Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12)

12 Years a Slave

Y Sêr: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o, Benedict Cumberbatch a Brad Pitt

Y Cyfarwyddo: Steve McQueen

Y Sgrifennu: Addasiad Sgript John Ridley o’r hunangofiant Twelve Years a Slave gan Solomon Northup (1853)

Hyd:  134mun

Adolygais 12 Years a Slave, Last Vegas a Mandela: Long Walk to Freedom ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Ionawr 10ed, 2013. Cliciwch yma i wylio eto.

Os wela i ffilm fwy grymus eleni na 12 Years A Slave mi fwyta i fy het. Dyma gampwaith arall gan yr artist-gyfarwyddwr o Loegr, Steve McQueen, a gipiodd y Wobr Turner am gelf yn 1999.

Creodd argraff yn syth yn 2008 gyda’i ffilm gyntaf, Hunger, am y Gwyddel Bobby Sands a ymprydiodd i farwolaeth yn 1981. Bryd hynny dangoswyd erchylldra’r modd y cafodd Weriniaethwyr Gogledd Iwerddon eu camdrin gan y system yng ngharchar Maze, Belffast. Dilynodd hynny gan ffilm ryfeddol am ddyn a oedd yn gaeth i ryw, yn Shame yn 2011.

Ceir astudiaeth ddwysach fyth o fywyd caeth yn 12 Years a Slave eleni. Mae’r stori’n un ryfeddol, ac yn seiliedig ar hanes go iawn a leolir chwarter canrif cyn ddigwyddiadau Lincoln y llynedd.

Ganed Samuel Northup yn nhalaith Efrog Newydd ar droad yr 19eg Ganrif,  i deulu croenddu rhydd.  Derbyniodd lefel uchel  o addysg, a dysgodd chwarae’r feiolin, gan ddilyn gyrfa amrywiol fel cerddor, saer coed a pheirianydd. Yn 1841, ag yntau’n ŵr a thad balch, derbyniodd wahoddiad i ymuno â syrcas deithiol yn Washington D.C. Yno cafodd ei dwyllo, a’i herwgipio, a’i werthu i gaethwasanaeth – a dilynwn yr hanes hynod ar hyd y ffilm hon.

Heb ei bauprau i brofi ei statws fel dyn rhydd, cludir Solomon (Chiwetel Ejiofor) i Louisiana, un o daleithiau’r Deep South, gan brofi uffern ar y ddaear am ddeuddeng mlynedd. Dysgai’n fuan ar ei siwrne fod na wahaniaeth mawr rhwng brwydro  a goroesi; “Cadw dy ben di i lawr, a paid a dweud gair” – dyna’r cyngor a dderbyniai gan gyd-gaethwas ar y daith, os yw’n dymuno gweld ei deulu unwaith eto.

Golygai hynny, yn anochel, fod rhaid gwneud unrhywbeth i oroesi, gan gynnwys cyflawni pob gorchymyn yn erbyn ei ewyllys. Dyw Steve McQueen ddim ofn dangos hynny’n gwbl glir; ar sawl achlysur bu’r arswyd bron yn ormod i mi.

Ond nid delweddau o drais sy’n gadael yr argraff fwyaf; yn wir, mae 12 Years a Slave yn ffilm llonydd dros ben. Yr hyn a danlinellir mewn gwirionedd yw cyfundrefn sylfaenol caethwasanaeth, a’r fath greulondeb a ganiatawyd am gyhyd. Mewn un olygfa hirfaith, caiff Solomon ei hun ei grogi o goeden, a’i fysedd traed prin yn cyffwrdd y ddaear; yn y cefndir, gwelir  ei gyd-gaethweision yn cario mlaen gyda’u gwaith, yn ddall i’w dynged ef. Mewn golygfeydd eraill, rhaid i Solomon hefyd anwybyddu’r erchylldra, a hynny er ei les ei hun.

Does dim meistri caredig , na chanu â gwên – ceir golygfa rymus o gorws yn canu can Negro Spiritual yn llawn cynddaredd. Cynigai Michael Fassbender  – seren Hunger a Shame – berfformiad hypnotig fel  seicopath llwyr. Fe gyfiawnha’r Meistr hwnnw pob gweithred greulon wrth ddyfynnu adnodau o’r Beibl – gan gynnwys treisio’i gaethwas Patsy (Lupita Nyong’o) sy’n ddeuddeg mlwydd oed.

