Canllaw Bach Caerdydd Mis Mai & Mehefin

Canllaw Bach Caerdydd

Cyfarchion yr Haf! Ac ymddiheuriadau lu am beidio a blogio diweddariad o’r Canllaw Bach ym mis Mai- ond mae gen i reswm da iawn am hynny.

Bu’r ddeufis ddwetha yn gyfnod boncyrs dros ben, rhwng dwy daith gwaith i’r Unol Daleithiau a dau drip gwahanol i’r Eidal. Byddwch yn falch felly i glywed y gwna i’n iawn am hynny gyda rhifyn go arbennig y tro ′ma.

Nai ddatgelu rhagor am hynny yn y man, ond yn gyntaf, hys-bys bach i hyrwyddo Tafwyl.

Tafwyl 2013

Er i Gyngor Caerdydd ff***o fyny go-iawn wrth dorri’n llwyr ar eu nawdd i’r unig wyl sy’n dathlu’r Gymraeg ym mhrifddinas Cymru, camodd Llywodraeth Cymru i’r adwy yn gynharach eleni, gan olygu fod yr wyl yn saff- am y tro.

Wnai ddim ymhelaethu ar hyn yn y blog cynhwysfawr hwn; digon yw dweud mai un enghraifft yn unig yw hyn o’r modd caiff ein hiaith ei sarhau gan sefydliadau cyfarwydd. Disgwyliwch gryn dipyn mwy o’r math yma o beth, a da chi, byddwch yn barod i frwydro.

Ar nodyn ysgafnach, mae’r rhaglen yr wyl yn orlawn o ddigwyddiadau lu, gan gynnwys Ffair Tafwyl a gynhelir yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn yma, Mehefin 15ed, 2013. Dwi’n cofio’r wefr a brofias y llynedd wrth gerdded lawr Queen Street a chlywed surf-rock Y Niwl yr holl ffordd o Marks and Spencers!

Eleni, derbyniais wahoddiad i gyfrannu i ddwy sesiwn wahanol i hyrwyddo cyfrol Canllaw Bach Caerdydd. Rhwng 3.30pm a 4pm byddaf yn rhannu fy Nghaerdydd i – y da a’r drwg!- a hynny ym Mhabell y Dysgwyr.

Mewn digwyddiad go debyg, a drefnwyd gan Fenter Caerdydd, yn yr Hen Lyfrgell ddiwedd Ebrill, estynais allan ar Twitter gan ofyn beth oedd cas beth pawb am y ddinas, a derbyniais ymatebion lu!

Dwi’n gwbod mod i’n un i ganmol Caerdydd i’r cymylau fel arfer, ond mae pawb yn mwynhau bach o rant. Dwi wedi penderfynu gwneud rhwybeth tebyg y tro ma- yn ogystal â thrafod y gyfrol a’r blog- er mwyn gweld os gewn ni sesiwn yr un mor fyrlymus; croeso i chi anfon eich awgrymiadau  chi @LowriHafCooke yn y cyfamser!

Yna, yn dilyn hynny, rhwng 5- 5.30pm, yn y Babell Lenyddiaeth byddaf yn ateb cwestiynau’r hyfryd Bethan Mair ynglyn â Canllaw Bach Caerdydd.

Mynnwch gip ar raglen Tafwyl i weld pa sesiynau eraill fydd wrth eich dant ar y diwrnod. O gerddoriaeth a chomedi, i wyddoniaeth a choginio mae na rywbeth i siwtio pawb.

Fe ddôf i â chopiau  o’r gyfrol gyda mi rhag ofn y bydd ambell un yn dymuno ei phrynu.

Ro’edd hi’n hyfryd dros ben gweld bod Elliw Iwan wedi cyhoeddi adolygiad difyr iawn o’r gyfrol i wefan newydd sbon danlli  Y Neuadd.  “Dyma Feibl i bob Cymro a Chymraes o bob cenhedlaeth”, oedd ei dyfarniad hi,  a byddai’n amhosib i mi anghytuno â hynny!

