Canllaw Bach Caerdydd: Mis Awst a Mis Medi

Canllaw Bach Caerdydd Guide to Cardiff

Mae hi’n flwyddyn gron ers i mi fynd ar fy liwt fy hun, ac mae’n deg dweud i mi gael deuddeg mis hollol anhygoel. Doedd gen i ddim syniad beth oedd o’m mlaen i ar y pryd, ond dwi wedi cael cyfleoedd diddorol, annisgwyl a hynod amrywiol.

Roedd cyhoeddi’r teithlyfr Canllaw Bach Caerdydd yn rhan fawr o hynny, ond cefais hefyd deithio’n helaeth, i Efrog Newydd a Dulyn, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Fenis, Chaeredin.
Yn yr holl ddinasoedd hynny, ces f’atgoffa fod Caerdydd yn ddinas fechan sy’n paffio uwch ei phwysau ac sy’n haeddu ei  statws fel prifddinas o safon ryngwladol.

Rwy’n diolch i bawb a brynodd y gyfrol, ac sy’n mwynhau fy niweddariadau misol ar y blog; rwy’n cael blas mawr ar yr holl ymchwil, rhaid dweud!

Bum yn trafod yn ddiweddar â chwmni blaengar Cymreig carai addasu’r llyfr yn ap dwyieithog, fyddai’n medru ymateb yn syth i unrhyw newidiadau, fel rwy’n gwneud eisioes ar y blog. Bydden i wrth fodd i gael ymgymryd â’r fath brosiect cyffrous – os gewn ni gadarnhad, chi fydd y cyntaf i wybod.

Gyda thymor yr hydref o’n blaenau mae fy nyddiadur i’n llawn nosweithiau’n trafod cefndir y gyfrol gyda sefydliadau amrywiol , gan ddechrau a noson yng nghwmni cangen Radur o Ferched y Wawr ar Hydref 2il. Os hoffech gysylltu â mi i drefnu achlysur o’r fath, mae fy nghyfeiriad e-bost ar waelod  y dudalen Amdanaf i.

Mae sesiynau o’r fath yn gyfle gwych i ymateb i safbwyntiau gwahanol gan bobol o bob oedran ynglyn â’r ddinas, sydd o fudd mawr wrth i mi fynd ati i ddiweddaru’r gyfrol ar-lein.

Ond yn gynta, cyfle i edrych yn ôl ar  fis Awst a Medi hynod brysur yng Nghaerdydd, ambell newid ac agoriad cyffrous. Mwynhewch!

Fish at 85 , PontcannaAdolygiad Fish at 85 Review

Cês i anrheg pen blwydd hyfryd gan fy chwiorydd ar y 7ed o Awst, addewid o ginio arbennig ym mwyty Fish at 85 ar Stryd Pontcanna. Doeddwn i heb fod yno ers i mi ymweld â’r bwyty ar gyfer fy adolygiad ar dud. 118 o’r Canllaw Bach, ac edrychais ymlaen yn fawr i gael dychwelyd.

Diolch i brysurdeb y dair ohonom yn ystod mis Awst, penderfynwyd ymweld ar benwythnos cyntaf mis Medi. Rhaid dweud i ni gael prynhawn hynod hamddenol yn ein cwtch bach ger y ffenest, lle cawsom wylio pobol grand Pontcanna yn tyrru heibio.

Mae Fish at 85 ar agor ers 2011, pan benderfynodd cyn-reolwr stondin bysgod Harrods, John Lester, sefydlu ei fwyty cyntaf, mewn perthynas â Channel Fisheries, sy’n hawlio gwarant brenhinol.

Fel y mae’r enw’n ei awgrymu, pysgod a bwyd y môr yw arbenigedd y bwyty bychan, sy’n rhannu’r gofod â wal gyfan o gynnyrch ffres a chynhenid i arfordir Cymru a De Lloegr, a werthir i gwsmeriaid a busnesau lleol, yn ogystal â gwestai’r bwyty gaiff gyflwyniad i bob saig cyn penderfynu ar bysgodyn eu dewis.