Mae Solomon Northup ei hun yn gymeriad unigryw yn hanes yr ychydig ffilmiau am gaethwasanaeth; yr oedd ymysg y dyrnaid o ddynion croenddu rhydd a herwgipiwyd, ac a lwyddodd i ddianc drachefn. Golygai  hynny fod ei hanes ef yn cynnwys haenen ddwysach fyth o bathos wrth i’r ffilm gael ei rhannu rhwng ei sefyllfa druenus bresennol ac ôl-fflachiadau i’w fywyd fel dyn rhydd.

Cyniga’r Sais Chitiwel Ejiofor ddehongliad dynol dros ben o ddyn sy’n deffro’n ddyddiol i hunllef byw. I gynnig bach o ysgafnder, ceir newid cynnil iawn yn y trac sain gan Hans Zimmer o wewyr llwyr i naws o obaith cynyddol.

I gydbwyso’r golygfeydd cignoeth ceir eiliadau o brydferthwch pur, sy’n cadarnhau dawn Steve McQueen fel artist o fri. Roedd ei  ddwy ffilm gynharach yn llawn delweddau trawiadol ac yma hefyd tanlinellir sawl elfen weledol. Cawn oedi, ar adegau, yng nghwmni feiolin hardd, darn o sebon a sudd mwyar duon. Mae i bob un o’r rhain eu harwyddocád eu hun, sy’n chwarae rhan allweddol yn yr hanes rhyfeddol.

Serch yr elfennau o erchylldra ceir yma chwip o stori dda , a ffilm o bwys sydd yn rhaid ei gweld. Dyw gwylio 12 Years a Slave ddim yn brofiad cyffyrddus, ond diolch i ymdriniaeth deg o’r pwnc ceir yma glasur cyfoes yn hanes y sinema.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 5 Cookie a hanner yn cyfateb i 10 allan o 10

American Hustle

Y Sêr: Christian Bale,  Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner a Jennifer Lawrence

Y Cyfarwyddo:  David O. Russell

Y Sgrifennu: David O. Russell ac Eric Singer

Hyd:  138mun

Dillad deniadol, gwalltiau gwych a pherfformiadau ffantastig. Tair elfen hanfodol o hwyl y ffilm hon, sy’n dathlu caper ar ddiwedd y Saithdegau.

Straeon lled-anghyffredin am bobol cyffredin – dyna sy’n denu sylw’r cyfarwyddwr David O. Russell. Teuluoedd go gymhleth a phroblemau bychain bob-dydd, sy’n cael eu chwyddo i greu dramau cofiadwy.

Yn dilyn ei lwyddiant ysbubol llynedd gyda Silver Linings Playbook , a chyn hynny ddrama bocsio The Fighter, cawn ein trawsblannu ‘nol i 1978. Fe’n cyflwynir i’r twyllwr Irving Rosenfeld (Christian Bale o Hwlffordd, The Dark Knight Rises), wrth iddo gadw trefn ar ei comb-over creadigol.  Mae ar ganol dêl fawr gyda’r FBI i lwgrwobrwyo gwleidydd lleol, er mwyn achub ei groen ei hun. Yn bartner yn y sgam y mae ei gariad hardd Sydney (Amy Adams, Man of SteelThe Master, Julie & Julia), ac yn llywio’r cyfan y mae’r asiant angerddol Richie DiMaso (Bradley Cooper, The Hangover Part III).

Wedi sefydlu’r brif stori, aiff Russell ‘nol â ni at gyfarfyddiad cynhyrfus Irv a Sydney. Syrthia’r ddau yn glep am ei gilydd i gefnlen albwm jazz, gan atseinio naws byr-fyfyr, ‘be nesa?’ , y ffilm. Iddyn nhw, dim ond cerddoriaeth gonest Duke Ellington sy’n gwneud synnwyr mewn bywyd llawn twyll, ac mae’r ddau mor euog â’i gilydd am raffu celwyddau.

Serch ei gariad at Sydney mae Irv yn briod  â Rosalyn (Jennifer Lawrence, Winter’s Bone, The Hunger Games) tra fod Sydney yn ysmalio mai “Lady Edith” yw hi. I darfu ar eu delfryd daw’r Asiant DiMaso manig a’i perm, sy’n benderfynol o greu enw iddo’i hun. Ond pwy sy’n twyllo pwy, ac oes siawns cael get-awê pan ddaw’r Mafia a’r Llywodraeth yn rhan o’r llun?

