Adolygiad Ffilm: Compliance (15)

Compliance

Y Sêr: Dreama Walker, Ann Dowd, Pat Healy, Bill Camp

Y Cyfarwyddo: Craig Zobel

Y Sgrifennu: Craig Zobel

Hyd: 90mun

Mae’n nos Wener prysur mewn bwyty bwyd cyflym mewn tre fach yn y Mid-West, a diolch i rywun, cafodd y cyflenwad o gig moch ei ddifetha’r noson gynt.

Mae’r reolwraig, Sandra (Ann Dowd), dan bwysau i gadw trefn ar ei staff ifanc, sydd ar y cyfan yn casáu eu McJobs. Yn ogystal â’r diffyg bacwn, mae na brinder o nionod, ac ar ben popeth, mae’r rheolwr rhanbarthol wedi rhybuddio y gallant ddisgwyl ‘secret shopper’ y noson honno, i feirniadu safon cyffredinol y bwyty.

Tra fod y merched ar y tils yn cyfnewid y diweddara am eu bywydau carwriaethol, derbynia’r reolwraig alwad ffôn gan yr heddlu.

Maen debyg i un o’r merched dan ei rheolaeth ddwyn pres dan drwyn cwsmer; a fydde’r reolwraig mor garedig â hebrwng y ferch i’r ystafell gefn a chadw trefn ar y sefyllfa tan i’r heddlu gyrraedd? Mae’r rheolwr rhanbarthol ar linell arall yr heddwas ac yn cydsynio â hyn. ‘Wrth gwrs, Syr’, yw’r ateb, ‘Unrhywbeth alla i wneud i helpu’.

Dim ond dechrau hunllef erchyll yw’r sefyllfa hon i Becky (Dreama Walker), y flonden ifanc a ddrwgdybiwyd  o ddwyn cildwrn gan gwsmer di-enw.

Does dim sgrechian na golygfeydd o drais a gwaed yn perthyn i’r ffilm hon, ac eto dyma un o’r ffilmiau mwyaf arswydus i mi ei phrofi ers peth amser. Am yr awr nesa, mae’r cymeriadau i gyd yn atebol i’r llais ar ben arall y ffôn, ac yn gweithredu ar orchymynion anghredadwy.

Yr hyn sy’n gwneud y ffilm yn wirioneddol ych-a-fi yw’r ffaith fod yr hanes hynod yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn. Am gyfnod o ddegawd o ganol y Nawdegau ymlaen, plagiwyd bwytai tec-awe ledled yr Unol Daleithiau gan alwadau pranc hynod sinistr, a dinistriwyd bwyydau di-ri’.

Wrth i’r stori ddatblygu, mae’r anesmwythyd yn dyfnhau; fel gwyliwr mae’n anodd credu y gall y bobol gyffredin hyn syrthio am ffasiwn sgam. Ond hedyn y cyfan yw cyfres o arbrofion seicolegol a sefydlwyd ym 1960, a brofodd pa mor wasaidd yw pobol i’r cysyniad o awdurdod.

Estynodd Dr Stanley Milgram o Brifysgol Yale wahoddiad i drigolion lleol New Haven i gyfrannu i’w astudiaeth ddiweddara ar ymddygiad dynol. Gofynnodd i’r criw bwyso botwm fyddai’n rhoi cyfres o siociau trydanol i berson oedd yn eistedd yn y stafell drws nesa y gallasant ei weld yn glir trwy ffenestr gudd.

Gwrthododd traean o’r cyfranwyr ddilyn y cyfarwyddiadau hyn, ond cydsyniodd y mwyafrif â gorchmynion y meddyg yn y got wen yn y gornel- hyd yn oed pan welson nhw’r person (actor, mewn gwirionedd) yn gwingo a sgrechian o’u blaenau.

Adlewyrchir hyn yn y ffilm wrth i leiafrif bychan o staff y bwyty herio dilysrwydd diheurbrawf Becky, ond i’r gweddill- dan bwysau mawr mewn byd corfforaethol- dderbyn awdurdod yn gwbl ddi-gwestiwn.

Mae Compliance yn wahanol iawn i bob ffilm arall sydd yn y sinema ar hyn o bryd; ar y naill llaw, mae’n cynnig y cyfle i ni ryfeddu wrth dwpdra ein cyd-ddyn. Ond wrth i’r hunllef ddatblygu, ry ni’n holi ein hunain beth fydden ni wedi gwneud dan union yr un amodau; wedi’r cyfan, dilynodd genedl gyfan gyfarwyddiadau Natsïaid yr Almaen.

Mae’r diweddglo’n un amwys, sy’n adlewyrchu’r hanes go iawn, sy’n ein gadael ni’n llawn cwestiynau. Nid drwg o beth mo hynny, ac rwy’n eich annog chi gyd i brofi ffilm sy’n datgelu ochr dywyll gwareiddiad.

Y Sgôr Terfynol*:

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie yn cyfateb i 8 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s