Merch y Ddinas yn Napa: The French Laundry

Rutherford, Napa Valley

I’m sittin’ on the dock of the bay
Watchin’ the tide roll away, ooh
I’m just sittin’ on the dock of the bay
Wastin’ time…

Dyna’n union ro’n i’n gwneud, wythnos yn ôl, yn aros i fferi San Francisco gyrraedd doc Oakland, pan enillais i’r loteri bwytai.

Canodd y ffôn, ac atebais yn syth gan glywed llais melfetaidd yn cyflwyno ei hun.

“Good Afternoon Ma’am, this is The French Laudry in Yountville, Napa, just letting you know we’ve had a cancellation for Thursday evening. Would you like to make a reservation? “

Bu bron i mi sgrechian, ond bu’n rhaid setlo am fist-pump yn lle, rhag ofn i’r ddynes fonheddig feddwl bod mwnci gwallgo ar ben arall y ffôn

Y rheswm, y syml, am fy nghynwrf pur yw mai The French Laundry yw un o fwytai gorau’r byd. Mae Chef Thomas Keller yn enw anferthol ym myd gastronomeg, ac efe a gipiodd wobr oes fwya’r diwydiant bwyd a diod rhyngwladol yn 2012.

Ro’n i wedi cysylltu â’r bwyty i archebu bwrdd dros fis yn ôl a dim ond wedi llwyddo i ennill lle ar y rhestr aros.

Rwy’n hoffi meddwl fod na rywun fyny fanna sy’n gwerthfawrogi fy ymdrechion i archwilio ei hanes, ac wedi cael gair bach â Bacchus ar fy rhan!

Cytunais yn syth, gan edrych ymlaen at fy noson gyntaf yn nyffryn Napa, awr i’r gogledd o San Francisco, gan i destun fy ymchwil i, Idwal Jones, sgrifennu sawl cyfrol am y rhanbarth hyfryd hon.

Ychydig a wyddwn i, erbyn i mi gyrraedd The French Laundry y byddwn i wedi darganfod cysylltiad uniongyrchol rhwng Chef Thomas Keller ac Idwal Jones.

Treuliais ddeuddydd hyfryd yn teithio o amgylch y gwinllanoedd- gwnes ddefnydd o’r bws Vine am $1.50, a cherdded tair milltir ar hyd y Silverado Trail.

Mae’r Rutherford Ranch yn winllan sy’n cynhyrchu Cabernet Sauvignon arbennig iawn o’r enw Rhiannon, mewn teyrnged i’w gwreiddiau Cymreig.

Rutherford Ranch

Gorffenais fy nhaith gerdded ar ystâd anferthol y diweddar Robert Mondavi; un o geffylau blaen diwydiant gwin Califfronia, a dyn a sgrifennodd ragair hyfryd i’r saga deuluol The Vineyard gan Idwal Jones;

“Reading The Vineyard is a lovely experience for everyone interested in wine … I grew up with wine at the table, with wine as an integral part of each family meal. Good food, good wine, family and friends have always been the best things in my life, the things that make life worth living. Idwal Jones’ The Vineyard reflects and supports this view, and its pages truly bring honor to the vineyard.”

Fel gweddill fy nhaith ledled y dalaith, profais fwyd a diod gwerth chweil yn Napa. Os ydych chi’n bwriadu ymweld â’r rhanbarth o gwbl, gallaf yn sicr argymell y llefydd canlynol…

Os ydych chi’n dda-i-ddim yn y bore heb coffee-hit a hanner, byddwch wrth eich bodd gydag ansawdd eithriadol cwmni Napa Valley Coffee Roasting Company. Fy newis i oedd Café Cinnamon, oedd gystal ben bore â diwedd p’nawn llawn bwyd a gwin.

Napa Valley Coffee Roasting Company

Mae Grace’s Table yn gaffi hyfryd o hamddenol am frecwast, ac fel y Napa Valley Coffee Roasting Company, wedi’i lleoli yn Downtown Napa ei hun.

Grace's Table

Cinnamon Bun a ffrwythau’r farchnad oedd fy newis i ben bore.

Grace's Table, Napa

Am leoliad braf i fwynhau’r machlud haul dros afon nadreddog Napa, mae rooftop bar The Thomas yn llawn goleuadau tylwyth teg, ac mae’r Lavender Lemonade yn anfarwol.