Fish at 85

Dros y ddwy flynedd a aeth heibio, arweiniwyd y gegin gan fwy nag un chef, ac roedd Padraig Jones – Les Gallois a’r Kings Arms ym Mhentyrch, gynt- newydd ymadael pan aethon ni yno. Bellach wrth y llyw y mae Barry Field, gynt o’r Hare and Hounds yn Aberthin ar gyrion Y Bontfaen.

Wedi i’r gweinydd ein tywys at y wal o bysgod ac egluro mewn cryn fanylder beth oedd ein hopsiynau, dewisodd Lleucu a minnau fynd am y fwydlen ginio resymol iawn – £9.99 am ddau gwrs neu £12.99 am dri chwrs- tra aeth Catrin am y ′Sgod a’r Sglods hynod flasus.

Fish at 85

Fe gychwynon ni â glasied yr un o Sauvignon Blanc Los Picos o Chile, llawn blasau sitrws ysgafn.

Ar gyfer y cwrs cyntaf ês i am y cawl pysgod a baratowyd yn y dull Sbaenaidd, ac a dasgodd o flasau cyfoethog a gydbwyswyd yn berffaith- coeliwch chi fi, gallen i fod wedi treulio’r p’nawn cyfan yn bwyta’r fath hyfrydbeth yn hawdd.

Fish at 85

I ddilyn, archebais y lleden (plaice) a bobwyd yn ysgafn ac a gyflwynwd a thatws newydd ar wely o lyrllys, neu samphire.

Fish at 85

Cês fy siomi braidd na chafodd y sgodyn ei ffiledu, gan i mi dreulio cryn dipyn o amser yn tynnu’r esgyrn oddi wrth y ′sgodyn. Serch hynny, roedd yn flasus iawn, ac roedd y llyrllys yn brofiad newydd i mi, gan adleisio cyfuniad o ffa Ffrengig, gwymon a bara lawr.

Pan grybwyllais fy siom wrth y rheolwr John Lester, eglurodd yn ddigon rhesymol y byddai tynnu esgyrn y lleden yn golygu y byddai’r sgodyn yn glanio ar y plât ar ffurf sgrwtsh digon di-siâp. Fel rheol, byddant yn ffiledu’r rhan fwyaf o’r pysgod sy’n ymddangos ar y fwydlen arferol.

Gorffenwyd y pryd pen blwydd ar nodyn llwyddianus iawn- poset lemwn go siarp, oedd yn llawn trwch a drygioni hufennog ac yn blasu’n hollol nefolaidd.

Fish at 85

Nid pawb sy’n hoffi’r syniad o lenwi’u boliau tra’n cael eu llygadu gan haig o bysgod marw, ond i mi, mae Fish at 85 yn adlais o rai o fwytai chwaethus ond hamddenol Sgandinafia – bwyty hyfryd Lisa Elmqvist ym marchnad agored Saluhall Östermalm yn Stockholm, yn eu plith.

Mae Caerdydd yn sicr ar ei hennill o gael Fish at 85 – diolch yn fawr i Lleucu a Catrin am ginio pen blwydd hyfryd yn eu cwmni

Fish at 85, 85 Stryd Pontcanna, Caerdydd CF11 9HS ; 02920 020212

Urban Diner, Pontcanna

Urban Diner Pontcanna

Cwta dri mis aeth heibio ers i mi flogio am Urban Diner ddwetha’ – sef y bwyty Americanaidd a lenwodd y gwacter ers cau Diner ′77 gerllaw. Bu’r gofod yn wag am gyfnod yn dilyn cau Lolfa Mimosa y llynedd, a’r bwyty ‘pop-up’ Hide ′n Sea a gyfunodd fyrgers moethus, lobster rolls a champagne, dan arweiniad cegin y Celtic Manor ddiwedd Tachwedd 2012.

“Iawn” oedd fy mhrofiad i o’r fenter newydd a agorodd ym mis Mehefin; serch y fwydlen eang, ges i’r teimlad nad oedd ′na unrhywbeth rhy arbennig am Urban Diner ar y pryd – ag eithrio, wrth gwrs, yr ysgytlaeth bubblegum glas llachar, a brofodd yn ormod o demtasiwn, ac a oedd yn annisgwyl o flasus, rhaid dweud!