Yr wythnos hon hefyd, darllenais adolygiad Saesneg Jason Jones o’r gyfrol yn rhifyn y Gwnawyn o Red Handed Magazine, yn dilyn adolygiad o Cardiff Before Cardiff gan Jon Pountney, Keith S. Robertson & Alun Gibbard…

“Whereas Cardiff Before Cardiff marries the city’s past and present, this is very much about the capital’s here and now. Basically, it’s a guide- ‘canllaw bach’ translates to ‘small guide’ – but that, to my mind, does the book a massive disservice because, to be blunt,  I generally think city guides are pants for a few very good reasons: they’re generically put together and – my biggest bugbear, this – they’re mostly  written by non-locals who rarely have the real inside-gen on a place.

That certainly doesn’t apply to Cooke as she’s Cardiff born and bred and it shows. Yes, she follows the formats and formulae of the guidebook, but it’s what she does within that framework that’s exciting. So, you get the usual grouping of best bars/ restaurants/ shops etc. but Cooke divides these into sub-categories, like the best late-night bars or old-school boozers or the best fancy-dan places to eat for special occasions or the best fish’n’chippies, which other guides do but not with the same level of comprehensiveness or flair.

In an age when the web and its unruly spawn of social media are beginning to usurp the need for traditional travel satnavs, this handbook perfoms a neat trick by being a beautiful object to own. Idiosyncratically photographed, lushly produced with a distinct and personal prose style, this is a love letter  to our capital city. All we need now is an English equivalent for people who don’r speak Welsh.”

I’m on the case, Jase!

Reit, dyna ddigon o hyryddo’r gyfrol… ymlaen at y diweddariad!

Crybwyllais yn gynharach daith gwaith i’r Amerig, a gwir bob gair oedd hynny. Wythnosau’n unig wedi i mi brofi taith ymchwil i Galiffornia wedi i mi ennill un o ysoloriaethau Llenyddiaeth Cymru, ro’n i ′nol yn yr Unol Daleithiau fel is-gynhyrchydd gyda chwmni Damage, yng nghwmni’r cyflwynydd Daniel Glyn a’r cyfarwyddwr Gethin Thomas.

Roedden ni yno i ddilyn yr actor Ioan Gruffudd, ar gyfer rhaglen ddogfen S4C yn dilyn llwyddiant Prosiect: Rhys Ifans.

Cawsom wythnos gorlawn o ffilmio mewn dwy ddinas gwahanol; Dallas, Texas a Los Angeles, Califfornia.

Dallas Comic Con

Dallas Comic Con 2013

Yn Dallas, roedd Ioan yn un o sêr y Comic Con anferthol- lle roedd yn atyniad mawr fel Mr Fantastic–  tra cawsom gip mwy dadlennol ar ei fywyd yn LA, lle mae’n byw gyda’i deulu ers blynyddoedd.

Yn Dallas hefyd cawsom brofi math arbennig o fwyd sydd wedi croesi’r Iwerydd yn ddiweddar, sydd yn hollol greiddiol i ffordd-o-fyw y Lone-Star State.

Lone Star

Yn gynta, fodd bynnag, ga i’ch cyflwyno i chi, ddwy enghraifft amgen o arlwy Americana y mwynheais i’n fawr, ac sy’n dal i lenwi mreuddwydion i hyd heddiw…

The Dead Elvis

Yn gyntaf, byrgers bychain, neu sliders, a gawsom gan gourmet food-truck (ffenomenon gyffredin yn America, sy’n rhoi cyfle i chefs ifanc a disglair i greu enw iddyn nhw’u hunain heb ymrwymo i fwyty a rhent hynod uchel) y tu fas i’r Comic Con, yn cynnwys y Mac-n-Beefy, Southern Bell, ac fy ffefryn personol, The Dead Elvis, sef rholyn brioche, gyda bacwn, peanut butter a saws siocled.

