Canllaw Bach Caerdydd: Mis Gorffennaf

Canllaw Bach Caerdydd Mererid Haf

Cyfarchion yr Haf! Ac am Haf hyfryd yw hi hyd yma. Diolch yn fawr i Mererid Haf,  un o ffans mwya’r gyfrol, a ddanfonodd y llun uchod trwy gyfrwng Twitter.

Roedd hi mor chwilboeth o flaen bar Las Iguanas ym Mae Caerdydd yr wythnos ddwethaf , nes y bu’n rhaid iddi lochesu dan dudalennau Canllaw Bach Caerdydd! Deg allan o ddeg iddi am ei defnydd arloesol o’r gyfrol- ac am hyrwyddo’r llyfr mewn steil!

Fel y gwelwch yn glir o flogbostiau cynharach mis Gorffennaf, bu’n fis prysur o ran gweithio a theithio ledled Cymru. Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r cynulleidfaeodd  ddaeth i wrando arna i’n trafod y gyfrol yng ngwyl Tafwyl ym Mis Mehefin, ac am fy mhrofiad i (a’r Athro John Rowlands) fel beirniad bwytai mewn sesiwn arbennig ar sgrifennu bwyd yng Ngwyl Arall, Caernarfon.

Ysbrydolwyd sawl un i brynu’r gyfrol yn dilyn y sesiynau difyr hyn, a bydd copïau o’r Canllaw Bach ar werth ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych os nad yw hi eisioes yn eich meddiant!

I gael dychwelyd i’r brifddinas, a’r diweddariad misol ar y blog hwn, bu’m yn brysur iawn yn archwilio Caerdydd ym mis Gorffennaf. Mae na gymaint o goss am agoriadau arfaethedig, gyda bwytai Duck Egg Bleu ger Parc Fictoria a menter newydd Anand George (Purple Poppadom a Mint and Mustard gynt) ar y gweill.

Yn ogystal â hynny, dwi’n hapus iawn i’ch annog chi gyd i groesi’r ffin i Fro Morgannwg ar gyfer agoriad Waterloo Tea at the Washington, sef chwaer dy tê Gerddi Waterloo ym Mhenylan, ar lawr gwaelod Oriel Washington ar Heol Stanwell, Penarth.

Dwi’n cynnal pob cyfarfod pwysig dros baned a chacen yn y gangen wreiddol ym Mhenylan, dafliad carreg i ffwrdd o’r fflat, ac yn  dymuno’n dda i Kas a’r criw wrth iddynt ehangu eu hymerodraeth über-chwaethus.

Lowri Haf Cooke Waterloo Gardens Teahouse

(Llun: Rhodri Ellis Owen)

Ymlaen at ddarganfyddiadau’r mis, a beth am ddechrau â chwmni hufen iâ sydd ar agor ers rhai misoedd bellach, ac sydd wedi profi llwyddiant ysgubol dros yr wythnosau chwilboeth diwethaf…

Fablas, Parc FictoriaFablas Gelateria

Tra fod parlwr hufen iâ Joe’s yn plesio pobol Parc y Rhath, Gelateria Fablas sy’n tanio tyrfaoedd Treganna. Ers agor ym mis Ebrill, gyferbyn â Pharc Fictoria, mae’r siop hufen iâ yn cynnig 32 o flasau gwahanol, a gynhyrchwyd o laeth gwartheg Jersey a Holstein ym mhentre gwledig Llanfihangel – y – Pwll, rhwng Dinas Powys a Llandochau ym Mro Morgannwg.

Mae’r gwartheg yn greiddiol i lwyddiant y busnes, ac mae sgrîn fawr y siop yn dangos cyfres o luniau ohonynt.

Dolgellau- Fablas 069

Penderfynais i alw heibio ar b’nawn tanbaid o Haf, i brofi blas bach gwahanol i’r arfer. Dwi’n geidwadol iawn pan mae’n dod at hufen iâ; yn syml, pleidiol wyf i fanila, i fedru cymharu cwmnïau yn deg â’i gilydd. Ond wedi i mi brofi hufen iâ ardderchog Hufenfa’r Castell yn Harlech yn ddiweddar (blasau rhiwbob, eirin mair ac ysgawen), bu’n rhaid parhau i herio fy synhwyrau!

Nid Bubblegum aeth â hi, na Goosberry Fool– sef dau o flasau mwyaf poblogaidd Fablas- ond blas Salted Caramel, sy’n ffefryn mawr gen i- mae potyn o garamel hallt Halen Môn yn yr oergell gen i ar gyfer unrhyw argyfwng cogyddol.