Bubblegum Milkshake, Urban Diner

Megis manna o’r nefoedd felly, gwych yw cael rhannu’r newyddion fod y lle dan reolaeth newydd, â gweledigaeth gadarn yn ei le.

Marc Palladino, o deulu bwyty Pizzeria Villagio yr Eglwys Newydd (tud. 70, Canllaw Bach Caerdydd) yw’r dyn sydd wedi cymeryd yr awennau, a Padraig Jones – neu Paj i’w gydnabod- sydd yn arwain yn y gegin. Cafwyd wared ar y fwydlen orlawn o eiconau Americanaidd, a penderfynwyd ganolbwyntio ar un clasur yn arbennig, a’r byrgyr  yw hwnnw- neu’r eidionwin, chwedl ‘Del a Dei yn y Gegin’!

I ddarllenwyr brwd o’r blogbostiau misol hyn fe wyddoch chi fod gen i hoffter mawr o fyrgyrs – sgrifennais eisioes am fy mhrofiad cyntaf o gwmni chwedlonol In-N-Out yn Los Angeles; fy mod ynd dal i freuddwydio am y Dead Elvis slider ges i o gourmet-food-truck yn Dallas, Texas, heb sôn am gyrraedd fy seithfed nef dros Chargrilled Burger with Roquefort Cheese & Shoestring Fries yn The Spotted Pig yn Greenwich Village, Efrog Newydd.

Rwyf hefyd yn dal i gofio’r noson honno ar Stryd y Frenhines yn 2011, lle ddalais i Francis Dupuy (Le GalloisBoof, gynt; Pier 64 erbyn hyn) a’i wraig Elen yn gadael Burger King lawlaw â’i gilydd am ddau o’r gloch y bore, yn rhannu Whopper a gwên fawr lydan ar draws bob gwep!

Wel mae’n rhaid bod cariad at eidionwin yn rhedeg yn y gwaed gan fod brawd Elen, Paj, yn gyfrifol am greu byrgyr gorau’r ddinas!

Mae’r fwydlen newydd yn un gampus, ac yn cyfiawnhau hyder y ddau ddyn yng ngallu’r bwyty i arbenigo mewn un saig arbennig. Oes, mae modd i chi archebu cimwch, neu stecen sy’n gaddo’n un wych, ond os yn ymweld am eich tro cyntaf ga i argymell eich bod yn dewis o blith saith byrgyr y fwydlen; dechreuais i a’r Urban Classic a weinir â nionod wedi’u carmaeleiddio, a sôs coch cyfrinachol Paj.

Urban Diner

Ffynhonellir y cig o stondin JT Morgan y farchnad ganolog , a defnyddir tri toriad o gig cyn ei weini ar rolyn brioche gan Delice De France; archebais gylchoedd nionod tenau a chôlslo dinesig i fynd â mhryd bwyd.

Roedd y byrgyr yn ardderchog; y cig yn binc, fel awgrymodd y weinyddes, a toddodd y cyfan yn fendigedig yn fy ngheg.

Gan i mi ymweld ag Urban Diner yng nghwmni dau ffrind, cefais flasu eu dewisiadau nhwythau, a’r Urban Smokey – gyda bacwn tenau wedi’i fygu, caws Monterey Jack, nionyn wedi’i garameleiddio a saws myglyd poeth – oedd fy ffefryn innau.

Aethom un cam ymhellach i gael blasu – bron – pob byrger, gan archebu 3 Slider (babi byrgyr)  i gyd-fynd â’n pryd.

Urban Diner

Ro’n i’n awyddus iawn i brofi’r Urban S’hrooms & Truffle oedd yn swnio’n gyfoethog dros ben; wel sôn am rodd i lysieuwyr, mae’n rhaid ei brofi!

Os oes rhaid i mi fod yn feirniadol, yna doedd y sglodion tenau ddim yn andros o gofiadwy, ond rhaid cyfadde, bum yn ysu i ail-brofi’r byrgyr ers bron i bythefnos!