Serch y syniad hollol hurt, roedd y blas yn anhygoel, a’r un profiad yn union ges i gyda’r ysgytlaeth canlynol yn diner Denny’s, sef y Bacon Milkshake.

Bacon Milkshake, Denny's

Coeliwch neu beidio, roedd yn hollol nefolaidd; gyda’r cyfosodiad chwerwfelys o hufen iâ fanila a’r briwsion bacwn hallt yn cydweithio’n berffaith â’i gilydd. Mae’r un peth yn wir am y syniad o fwyta pancos a syrop masarn ar y cyd â bacwn ag wy- sef un o frecwastiau mwyaf cyffredin yr Unol Daleithiau; mewn egwyddor, ddylai cyfuniad mor eithafol fethu’n rhacs jibadêrs, ond y gwir yw, mae’n taro deuddeg bob tro.

Ond yr uchafbwynt i mi, heb os nag oni bai oedd blasu BBQ go iawn a hynny am y tro cyntaf erioed.

Ers rhai blynyddoedd bellach y mae Llundain yn orlawn o fwytai barbeciw, ac eleni, mae nhw wedi dechrau blaguro ym mhrifddinas Cymru.

Rhaid cyfadde i mi gredu i mi brofi bwyd barbeciw, fel asennau cig moch, mewn bwytai amrywiol dros y blynyddoedd; hynny yw, tan i mi fynychu Hard Eight BBQ ar gyrion dinas Dallas.

Hard Eight BBQ, Dallas

Sôn am agoriad llygaid, a gwefr i’r gweflau! Ges i addysg go iawn yn y fan honno. Wrth gerdded i fewn i’r roadhouse ar ymyl y ffordd, clywsom ganu gwlad da o uchelseinydd y maes parcio. Roedd ciw mawr o’n blaenau o bobol llwglyd tu hwnt, yn hapus i aros yn amyneddgar. Tra’n sipian peint o gwrw lleol yr un, cerddasom heibio’r griliau anferthol awyr-agored, lle cafodd y cigach amrywiol eu coginio dros bren Mesquite.

Wrth neshau at y til, gwelsom un gril llawn cig, lle cawsom ddethol ein platiad personol; es i am  amrywiaeth, yn cynnwys Brisket a Ribs, Pulled Pork a Jalapeno Sausage. Gyda hynny daeth ychwanegolion y fixins– unwaith eto, fy newis i- ac es i am y Jalapeno Shrimp, Corn on the Cob, colslô cartre a thaten bôb.

Hard Eight BBQ Dallas

Gyda barbeciw go iawn, y mae’r blas i gyd yn y cig, a hwnnw wedi’i fygu ers rhai dyddiau. Mae hynny’n golygu na ddylai’r saws guddio’r blas; yn wir, os rhywbeth, ni ddyliech daenu saws ar y cig o gwbl.

Ro’n  eisioes wedi profi ambell fwyty “barbeciw” sydd wedi agor yng Nghaerdydd ers troad y flwyddyn.

Er i mi fwynhau rholyn porc wedi’i ddarnio a cholslô digon blasus yn Fire Island ym mis Rhagfyr, mae’n debyg i’r dafarn yng nghanol y ddinas newid pwsylais y fwydlen yn llwyr  ar ôl derbyn nad oedden nhw’n medru gwneud cyfiawnder â’r term BBQ.

Fire Island

Fel y soniais yn niweddariad mis Mawrth, wrth adolygu The Smoke House ym Mhontcanna, ro’n i’n gwybod fod na rywbeth pur amheus am eu platiad o “Pulled Pork”; ni ddylai’r saig fendigedig honno efelychu “spaghetti nadreddog wedi’i orchuddio â saws gludiog”, ac yn Hard Eight, cefais gadarnhad o hynny.