Dyma ffilm i’w mwynhau, ac ymlacio’n llwyr yn ei chwmni gan adael talentau di-ri i’ch diddanu. Does dim strwythur, fel y cyfryw, fel yn achos Argo neu The Sting, dim ond cyfres o olygfeydd llawn sbri. Ceir jôc estynedig ar hyd y ffilm, sy’n tanlinellu hyn, am ddameg addawol a derfir arni dragywydd.

O gameo gan DeNiro i ymweliad â Studio 54, hyd at gyfres o ffrogiau Diane von Furstenberg drop-dead; y mae’r cyfarwyddo celfyddydol yn rhagorol, rhaid dweud, sy’n addurno’r actio i’r dim.

Ynghyd ag aelodau eraill y cast, derbyniodd yr actores Amy Adams enwebiadau haeddiannol am ei rhan fel y stynar sinisir Sydney. Mae dawn ei bronnau i berfformio cystal mewn cyfres o ffrogiau low-cut yn haeddu gwobr Golden Globes eu hunain.

Mae cyfarfyddiad trychinebus Rosalyn a Sydney yn un olygfa o blith nifer sydd yn denu gwên lydan i’r wyneb. Yn wir, mae’n bleser o’r mwyaf gweld yr actorion yn cael hwyl, a hynny mewn antur gomig lwyddianus iawn.

Y Sgôr terfynol*

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 4 Cookie a hanner yn cyfateb i 9 allan o 10.

Last Vegas

Y Sêr: Michael Douglas, Robert DeNiro, Morgan Freeman, Kevin Kline a Mary Steenburgen

Y Cyfarwyddo: John Turteltaub

Y Sgrifennu: Dan Fogelman

Hyd: 105mun

Bramant i bensiynwyr; dyna Last Vegas yn syml iawn. I fod yn deg, mae’n ffilm sy’n hawdd ei mwynhau. Dilynwn griw o hen ffrindiau ar aduniad yn Vegas ar gyfer stag-night i ddyn saith deg mlwydd oed.

Mae cysgod The Hangover yn hollbresennol yn ystod y ffilm, ond mae iddi haenau annisgwyl o deimladwy. Archwilir natur cyfeillgarwch gwrywod mewn oed, a sawrwn gariad aeddfetach na’r arfer.

Mae’r set-up yn wych, ac yn ddoniol dros ben,  a ceir tipyn o hwyl wrth ddenu’r pedwar i Las Vegas. Y man gwan yw gweddill y ffilm , sydd yn siomedig o wan wedi agoriad mor chwim ac addawol.

Does dim dadlau da’r castio – dyma bedwarawd pum-seren – ond beryg mai cytuno  i gyfrannu ei ‘hen ddyn blin’ diweddara  er mwyn hyrwyddo’i fuddiannau ei hun yn Vegas wnaeth Robert DeNiro.

Yn dilyn ei frwydr â chanser, a’i dro gwych fel Liberace, daw Michael Douglas â sylwedd annisgwyl i’w ran ef. Mae Mary Steenburgen hefyd yn arbennig o dda fel cariad annisgwyl y priodfab.

Ond Morgan Freeman, yn ddi-os, sy’n dwyn y sioe, ac sy’n gadael y gwyliwr â gwên.

Y Sgôr terfynol* cookie_law_eucookie_law_eucookie_law_eubite- 010

*Mae’r sgôr yn seiliedig ar y system sêr, gyda 5 Cookie yn cynrhychioli’r marc gorau ac 1 Cookie yn cynrhychioli’r gwaethaf. Mae 3 Cookie a hanner yn cyfateb i 7 allan o 10.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Ffilm. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiadau Ffilm: 12 Years a Slave (15) American Hustle (15) Last Vegas (12)

  1. Dywedodd Christian Kelsey :

    Fili aros i weld rhai o’r ffilmiau yma yn ystod y mis hwn. Diolch am roi menwelediad i mi am eu cynnwys nhw.

  2. Hysbysiad: Adolygiad Ffilm: Out Of The Furnace (15) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s