Roedd Angharad o Lanuwchlyn yn weinyddes penigamp, a sicrhaodd fod popeth yn ei le a phawb yn hapus. Ro’n i’n rhwyg rhwng archebu Budweiser neu lasied o win coch i gyd-fynd â’r bwyd , felly dilynais ei hargymhelliad hi, sef glasied o Merlot – Rugged Ridge o Galiffornia – oedd yn berffaith gyda’r byrgyr.

Bydd y fwydlen ddiodydd yn newid yn raddol dros amser wrth i stoc yr hen gwmni ddod i ben, a’r bwriad yw y bydd ′na ddewis llawer mwy diddorol o gwrw. Mae’r gofod yn un heriol fyth ers dyddiau Lolfa Mimosa, heb olau naturiol yng nghefn ystafell y llawr gwaelod, ond ateb Marc Palladino i’r benbleth oesol honno yw i gyflwyno cerddoriaeth byw i fywiogi rhai nosweithiau .

Gyda brawd, Pino Palladino, sy’n un o gerddorion sesiwn a gitarwyr bâs prysuraf y byd, diolch i’w gysylltiadau gyda The Who a Nine Inch Nails – mae rhywbeth yn dweud wrtha i nad yw hynny’n syniad rhy ddrwg; llongyfarchiadau mawr iddo ef a Paj ar Urban Diner ar ei newydd wedd.

Urban Diner, 175 Kings Road, Pontcanna CF11 9DF ; 02920 341 013

The Grazing Shed, Canol y Ddinas

The Grazing Shed

A minnau’n ysu i ail-flasu byrgyr o safon fyth ers profi Urban Classic Urban Diner, ro’n i’n llawn cyffro i ddarganfod fod The Grazing Shed newydd agor, a hynny dafliad carreg o fy ail gartref, Cineworld, ger Stryd Mary Ann yng nghanol y dre.

Rai misoedd yn ôl bum yn sgwrsio â Duncan Black o ddinas Cheltenham yn wreiddiol – sef rheolwr bar Gwdihŵ (tud. 158 y Canllaw Bach) ers 2008 – ynglyn â’i gynllun i agor bwyty canolog yng Nghaerdydd fydai’n gweini bwyd cyflym o safon eithriadol, gan wneud defnydd helaeth o gynnyrch lleol.

Wel, llongyfarchiadau mawr iddo ef a’i bartner Louisa Jones o Benarth ar gyflawni’r weledigaeth fawr, gan mai dyna’n union y mae The Grazing Shed – ar safle’r hen farchnad ffrwythau ar Lôn y Barics, dafliad carreg o Gwdihŵ- yn ei gynnig.

Toc cyn gweld  rhagddangosiad o’r ffilm rwyf yn ei hadolygu ar raglen  Prynhawn Da ar ddydd Gwener, piciais i fewn i gael blas o’u byrgyr sylfaenol, sef y  Super Tidy Beef Burger, sy’n cynnwys confit nionyn coch, sôs coch a letus, ar y cyd â Country Fries a chwpan di-waelod o lemwnêd ffres.

Fel yn achos byrgyr Urban Diner, mae byrgyr The Grazing Shed o ansawdd gwych – gwneir defnydd yma o gynnyrch cigydd Rogers a’i Fab yng Nghaerfyrddin, a ffynhonellir y cig o ffermydd ledled Sir Gâr a Sir Benfro.

The Grazing Shed

Ceir darlun trawiadol, yn wir, o staff y cwmni amaethyddol ar waliau’r bwyty dinesig, a ddyluniwyd gan yr artist Jamie Hamley – enw fydd yn gyfarwydd i sawl llyfrbryf craff, gan mai ef sy’n cynllunio cloriau llyfrau’r awdur Llwyd Owen.