The Smoke House

Rwy’n mawr obeithio fod y lle hwnnw wedi gwella erbyn hyn; i fod yn deg, mae’r decor yn hyfryd dros ben.  Ond o beth rwy’n ddeall, mae nhw wedi gwario mwy ar bren derw Ffrengig waliau’r front-of-house na’r peiriant mygu sydd yn greiddiol i’w gweledigaeth.

Fodd bynnag, dwi’n llawn gorfoledd i riportio i mi ddarganfod bwyty barbeciw o’r un safon â Hard Eight bron iawn ar fy stepen drws yn y Rhath, sef Hang Fire Smokehouse.

Ers rhai misoedd bellach, mae’r Gymraes Sam Evans a’i phartneres o Ogledd Iwerddon Shauna Guinn (isod – roedd Sam yn chwysu yn y gegin!) yn meddu ar gyfrinach orau Caerdydd.

Shauna Guinn

Ers iddynt adael eu swyddi llawn-amser (penaeth marchnata Johnson & Johnson yn achos Sam, a gweithwraig gymdeithasol yn arbenigo mewn gofal plant yn Haringey yn achos Shauna) a mynd ar bererindod bwyd i Texas, fe brofon nhw BBQ gorau’r ddaear ym mwyty Franklin, dinas Austin, a phenderfynu gwneud union yr un fath yng Ngaherdydd.

The Canadian, Pearl Street

Mawr yw fy niolch iddynt am eu hymrwydiad i’r achos; y mae’r fwydlen sydd i’w chanfod yn eu bwyty pop-up a gynhelir yn nhafarn cuddiedig The Canadian ar Pearl Street, y Sblot, bob penwythnos (nos Wener a phrynhawn Sadwrn yn unig) yn gwbl arddechog , ac yn wir yn werth pererindod i ddwyrain y ddinas.

Hang Fire Smokehouse

Mae’r fwydlen yn un gryno, sy’n adlewyrchu gweledigaeth y ddwy; dechrau’n dawel, a thyfu’n raddol wrth iddynt fagu arbenigedd. Mae nhw’n paratoi popeth eu hunain yn eu peirniant mygu arbenigol o Texas, ar wahan i’r sglodion ar hyn o bryd, gan ffynonellu’r cig gan J T Morgan y Farchnag Ganolog  a ffrind i’r blog, sef Illtud Llyr Dunsford, Charcutier.

Mae ganddynt gynlluniau cynhyrfus i gydweithio ymhellach gyda chig moch Shir Gâr Illtud Llyr, gyda’r posibilrwydd cryf o weini hot-dogs a Siampaen, fel yn achos cwmni Bubbledogs yn Fitzrovia, Llundain!

Fel yn achos Hard Eight BBQ, dewisiais i’r platiad amrywiol, i gael blas o bob dim ar y fwydlen; roedd y chicken wings yn ddanteithiol tu hwnt, y  porc wedi’i ddarnio yn arbennig o dda, a’r ribs sawrus wir yn llithro oddi ar yr esgyrn.

Hang Fire Smokehouse

Archebais inja roc a BBQ Beans fel fy fixins, a ychwanegodd at yr hwyl, ac i bwdin, Key Lime Pie pum seren Inner City Pickle o farchnad  ffermwyr Glanyrafon.

Mae’r ddwy yn gyfrifol am greu eu sawsiau eu hunain, sy’n cyrraedd y bwrdd mewn potiau, er mwy i chi gael eu taenu at eich dant. Fy ffefryn, o bell ffordd, oedd y saws mwstard melyn, a gyfoethogwyd gan hadau seleri a rhosmari.

Dewisiais i a’n ffrind Gwenllian, sy’n byw yn y Sblot, brynhawn godidog o Fehefin i fwynhau’r barbeciw bendigedig yn iard gefn The Canadian. Coeliwch chi fi, dy’ chi ddim eisiau colli’r cyfle i brofi platiad o’r fath safon am ddecpunt.