The Thomas, Napa

Gan nad oedd gen i syniad cyn cyrraedd Califfornia y cawn i fynediad i’r French Laundry, penderfynais archebu bwrdd yn bistro rhatach Thomas Keller ym mhentre Yountville, sef Bouchon.

Bouchon, Yountville

Ês i yno amser cinio dydd Sadwrn, a mwynhau pryd bwyd arbennig o dda. Ry chi’n fy nabod i’n ddigon da erbyn hyn fel na wnewch chi synnu i glywed y cychwynnais ag un o goctels y cartre- cyfuniad o sudd oren, grenadine ac absinthe o’r enw’r Monkey Gland.

Monkey Gland, Bouchon

I ddilyn, salad ysgafn Laitue – saig symlaf y fwydlen- a gyrhaeddodd y bwrdd ar ffurf rhosyn gwyrdd!

Bouchon, Yountville

Roedd y Steak Frites wedi’u paratoi’n berffaith; y tatws tenau yn anhygoel o flasus  a’r cig lliw rhuddem yn toddi’n fy ngheg.

Bouchon, Yountville

Ond dydych chi ddim eisiau darllen am fy steak & chips… beth am gyd-ddigwyddiad gorau’r daith cyn hyn?

Dros gyfnod o dridiau bum yn teithio ′nol a mlaen rhwng San Francisco a Phrifysgol Berkeley, yn galw fewn ar siopau llyfrau amrywiol, jyst rhag ofn y darganfuwn gopi o lyfr gan y llenor lleol Idwal Jones.

Teithiais o Cow Hollow i North Beach, Downtown a Pacific Heights, a gofyn ym mhobman, heb ronnyn o lwc.

City Lights Bookstore

Yr ymateb mwyaf cyffredin- fel y ces i yn y siop counter-culture eiconig City Lights– oedd, “We used to carry The Vineyard and High Bonnet, but we haven’t seen a copy for a good ten years”.

Trefnais un ymweliad olaf, â siop lyfrau bwyd a choginio Omnivore yn ardal ddymunol Noe Valley, a hynny toc cyn gadael am Napa am 3 o’r gloch.

Omnivore Bookstore

Treuliais chwarter awr dda yn cerdded o amgylch y siop- sydd, gyda llaw, yn nefoedd ar y ddaear i unrhyw foodie– tan ês i at y cownter a rhannu’r un hen ymholiad â’r perchennog, Celia Sack . Yn fy mrys i chwilota, anwybyddais y lleoliad amlycaf, a trodd Celia yn hamddenol at y ffenest gan ddweud “Oh yes, we have a first edition of Vines in The Sun!”

Vines in The Sun

Pe na bai hynny’n ddigon, aeth Celia i chwilota ar y silff arbennig, a bu bron i mi gael harten pan dangosodd hi beth oedd yn ei llaw.

Celia Sack, Omnivore Bookstore

Cyhoeddiad arbennig o’i gampwaith High Bonnet, wedi’i ddylunio a’i rwymo’n hardd gan wasg bychan Yolla Bolly, a’i ail-enwi’n The Adventures of Chef Gallois!

Yn fwy na hynny, cafwyd cyflwyniad canmoliaethus gan y bardd bwyd byd-enwog M.F.K Fisher, a gwerthfawrogiad cynhwysfawr gan Thomas Keller ei hun.

Omnivore Bookstore

Ni allwn gredu fy llygaid; doedd gen i ddim syniad fod y fath brydferthbeth yn bod. Ro’n i’n hollol benysgafn wrth adael Omnivore Bookstoreac o fewn oriau i’r darganfyddiad hwnnw, ro’n i’n eistedd ger y bwrdd yn aros am bryd bwyd wedi’i baratoi gan Chef Keller a’i dîm yn The French Laundry.

Do’n i erioed wedi bod mor nerfus cyn cael pryd bwyd yn fy myw. Beth i wisgo? Beth i ddisgwyl? Gwibiodd popeth trwy fy meddwl ar y daith fws o faes awyr San Francisco i Napa. Llwyddodd y New Yorker siaradus a eisteddai nesa ata i i niddanu i â hanes ei bywyd.