The Grazing Shed

Ceir darluniau hefyd o gyflenwyr eraill y cwmni, gan gynnwys Gareth o Benarth, sy’n gyfrifol am bobi’r rholiau ffres â llaw, a Vicky, Rick ac Eve o Wlad yr Hâf, sy’n cynhyrchu’r surops sy’n sail i’r diodydd ysgafn – lemwnêd ysgawen a chwrw sinsir yn eu plith.

Yn wir, mae’r cynllunio mewnol yn drawiadol tu hwnt, sy’n cyfuno naws ddiwydiannol go finimalistaidd, gyda chadernid cefn-gwlad, gydag un wal gyfan wedi’i gorchuddio â hen ddrysau beudai – gwaith cwmni’r brodyr Robert a Gavin Marrable , cyd-ddisgyblion Llwyd Owen yn Ysgol y Wern yn Llanishen.

The Grazing Shed

O ran dewis blasau’r bwyd, ceir amrywiaeth o fyrgyrs cyw iâr a chig eidion, sy’n adleisio llwyddiant bwyty pop-up diweddar Chuck’s ym Mhontcanna, a hyd yn  elfen o ethos Tramshed Mark Hix yn Hoxton, Llundain.

The Grazing Shed

Er mod i’n gig-garwraig i’r carn, rhaid dweud fod y dewis y llysieuwyr hefyd yn ddifyr iawn.Y Naughty Shepherd sy’n denu fy chwilfrydedd  i ar gyfer fy ymweliad nesaf â’r bwyty,  sef byrgyr llysieuol gyda fondue caws gafr wedi’i daenu â mel, siytni seidr afal, berwr y gerddi a boom boom mayo!

Mae’r weledigaeth yn un syml, a ceir pwyslais ar gyflymder yr archeb, gan olygu i mi dderbyn fy masged o fwyd mewn chwinciad chwannen.

Tro nesa fyddwch chi ysu am GBK neu Maccy D yng nghanol y dre, rhowch gyfle i The Grazing Shed brofi y gall cwmni anibynnol o Gymru gystadlu â’r mawrion; rwy’n rhagweld y bydda i ′nol yn o fuan!

The Grazing Shed, 1 Barrack Lane, Canol y Ddinas, CF10 2EF

Miss Jones, Yr Eglwys Newydd

Miss Jones Dining Room

Ar ochr arall yr afon Tâf, ers diwedd mis Gorffennaf, bwyty newydd o’r enw Miss Jones fu’n denu chwilfrydedd trigolion maestref Yr Eglwys Newydd.

Fe’i lleolwyd ar ganol stryd fawr y pentre, Heol Merthyr, lle safodd The Village Kitchen am rai blynyddoedd. Y syniad sylfaenol – gan yr un perchnogion a bwyty ′sgod a sglods Top Gun gerllaw – yw cynnig lleoliad soffistigedig i ddenu’r bobol ddinesig hynny fyddai’n well ganddyn osgoi canol y ddinas.

Ro’n i eisioes wedi clywed adroddiadau cymysg ynglyn â Miss Jones, ond penderfynais y byddai  ond yn deg cael profi’r fwydlen a’r awyrgylch drosta i fy hun.

Yn gynharach ym mis Medi, fe es i yno yng nghwmni ffrind, a cafodd y ddwy ohonom ein siomi ar yr ochr orau.

Yn sicr, mae’r lleoliad yn dwyn bariau hamddenol fel The Pear Tree a Fino Lounge i gof, ond ceir yno ymdeimlad cryn dipyn mwy chwaethus. Yr argraff a geir yw fod Miss Jones yn hafan fenywaidd, llawn bythau lledr gwynion a charpedi moethus dan draed, heb sôn am smooth grooves ar yr uchelseinydd.

Rhag dychryn y dynion, efallai y byddai’n werth i mi bwysleisio y gweinir gwrw Pipes o Bontcanna a bragdy Otley o gyrion Pontypridd.

Dewiswyd ymweld ar nos Fercher, ac yn ddiarwybod i ni, dyna pryd y cynhelir noson wythnosol y Live Lounge gyda’r ‘Doctor’ wrth law i gynnig seiniau jazz Efrog Newydd ar y piano.

Cawsom ein harwain i’r bwth lle gynigwyd restr goctels gryno, a dewis o sawl bwydlen amrywiol.

