwg gyntaf yn ystod y 1970au, yr un pryd â Robert Altman a Michael Cimino pan ddaeth y tri i gynrhychoioli’r New Wave Americanaidd. I genedlaethau o sinema-garwyr mae Malick yn auteur sydd yn bensaer y sinema synhwyrus.

Flwyddyn yn unig wedi iddo ryddhau Tree of Life gyda Brad Pitt, Sean Penn a Jessica Chastain, dyma driongl arall am natur a ffydd, ond gyda dyn a dwy ddynes y tro yma.

Ben Affleck yw’r dyn lwcus, sy’n rhwyg rhwng dwy ferch, gyda’r naill yn Ffrances freuddwydiol (Olga Kurylenko), a’r llall yn ferch drws nesa deniadol (Rachel McAdams). Cyfosodir ei benbleth serch ef gan sefyllfa Javier Bardem, sy’n chwarae gweinidog sy’n wynebu argyfwng gwacter ystyr.

Mae’r testun yn un diddorol, ar yr arwyneb o leia, wrth i Malick archwilio natur anelwig ffydd a chariad.  Yn anffodus, mae’r archwiliad ei hun yn un astrus tu hwnt, a ceir swm sylweddol o syllu a sgipio.

Yn wir, prin iawn yw’r ddeialog ar hyd y ffilm hon, ond ceir digonedd o synfyfyrio. Cyniga Ben Affleck berfformiad sydd bron yn gwbl fud, sy’n donic i unrhywun a brofodd Gigli. Llais y Ffrances di-enw sy’n fframio’r ffilm hon wrth iddi ein tywys trwy ôl-fflachiadau o atgofion ei pherthynas.

Does dim dadlau â’r ffaith fod y ffilm yn un hardd, ac mae ambell olygfa yn boenus o brydferth. Ond un peth yw profi machlud haul gogoneddus- peth arall yn llwyr yw profi hanner dwsin ohonynt.

Mae’r ffilm yn orlawn o drosiadau gweledol am fyrhoedledd bywyd, ond yn fuan iawn try’r cyfan yn brofiad llafurus. Yn bersonol, profais ddagrau tua canol y ffilm- nid mewn cydymdeimlad, ond mewn poen wrth rowlio’n llygaid braidd gormod.

Mae’r syniad o archwilio perthynas a fu yn destun poblogaidd iawn yn y sinema, gydag Annie Hall a The Way We Were yn arwain y gád . Mae ffilmiau fel hyn yn cynnig therapi o fath i gyn-gariadon sy’n mynnu glynnu i’w hatgofion.

I’r rheiny ohonoch sydd yn dal i ddioddef artaith eich stori serch seithug personol, ga i argymell dwyawr a hanner yng nghwmni triawd To The Wonder . Ymhell cyn diwedd y ffilm arteithiol hon, byddwch ar ras i symud ′mlaen.

Y Sgôr Terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 2 Cookie yn cyfateb i 4 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiadau Ffilm: Vinyl (15) The Paperboy (15) Welcome To The Punch (15) To The Wonder (12)

  1. Hysbysiad: Adolygiadau Ffilm: Trance (15) a The Croods (U) | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Dallas Buyers Club (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s