Pan eglurodd ei bod hi’n byw yn ardal mega-bucks Napa, ond yn gweithio fel cynorthwy-ydd personol yn Seattle bedwar diwrnod yr wythnos ac yn teithio’r byd yn rheolaidd gyda’r bos, neidiodd enw Bill Gates i fy meddwl yn syth.

Pan gododd pwnc ei gwaith eto, bu’n rhaid i mi ofyn pwy oedd ei chyflogwr; a coeliwch neu beidio, ro’n i’n llygad fy lle! Ond stori arall yw honno- digon yw dweud ei fod yn swnio fel dyn dymunol iawn.

Yn ôl at y French Laundry; wele, isod, adolygiad o fy ymweliad â’r lle…

The French Laundry

The French Laundry

Mae gwibdaith bell i bendraw’r byd yn creu hafoc â’r ymennydd. O chwil-effeithiau jet-lag i arogleuon anghyfarwydd, a seiniau estron tu hwnt; mae popeth o’ch cwmpas yn dod at ei gilydd i greu cybolfa gorfforol, sydd- yn naturiol- yn rhan o’r hwyl.

Tra’n teithio ar awyrennau, a bysus a threnau ceir digon o gyfle i feddwl; gormod, bron. Prosesir teimladau amrywiol, deffroir hen atgofion o’u trwmgwsg,  gan esgor ar freuddwydion sy’n hollol swreal.

Mae prydau bwyd tramor hefyd yn brofiadau i’w sawru, o fwyd-y-stryd i fwytai o safon sêr Michelin.

Bum yn ffodus iawn i brofi pob math o seigiau ar sbectrwm California Cuisine. Ond chês i erioed y fath brofiad â’r noson a dreuliais yn The French Laundry yn Yountville, Dyffryn Napa.

Wrth gyrraedd yr auberge cuddiedig oddi ar y stryd fawr ces groeso cynnes tu hwnt. Ces fy arwain  at fwrdd lle roedd  bwydlen yn aros amdanaf ag arni’r geiriau “Congratulations Lowri”, oedd yn  gyffyrddiad annisgwyl iawn!

Caiff eich mynediad i’r bwyty ei ystyried yn ddigwyddiad o bwys, a gofynnodd y triawd chwilfrydig nesaf ata i beth yn union ro’n i’n dathlu.  Dywedais  i mi ennill ysgoloriaeth i deithio i Galiffornia, a phan ofynnwyd i mi dros y ffôn os oedd na reswm am fy ymweliad, dyna’n union a ddywedais wrthynt.

Roedd y tri o D.C. hefyd yno am y tro cyntaf erioed, a holais wrth y  ddynes fyrlymus sut hwyl oedd hi’n ei chael; “Honey, I’ve already had three orgasms, and the desserts haven’t even arrived yet!”

Mae staff y bwyty yn gweithredu fel cerddorfa symffoni o’r radd flaenaf,  dan arweiniad meistrolgar Chef Keller. Yn chwarae’r feiolin gyntaf y mae’r maître d′, a’i lefftenant sionc, y somelier; ynghyd â’r rhain ceir haid o weinyddwyr, mewn siwtiau smart o’r Eidal- sy’n edrych cystal ar y merched â’r dynion drop-dead.

Wedi dethol y gwin, a dewis o’r fwydlen ddeg-cwrs, cyrhaeddodd amuse-bouche bach chwareus i godi gwên.

I gyd-fynd â’r gougère- sef brathiad bach ysgafn o bestri caws- cyflwynwyd côn hufen iâ o eog wedi’i fygu, a crème fraîche o fferm Kendall o Atascadero yn goron hardd am ei ben.

The French Laundry

I ddilyn, cawl moron rewllyd gyda iogwrt a phanacotta, yna saig gyntaf adnabyddus yr Oysters and Pearls.

The French Laundry

Cyflwynwyd heli hufennog  y wystrys a chafiár San Francisco ar ffurf cylchoedd consentrig , oedd yn wledd i’r llygad yn ogystal â’r synhwyrau.

Yn dilyn salad asbaragws gwyn, a sbonciodd ar fy nhafod yn gwmni i’r mefus gwyrdd, cyrhaeddodd saig bendigedig; y  Pacific Yellowtail Tartare.

The French Laundry

Sôn am sashimi swish; amneidiodd y ′sgodyn amrwd yn syth i’m ffroenau, diolch i’r bartneriaeth berffaith rhwng halen a mêl. Daeth yr elfen hallt o’r olewydd a marchysgall, a sbardunodd  y pupurau-Jingle Bells y saig i ganu.