Mae arna i ofn fod y coctel ges i yn dipyn o siom – son am bwysleisio steil dros sylwedd. Roedd y Rose Petal Martini yn anhygoel o dlws, ond yn blasu’n debycach i Kia-Ora.

Miss Jones

Roedd y bwyd, fodd bynnag, yn brofiad gwahanol iawn, a ces fy synnu wrth ansawdd y cynnyrch.

Cychwynnis â phlatiad o sgolops wedi’u ffrio ar y cyd â berwr dwr a gyflwynwyd ar haenen o bwdin gwaed, a puree afal.

Miss Jones, Whitchurch

Gallai’r chef fod wedi hepgor y saws afal yn hawdd yn fy marn i; roedd y cyfosodiad rhwng y cig dwys, llawn blas, a’r sgolops melys yn ddigon diddorol ar eu pen eu hunain.

Miss Jones, Whitchurch

Confit bol porc o Sir Fynwy a ddilynwyd, gyda bresechen ddeiliog a bubble and squeak (swigen a gwich?!), taenwyd y cyfan â jus seidr afal oedd yn flasus tu hwnt- yn wir, roedd y cyfan yn flasus iawn, ond unwaith eto, doedd dim angen trwch o datws i gyd-fyn â’r cig cyfoethog yn fy marn i.

Wrth y llyw yn y gegin yr oedd Ignazzio Viglio o Lundain- cyn bennaeth cegin Demiro’s ym Mae Caerdydd – a gwneir defnydd helaeth o gynnyrch safonol o Dde-Ddwyrain Cymru.

Pe bawn i’n byw yn yr Eglwys Newydd, mae’n bosib y bydden i’n ymwelydd go gyson â Miss Jones– ceir ymdeimlad o fwrlwm sy’n annisgwyl iawn am fwyty maestref ganol yr wythnos, ac mae’n sicr yn gaffaeliad i’r ardal.

Ond er mor safonol yw’r fwydlen, mae ymhell o fod yn rhad – mi fydden i’n debygol o wario’r un faint ar ymweliad mewn bws neu dacsi â Miss Jones â thrip i’r dre.

Miss Jones, 25-27 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd CF14 1DA ; 02920 624000

The Cookshop, Pontcanna

The Cookshop

Yn ôl i Bontcanna am funud, i ganmol busnes bach gwych sydd newydd ail-agor wedi seibiant o rai degawdau; cwmni Julia Hallinan, The Cookshop, drws nesaf i siop lyfrau Caban ar Kings Road ym Mhontcanna.

Sefydlwyd y busnes yn wreiddiol ′nol ym 1982, pan agorodd Julia gangen lle saif caffi Brava erbyn hyn. Caewyd y siop pan groesodd Julia y ffin, gan fynd yn brifathrawes yn Lloegr cyn dychwelyd i ddinas ei magwraeth.

Julie Hallinan, The Cookshop

Mae Julia a’i thîm bach o chefs yn gwerthu bwydydd parod, hollol ffres, a baratoir yn y gegin yng nhefn y siop. Y syniadaeth, yn syml, yw bwyd cartre blasus heb godi bys – a ceir detholiad o fwydydd llysieuol gan gwmni lleol The Parsnipship, yn ogystal.

Ceir hefyd amrywiaeth o fara artisan, a theisennau bach cwstard o fecws Portiwgeaidd newydd Nata & Co. ar Stryd Clifton, y Sblot – heb sôn am silffoedd llawn danteithion Cymreig, fel cyffeithiau Calon Lân a chreision Jones o Gymru o Sir Fôn.

The Cookshop

Gyda Julia bellach yn byw yn Nhreforgan ar gyrion y ddinas, mae hi wrthi’n dysgu’r Gymraeg ers pedair mlynedd yng Ngwaelod y Garth. Mae hi’n hannu o dras adnabyddus yma yn ninas Caerdydd; bu ei thad, a’i thaid o’i flaen ef yn enwau amlwg ym maes y gyfraith ac yn wir, cafodd Hallinans House ar Heol Casnewydd ei enwi ar ôl y teulu.