Mae’n flin gen i ddweud mai siom a gefais; doedd na ddim byd hallt am yr hufen iâ gor-felys hwn. Os y chi’n hoffi blas switsen Werther’s Original, wel cerwch amdani ar bob cyfri, ond ro’n i’n ysu i brofi cyfosodiad mwy diddorol.

Ges i gegaid yn ogystal o’r Goosberry Fool; blas rhyfedd, llawn aer, a brofais. Os ydych chi wir moyn i fi roi fy mhen ar y bloc, yna y gwir amdani yw- o mhrofiad cyntaf, bethbynnag- dyw Fablas ddim patch ar hufen iâ Wild Fig o Lanbedr-y-Fro gerllaw.

I fod yn hollol deg, mi â i ′nol, i brofi côn o’r hufen iâ fanila. Croeso i chwi gwyno, a ′meirniadu yn llym; cês i fy sbwylio, mae’n rhaid, gan hufen iâ Thayers o Gaerdydd fel plentyn ar fy mhrifiant.

Cŵn Poeth Amgueddfa Werin Sain FfaganCwn Poeth Amgueddfa Sain Ffagan

O Barc Fictoria a thrwy Trelai, heibio Llanbedr y Fro i Amgueddfa Werin Sain Ffagan. Y newyddion mawr a gyhoeddwyd wythnos ′ma oedd bod y sefydliad cenedlaethol yn aros i dderbyn caniatad cynllunio ar gyfer ail-godi Tafarn The Vulcan Arms, Adamsdown.

Ond ers gyfnod y Pasg mae dau bresenoldeb newydd wedi bod yn llechu ar dir Sain Ffagan, ger y rhes o dai Rhyd-y-car o’r Ugeinfed Ganrif, a nepell o ffermdy eiconig Kennixton.

Cwn Poeth Amgueddfa Sain Ffagan

Cwn Poeth Amgueddfa Sain Ffagan

Tramiau traddodiadol o ddinas Caerdydd a ysbrydolodd y llecynnau lluniaeth. Bu’r tramiau yn bresenoldebau cyfarwydd iawn yn y brifddinas tan ganol yr Ugeinfed Ganrif – bellach ceir enghreifftiau yn archif yr amgueddfa.

Yn wir, lleolir Caffi Castan ger Caeau Pontcanna ar hen drofan bws troli ar ben Heol y Gadeirlan.

Mae’r ddau yn Sain Ffagan yn cynrhychioli tramiau a deithiodd o Cathays i Sgwâr Sant Ioan yng nghanol dinas Caerdydd.

Ces fy nenu i ymweld ag un o’r tramiau trawiadol hyn pan glywais eu bod nhw’n gweini cŵn poeth a wnaed o selsig moch ffermdy Sain Ffagan.

Cwn Poeth Amgueddfa Sain Ffagan

Dwi eisioes wedi canmol safon eithriadol yr un porc a weinir  fel rhan o ginio Sul bwyty The White House, pentref Sain Ffagan. Dwi’n hapus i ddweud fod y ci poeth yn taro deuddeg; roedd cystal yn wir, nes i mi argymell i’r pâr gerllaw – Cymry Cymraeg o Gellilydan – oedd yn aros i gael eu gweini.

Toc cyn gadael yr Amgueddfa Werin, sylweddolais mewn pryd fod lle ar ôl yn y bol ar gyfer hufen iâ Bara Brith, a gynhyrchir yn arbennig gan gwmni Mary’s Farmhouse o Grymych, oedd yn wirioneddol hyfry; roedd y sinamwn, nytmeg a chyrains duon yn hollbresennol- bron iawn i mi archebu paned o dê ar y cyd!

The Gutsy Goose, Heol y Crwys , CathaysThe Gutsy Goose

Anaml iawn fydda i’n bwyta brecwast mawr- mae tost a phaned a dê yn hen ddigon i mi fel arfer. Ond fetrau’n unig o’r cwmni cynhyrchu ar Heol y Crwys- lle rwy’n gweithio ddeuddydd yr wythnos- y mae bwyty newydd sbon The Gutsy Goose.

Ces fy nhemtio i groesi’r rhiniog gan eu bwydlen Brecwast a Brunch sydd ymysg y mwyaf helaeth yng Nghaerdydd. O uwd i galettes ac Eggs Benedict, gweinir y cyfan tan 5 o’r gloch y prynhawn.