Parhau wnaeth y wledd o fwyd-y-môr gyda chyflwyniad arallfydol, o gimwch Maine a botsiwyd mewn menyn melys.

The French Laundry

Yn gwmni i’r cimwch oedd presenoldeb o blaned arall; subric sbigoglys a ffrwydrodd megis pothell werdd yn fy ngheg.

Cwningen ddaeth nesaf- saig sawrus tu hwnt, diolch i’r grefi a gyfoethogwyd â siocled a gwaed.

The French Laundry

Cyn y pryd bwyd hwn, doedd gen i ddim syniad fod na gig cystal ag oen Cymreig. Ond rhaid canmol gwaith Keith Martin, fferm Elysian Fields ym Mhensylvania, am ei waith arloesol wrth fagu wyn mewn modd holistaidd. Roedd un brathiad yn unig o’i oen danteithiol yn ddigon i’m danfon i Dir na nÓg.

The French Laundry

Cyflwynwyd y cig ar ffurf ffrwydriad o liw, diolch i bresenoldeb  madarch, dail poethion hufennog a saws Béarnaise Gastrique.

Cwrs caws a ddilynodd, a welais i erioed y fath beth; brechdan berfaith Acapella o gaws Hufenfa Andante â chnau cyll a salad seleri.

The French Laundry

Dau bwdin ddaeth nesaf; hufen iâ jasmine, a’i ysgafnder amheuthun, a gyflwynwyd ar y cyd â caramel crisp.

Yna’r pièce de résistance; y Princess Cake– sorbet oren a theisen ysgafn llaeth enwyn, a’m trawsgludodd i ′nol i mhlentyndod; yn benodol, at sherbert pips yr Oval Stores.

Siop losin oedd hwnnw a leolwyd rhwng yr arhosfan bws yn Rhydypennau ac ysgol Cardiff High lle bu Mam yn athrawes Gymraeg ar hyd fy mhlentyndod.

The French Laundry

Dwi heb feddwl am y melysion bychain hynny ers dros ugain mlynedd- na fy ymweliad yno bron bob p’nawn. Pan grybwyllais wrth y gweinydd am fy ngwibdaith ′nol mewn amser, roedd ei ymateb yn ddadlennol iawn; “Chef Keller plays with flavours from his own childhood memories; that’s exactly what he wants his guests to experience at The French Laundry too.”

Doeddwn i heb ddisgwyl hynny, a cês i nghyffwrdd i’r byw. Ond yr argraff fwyaf a grewyd yn ystod y wledd oedd teimlad trosgynnol, pwerus tu hwnt. Ar hyd y wledd, a barhaodd am dros bedair awr, synhwyrais mod i’n ail-fyw atgofion nad oeddwn i wedi’u profi eto ar ffurf Déjà vu danteithiol dros ben.

Cyn gadael, daeth y gweinydd â blwch Pandora o felysion at y bwrdd.

The French Laundry

Ynddo, yr oedd degau o dryffls siocled yn cynnwys enfys o flasau ac fe’m cynghorwyd i ddewis saith ohonynt. Sawrwyd y cyfan ar y cyd â phaned o goffi ewynnog, cnau macadamia siocled a donuts sinamwn, yn ffres o’r popty.

The French Laundry

Daeth y wledd i ben toc cyn 1 o’r gloch y bore, ar ôl cyrraedd am hanner awr wedi wyth yr hwyr.

Os oes na nefoedd ar y ddaear, rwy’n tybio mai Chef Keller yw ceidwad y goriad; mae e’n feistr ar ddatgelu pleserau di-ri. Dydw i erioed wedi gwario cymaint ar bryd bwyd mor synhwyrus, ond rwy’n gwybod na wna i fyth ddifaru fy noson yn The French Laundry.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Idwal Jones. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Rolant :

    Wow … anhygoel

  2. Dywedodd Angharad Thomas :

    Waw! Am brofiad!!!
    Y bwyd a’r lle’n swnio’n anhygoel!

  3. Hysbysiad: Entrecôte Café de Paris, Bae Caerdydd | Lowri Haf Cooke

  4. Hysbysiad: Dihangfa o’r Ddinas: Sgrifennu Bwyd yn San Francisco | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s