Ar nodyn personol, cês fy llorio gan annnwyd trwm yr wythnos ddwetha’, a bu fy Mam mor garedig â gadael cyrri cyw iâr menynnog o The Cookshop ar fy rhiniog. Roedd hwnnw mor flasus nes i mi ddychwelyd yno cyn cychwyn sgrifennu heddiw ma; dyma, gyfeillion, fydd fy swper yn dilyn cyhoeddiad y bwystfil o flogbost!!

The Cookshop

Caserôl tomato a mingrwn llwyd (grey mullet) – sy’n iachus iawn yn ôl Julia – wedi’i gybwyso â thatws Dauphinoise tra hufennog a moron mewn persli a menyn. Yum!

The Cookshop, 171 Kings Road, Pontcanna CF11 9DE; 02920 344107

Urban Tap House, Canol y Ddinas

Urban Tap House

Gair byr, yn ola, i ddymuno ‘iechyd da’ a chroeso i Urban Tap House i’r dre, i gyn-leoliad Fire Island– a Staff Club De Morgannwg cyn hynny- oddi ar Stryd Womanby ger tafarn y City Arms.

Fel y gwyr nifer, erbyn hyn, bu sefydlu Fire Island ar ddiwedd 2012 mor fethiannus nes y bu’n rhaid rhoi’r cwmni cyfan – gan gynnwys ei chwaer-fariau Buffalo a Ten Foot Tall – yn nwylo’r gweinyddwyr.

Yn dilyn y newyddion yn gynharach yr haf hwn, camodd y Tiny Rebel Brewing Co. i’r adwy er mwyn cymeryd awennau Fire Island a’i ail-frandio’n Urban Tap House, er  mwyn gwasanaethu beer junkies boliog y brifddinas.

Y bwriad yw gweini dros gan cwrw lleol a rhyngwladol, yn ogystal â 30 math gwahanol o seidr Prydeinig –  a’r rheiny sy’n llywio’r cyfan yw’r unig fragdy bychan yng Nghasnewydd, sef y Tiny Rebel.

Galwais i fewn prynhawn ddoe yn ystod eu diwrnod agoriadol, i brofi peint o gwrw casgen golau a grewyd mewn cydweithrediad â’r band o Gansewydd, Goldie Lookin Chain; enw’r cwrw Americanaidd? Goldie Lookin Ale!

Goldie Lookin Ale

Cawsom ha’ bach minhangel go danbaid yn y ddinas ddoe, a rhaid dweud, roedd yn ddiod amheuthun!

Urban Tap House, 25 Westgate Street, Canol y Ddinas CF10 1DD

Tan fis nesa, bois bach – dwi ar lwgu, rhaid dweud. Afraid dweud, mae’r deiet yn dechrau YFORY!!

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas, Tafarn/ Bar. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Canllaw Bach Caerdydd: Mis Awst a Mis Medi

  1. Dywedodd Rhys :

    Ddim yn siwr pun ai dy ddiolch neu ddy ddiawlio ddylwn wneud yn fan hyn am ein cyflwyno i’r rhain oll, gan yr hoffwn fynd am ymweliad a phob un o’r rhain rwan hyn, ond tydy cyfleodd bwyta allan a llymentian ddim yn dod rownd digon aml gyda’n plant ni mor ifanc a rhieni ‘ngwraig a’m rhai innau yn byw’n rhy bell er mwyn gwarchod!

    Serch hynny, dw i’n gobiethio mynd i’r Grazing Shed wythnos nesaf am ginio. Mae’n erdych braidd yn ddrud am beth chi’n gael ond dwi dal eisiau mynd. Falla gai fynd i’r Urban Tap yn reit buan hefyd – wedi mwynhau un oi diodydd yn y Lansdowne – cymryd na ges ti un o’r byrgyrs yno .

    Miss JOnes yn swbnio’n neis. Mae wastad yn siomi fi pan yn mynd i le da am fwyd ond bod y dewis cwrw’n sal (Bully’s e.e.).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s