Ar ei ffurf flaenorol, roedd y lleoliad hwn yn fecca i ddynion ifanc y ddinas. Ar droad y Mileniwm denwyd heidiau hangofrllyd i gael eu hadfywio’n llwyr gan Fat Bastard Breakfast yn Cafe Calcio. Bydd yr un ddemograffeg yn siwr o fwynhau The Gourmet Welsh Breakfast am £5.50, sef y saig yr es i amdani.

The Gutsy Goose

Cyrhaeddodd y cyfan ar blocyn o bren; peidiwch ag ochneidio, fe weithiodd yn wych! Mae’r elfennau i gyd yn deillio o gynnyrch Cymreig o’r ansawdd gorau, gyda’r bacwn trwchus yn deillio o stabal y cyflenwyr Welsh Bros. Yr un cwmni’n union sy’n cyflenwi St David’s Hotel and Spa, a byddai’r brecwast hwnnw ddwywaith yn ddrytach , os nad mwy.

Dros baned o dê a glasied o sudd oren ffres- a wasgwyd ar fy nghyfer y bore hwnnw- cês i sgwrs gyda’r chef ar ei ddiwrnod bant, sef Rhys Keogh; Cymro Cymraeg 31 mlwydd oed o Graig Wen, Pontypridd, yn wreiddiol.

Yn 16 oed gadawodd Ysgol Rhydfelen i fynd i hyfforddi ym mwyty Eidalaidd Tony Venditto,  Topo Gigio, yng nghanol y dre. Yn fwy diweddar, cafodd finiogi ei grefft yng ngwesty pum seren L’Horizon ar Ynys Jersey.

Derbyniodd wahoddiad i arwain cegin The Gutsy Goose, gan ei gyfaill, sef rheolwr y bwyty. Fe bwysleisiodd mai gweledigaeth debychach i gastro-pub oedd y bwyty newydd, mewn cymhariaeth â Café Calcio, ac mae’r fwydlen yn newid llwyr ar gyfer amser swper.

Ei hoff seigiau yntau i’w paratoi gyda’r hwyr oedd y bol porc, a’r draenog y môr (neu sea bass). Siaradodd yn llawn angerdd am ei ymrwymiad at wneud defnydd o’r gorau o gynnyrch Cymreig . Does ond un peth amdani, dychwelyd cyn hir i brofi’r fwydlen swper.

Prun ai teyrnged cellweirus yw’r enw i fwyty Heston Blumenthal, The Fat Duck, neu  cyd-ddigwyddiad llwyr, mae’n amlwg fod na gryn uchelgais ar waith yn The Gutsy Goose. Ond bydd croeso mawr hefyd i’r adar brith hynny fydd yn heidio i Gathays yn yr Hydref, sef  y miloedd o  fyfyrwyr llwglyd!

Spiceberry, Stryd CarolineSpiceberry

Rhaid i mi ymddiheuro am oedi cyhyd i gyhoeddi fy adolygiad o un o gyfrinachau gorau’r ddinas. Profais fwyty arbennig ′nol ar ddechrau mis Mai rhwng fy nheithiau i Galiffornia a Turin.

Noson allan a gafwyd yng nghanol y dre yng nghwmni fy nghyfeillion Magi Dodd a Geraint Pickard. Geraint a ddewisodd y lleoliad dan sylw, wrth gael ei ddenu’n llwyr gan yr holl adolygiadau pum seren ar Trip Advisor.

Yn anffodus, roedd ansawdd fy lluniau y noson honno mor echrydus o wael, bu’n rhaid dychwelyd am yr eilwaith i wneud yn iawn am hynny! Bydden i byth yn breuddwydio eich diflasu â lluniau di-ddim, ond roedd y bwyd mor ffantastig fel nad oedd dychwelyd yn ormod o aberth.

Cadarnhaodd fy ail ymweliad, ar ddechrau mis Gorffennaf, fod y bwyty yn werth yr holl hype.

I’r rheiny ohonoch sydd wedi dotio’n lan at gyrri cyfoes Purple Poppadom a Mint and Mustard (sydd eisioes dan sylw gen i yn y gyfrol), byddwch wrth eich bodd i glywed fod un o sylfaenwyr y bwytai hynny yn cynnig union yr un safon am hanner y pris.

Y lleoliad , mae’n debyg, sy’n egluro’r prisiau rhesymol, ond aeth blynyddoedd mawr heibio ers y glanhawyd Stryd Caroline, a’i gysylltu â’r Brewery Quarter bondigrywbyll.