Ar bwnc cysylltiedig  bwyd Americana, gair o groeso i fwyty pop-up arall yn y ddinas- a hwnnw’n un llawer mwy byrhoedlog na’r Hang Fire Smokehouse- sef bwyty bwyd-y-stryd Chuck’s yng nghyn-laethdy The Dairy ym Mhontcanna.

The Dairy, Pontcanna

Chuck's, Pontcanna

Diolch i Griff Lynch,  gyda llaw- a lluniu instagram Hanna Jarman- am rannu’r tip gyda mi yng Ngwyl Nyth yn Porter’s dros benwythnos gwyl y banc; mae’r pop-up hwn- sy’n gydweithrediad rhwng bois Catapult yn Arcêd Stryd Dug a merched Milgi yn y Rhath- ‘mond ar agor ar benwythnosau mis Mehefin, a rhaid archebu eich eisteddiad o flaen llaw os y chi am brofi bwydlen Chuck’s drostoch chi eich hun!

Ro’n i a fy chwiorydd yn ffodus dros ben i sicrhau eisteddiad nos Sadwrn diwethaf, a dwi wir yn argymell ymweliad cyn gynted â phosib. Mae’r fwydlen yn un syml; dewis o fyrgyrs cig eidion neu ystod eang o adenydd cyw-iâr, gyda dewis da o seigiau ymylol i fynd â nhw, gan gynnwys fy hoff fath o sglodion, Shoestring Fries.

Chuck's Pontcanna

Aeth Lleucu am y cheeseburger, neu’r Royale With Cheese, tra aeth Catrin am y wings; pedwar darn blasus o adenydd cyw iâr gyda saws mêl a chnau pistachio oedd yn hyfryd.

Royale with Cheese, Chuck's

Chuck's Pontcanna

Ro’n i’n ysu i brofi’r Kevin Bacon burger,  ond am unwaith es i am y dewis llysieuol , oedd wir yn amheuthun; madarchen Portabello fawr flasus tu hwnt, guacamole a deiliach ysgafn- oedd yn ddewis da iawn os ydw i’n dweud fy hun.

Cawsom sglodion i rannu, a cholslô moron a betys, a- fy ffefryn o bell ffordd- cylchoedd nionod wedi’u ffrio, i gyd-fynd â’r pryd; i yfed, peint o gwrw lleol o fragdy Pipes ym Mhontcanna, Gin Fizz Ysgawen, a Bellini Rhiwbob Organig.

Yum!! Dwi bron iawn â mynd ′nol y penwythnos ′ma, gan wybod y bydd yn le yn cau ddiwedd y mis, ond y gobaith yw y bydd Chuck’s yn ail-agor yn fuan mewn lleoliad arall yng Nghaerdydd.

Urban Diner, Pontcanna

Gamau’n unig o Chuck’s y mae bwyty newydd sbon, Urban Diner, i lenwi’r gwacter llythrennol a adawyd gan Lolfa Mimosa. Mewn gwirionedd, mae’n cynnig ateb gwell i’r rheiny sy’n galaru am Diner 77; y bwyty poblogaidd a gaeodd gerllaw, lle saif The Smoke House erbyn hyn.

Dyw Urban Diner ddim yn honni cynnig BBQ o fri; mae’r bwyd yn syml ond y fwydlen yn un helaeth.

Wedi mhrofiad bythgofiadwy gydag ysgytlaeth bacwn Denny’s bu’n rhaid i mi brofi’r Bubblegum Milkshake yn Urban Diner. Ro’n i’n sicr y bydde’r ddiod or-felys lliw past-dannedd yn troi arna i’n llwyr, ond dwi’ falch iawn o ddweud fod y glasied o hufen iâ glas  yn ddymunol iawn!

Bubblegum Milkshake, Urban Diner

Yn gwmni i mi ar noson fy ymweliad oedd fy nghyfaill mawr Gruff, ac  fe aeth ef am y byrger 6 owns a’r sglodion cartre, tra’r es i am y baby-back ribs gyda’r colslô afal.

6oz Burger, Urban Diner

Baby Back Ribs, Urban Diner

Fel y gwelwch chi, gorchuddiwyd yr asennau mewn saws gludiog â blas cyffredin “Barbeque”. A minnau wedi dysgu athrawiaethau barbeciw, rhuthrodd fy snob bwyd mewnol i ragdybio y byddai’r pryd yn llanast llwyr, ond â minnau ar lwgu cyn mynd, fe blesiodd y cyfan.

Os na ewch chi yno yn disgwyl BBQ go iawn, byddwch wrth eich bodd- ond fel yn achos Lolfa Mimosa gynt, gallai’r gofod ei hun wneud  a bach mwy o bersonoliaeth.

Tra mod i ar yr un testun, dyma un gair bach (neu ddau) ola i glodfori cinio cyflym The Fat Pig Deli gerllaw; dwi’n gwbod mod i wedi canmol y lle i’r entrychion o’r blaen ar y blog, ond mae’r frechdan Pulled Pork poblogaidd yn dal i greu argraff.

The Fat Pig Deli

Os am wario llai na phumpunt ar frechdan farbeciw o safon, sy’n ddigon mawr i fyd adre ag ef am eich swper nes ‘mlaen, yna trowch at gaffi hyfryd o hamddenol Barry Pickup ar Heol Romilly, Treganna- roedd y frechdan yn ardderchog gyda glasied o Bloody Mary!

Diolch yn fawr i chi am ddarllen blogbost barus Mai & Mehefin – bu’n farathon o gofnod y tro ma! Dwi ddim yn rhagweld y bydd na deithio’r byd am sbel, felly welai chi ′nol ma ar gyfer diweddariad mis Gorffennaf.

O.N. Alla i ddim ffarwelio’n llwyr cyn rhannu un llun olaf â chi. Er mai ′steddfod i geeks yw’r Comic Con arferol, a chartref ysbrydol y rheiny sy’n dotio at gomics,  gemau cyfrifiadurol a movie  superheroes, ces fy syfrdannu’n llwyr wrth weld bod un o arwyr fy arddegau yn un o brif westeion y Dallas Comic Con, sef un o sêr y Brat-Pack,  Andrew McCarthy!

Lowri Cooke ac Andrew McCarthy

Er ei fod e’n fwyaf adnabyddus am  chwarae cyfres o fechgyn sensitif yn rhai o ffilmiau  mwyaf eiconic 80au , gan gynnwys Pretty in Pink a Mannequin, mae e bellach yn  awdur teithio, ac yn  sgwennwr gyda National Geographic, ac mae ei gyfrol The Longest Way Home yn hynod ddarllenadwy.

Dyna’n union beth a ddwedais wrtho pan welais i e yno ger ei ddesg, gyda neb yn ciwio am ei lofnod- am nad superhero mohono am wn i! Dwi ddim yn gwybod beth ddaeth drosta i, ond gofynnais  wrtho pam ar wyneb y ddaear oedd e ′na, yng nghanol yr holl bobol yn eu gwisgoedd cosplay creadigol; “Dim syniad” medde fe, gyda gwên!

Cawsom sgwrs hyfryd iawn am The Longest Way Home, sy’n llyfr a brynais ar hap yn Efrog Newydd ym mis Hydref. Mae’n gyfrol  deithio hunangofiannol sydd yn onest tu hwnt, am wynebu gwirioneddau mawrion bywyd wrth ehangu ei orwelion.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Llenyddiaeth, Llyfrau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

  1. Dywedodd Huw :

    Dwi methu cadw i fyny efo’r holl lefydd dwisio’i hymweld!

  2. Hysbysiad: Entrecôte Café de Paris, Bae Caerdydd | Lowri Haf Cooke

  3. Hysbysiad: Fi, JFK a Gareth Edwards | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s