Chef Sundaramoorthy Krishnasamy sy’n llywio cegin Spiceberry ar begwn dwyreiniol  Stryd Caroline, wedi blynyddoedd dan adain Anand George. Saif y bwyty fyny’r grisie uwchben caffi Pipi’s (hefyd yn y gyfrol, fel lle da iawn am goffi)  lle ges i bryd bwyd Groegaidd gwych y llynedd.

Felna ma′ hi yng nghanol Caerdydd, mae na fynd a dod fel tro’r trai – fel yn unrhyw brifddinas arall. Mae’n lecyn cuddiedig, ond coeliwch chi fi, mae na reswm da pam fod ymweliad â Spiceberry Savourix Indian Dining yn brofiad gwerth ei sawru.

Am un peth mae’r fwydlen yn un helaeth, ond yn hawdd i’w dilyn a’i deall. Mae hen ffefrynnau yno’n sicr, rhag eich dieithrio yn llwyr, ond cewch chi lawer mwy o hwyl wrth wyro oddi ar y llwybr bwydlennol cyfarwydd.

Cefais union yr un dechreufwyd ag y profais yn Purple Poppadom; y Scallop Lemon Mogli, ac roedd y safon gystal os nad gwell; cregyn bylchog ffres a ffriwyd ar y cyd â chroen lemwn a llaeth cnau coco ac a gafodd ei weini a salad o ddail berwr y gerddi a chnau pîn.

Scallop Lemon Mogli

Ar gyfer y prif gwrs, ês i am saig a seriwyd ar fy nghof fyth ers ei phrofi hi flynyddoedd yn ôl yn Mint and Mustard, sef Sea Bass Podhinjadhu. Paratowyd y draenog môr mewn masala cyfoethog o ddail cyri, garlleg a nionod, a’i barselu’n dwt mewn dail  banana cyn ei weini â reis o flasau’r môr a saws hynod sawrus.

Sea bass Podhinjadhu

Wrth ddad-lapio’r dail trwchus,  ces fy nharo fel gordd gan berarogleuon gogoneddus.

Sea Bass Podhinjadhu

Mae’r blas yn well byth, ac ro’n i’n ddiolchgar tu hwnt i Geraint am argymell y trysor cuddiedig.

Os ga i gefnu ar Gaerdydd – am funud ta beth – tra’n sôn am Mr Pickard. Rhaid diolch iddo am yr eilwaith, am estyn gwahoddiad i’w barti stag, a gynhaliwyd ym mwyty Pier 64 ym Marina Penarth dros y penwythnos.

Pier 64

Rwyf eisioes wedi adolygu’r bwyty bendigedig , sy’n un o berlau Bro Morgannwg, ar wompyn o flogbost i gydfynd â’r Eisteddfod Genedlaethol y llynedd.

Bob tro y bues i yn y mecca i gig-garwyr o’r blaen, dewisais stecen llygad yr asen yn ddi-eithriad. Ond yn dilyn profiad llesmeiriol yn yr Eidal eleni es i am y Steak Tartare y tro hwn.

Steak Tartare Pier 64

Ydy,  mae’n ddrytach na stecen arferol, ond  wir, mae’n werth bob ceiniog. Mae’r cig eidion amrwd yn toddi fel menyn ar eich tafod, tra fod yr wy a’r capers a shibwns mân yn ychwanegu  blas cyfoethog tu hwnt.

Fel ddwedais i eisioes, ar y blogbost o Fenis, os ydych chi’n hoff o flas cig, neu stecen medium-rare, yna rhaid i chi brofi’r saig hwn o leia unwaith mewn bywyd.

Cês i gwmni bendigedig a phrynhawn hyfryd iawn; edrych ymlaen yn fawr i’r briodas y mis Awst.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Caffi, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Canllaw Bach Caerdydd: Mis Gorffennaf

  1. Dywedodd richardabyfrân :

    rhaid imi gyfaddef fy mod ‘n ffan mawr o hufen iâ Fablas! dw i ddim wedi trio y blasau rwyt wedi sôn amdanynt, ond dw i wrth fy modd â’r siocled ac oren, y ceirios ac amaretti, a’r coffii. mae’n wir bod ambell un yn well na’i gilydd, ond fel yna y mae bywyd! ond beth sy’n dda am y cyfan yw’r texture a’r mouth feel. maen nhw’n gwneud tybiau i fynd â nhw hefyd i’w mwynhau gartref 🙂

  2. Dywedodd lowrihafcooke :

    Diolch am yr ymateb- sy’n ddigon teg- nai’n sicr drio’r siocled ac oren y tro nesa!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s