Adolygiad Teledu: Parch – Pennod 1 (S4C)

Clic 4

Ddyddiau’n unig wedi diweddglo’r ddrama deledu orau erioed, ges i ragflas o ddrama newydd addawol iawn. ’R’ol ffarwelio  â ffasiynau retro a blerwch prydferth bywydau Mad Men, dyma groesawu gymhlethdodau cyfoes Myfanwy Elfed i ’mywyd.

Hi yw seren y gyfres deledu Parch – arwres newydd slot ddrama S4C ar nos Sul. Yn wraig ac yn fam ac yn ferch ac yn ffrind, mae hi’n ficer yn Sir Gaerfyrddin, sy’n derbyn newyddion  mawr ar ddechrau’r bennod gyntaf.

Gyda chant a mil o  ddyletswyddau ar ei phlât, caiff Myf (Carys Eleri) ddamwain gas yn yr eglwys, sy’n arwain at ddiagnosis o gyflwr ar ei hymennydd. Bydd angen llawdriniaeth fawr ar Myf cyn hir, ond sut mae egluro hynny wrth bawb o’i chwmpas?

Parch - prif ddelwedd 2

Mae Terwyn (Huw Davies) y gŵr yn archaeolegydd dan bwysau, â’i fryd ar greu enw iddo’i hun, tra fod Gwern (Finn O’Neil) y mab â’i ben yn sownd ym Meibl y Plant. Mae’i thad newydd symud i gartref henoed Eden Hills,  ac mae’i merch yn dawedog iawn; paham mai llun sonogram sydd gan Gwenlli  (Non Haf) ar ei ffôn clyfar?

Wedi’i aflonyddu’n llwyr gan ddigwyddiadau go ryfedd y mae trysorydd yr eglwys, Mr Jarman (Phylip Hughes), a does dim gobaith gan Myf gael sgwrs gall gyda’i ffrind Llinor (Crisian Emanuel), sy’n arlunydd narcoleptic.

Diolch, felly, am yr ymgymerwr angladdau Eurig (Rhys ap Hywel), sydd yno i ysgwyddo’r baich. Ond oes mwy na chyfeillgarwch yn llechu rhyngddynt?

Camgymeriad mawr fyddai disgrifio Parch fel ‘The Vicar of Dibley Cymraeg;  mae’r naws yn dipyn nes at y gyfres Americanaidd Six Feet Under (HBO), wrth gyfuno realaeth, swrealaeth ac athronyddiaeth mewn drama gomedi dywyll.  Ac fel yn y gyfres  boblogaidd honno,  ceir cyfraniadau cyson gan  y meirw lleol, gyda’r rhithweledigaethau yn symtom cryf o gyflwr y prif gymeriad.

Ceir adlais hefyd o sit-com Rev (BBC2), o ran canran uchel y llinellau bachog, ac mae na gyffyrddiad bach Forrest Gump-aidd ar ddiwedd y bennod gyntaf. Ond ta waeth am y cymariaethau; ar sail y rhifyn cyntaf, mae’n saff i ddweud fod cyfres Parch yn perchnogi’i hunaniaeth ei hun. Mae’r sgript gan Fflur Dafydd yn gyfoes a chrafog, ac yn pwysleisio abswrdiaeth bywyd bob-dydd; mae hefyd yn cydbwyso y dwys a’r digri yn ddeheuig.

Cyfeirir at sawl ymgynghorydd ar ddiwedd y rhaglen, gan gan gynnwys y Parch. Manon Ceridwen James; ficer o blwyf Llanddulas a Llysfaen ger Bae Colwyn. Ond siawns mai cwmni ymgymerwyr angladdau Glanmor D. Evans a’i fab (sef Iwan, gwr yr awdur) fu’r dylanwad cryfaf  ar sgrifennu Fflur Dafydd, gan rannol-egluro naturioldeb y sgript.

Beth bynnag fo’ch daliadau, mae’n ddifyr gweld crefydd yn derbyn triniaeth o’r fath ar S4C. Does dim modd cymharu’r gyfres â’r clasur anarchaidd Teulu’r Mans gan John Pierce Jones  a William Owen Roberts, ond mae’n teimlo’n amserol i archwilio argyfwng ffydd mewn byd sy’n un fflyd o anffyddwyr.

Parch - Clic 6

Efallai mai’r olygfa sy’n cyfleu’r cyfan am Myf yw ei hymateb wrth ddadebru o’i damwain. Yn fflat ar ei chefn, ar ward yn yr ysbyty, ei phrif ofid yw ffawd raffl y bore coffi. Efallai ei bod hi’n hen bryd iddi ail-asesu ei blaenoriaethau, wedi’r cyfan…

O’r olygfa gyntaf, mae Carys Eleri yn apelio’n fawr fel  arwres gyfoes mewn gwenwisg, sy’n cydbwyso cwestiynau am feidroldeb a moesoldeb gyda gras. Mae’n gwestiwn gen i a fyddai Myf yn ddigon hen i fod yn fam i ddau o blant yn eu harddegau. Yn ffodus, mae’r actores ifanc Carys Eleri, sydd fel arfer fel potel o bop, yn hamddenol braf fel Myf; yma’n cynrhychioli canol llonydd ei chymuned, wrth i storom fawr bywyd hyrddio o’i chwmpas – ond am ba hyd?

Yr argraff a geir o’r hysbysebion di-ri yw fod Myfanwy ar fin trawsnewid yn llwyr,  i wneud y mwyaf o’i bywyd, dan gysgod angau, cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Ceir cast cryf o’i chwmpas, gan gynnwys Rhys ap Hywel,  yma’n hepgor ei giamocs arferol, i gynnig dosbarth-meistr mew hiwmor gwynepsyth fel Eurig. Mae ar ei orau yma ers Ryan a Ronnie, wrth gynnig portread o Gymro di-lol; ffrind triw ag iddo awgrym cryf o ramant rwystredig (y greal sanctaidd mewn cyfres o’r fath).

Mae e’n cyfosod yn dda gyda’r gŵr abswrd, a chwareir ag asbri gan Huw Davies, ac edrycha i ‘mlaen i weld Ifan Huw Dafydd yn portreadu tad Myf o’r bennod nesaf ymlaen.

Oes na actor gwell na Phylip Hughes am chwarae pen-bach go-iawn? Mae Mr Jarman yn debygol o ddatblygu’n ffefryn mawr, fel y trysorydd sy’ dal yn bleidiol i’r diweddar, anfarwol, Barchedig T.J. (William Thomas, ar ffurf rhithweledigaeth).

Byddai’n braf gweld Hugh Thomas yn dychwelyd fel Mr Eirias, sef seren fawr ei angladd ei hun, heb sôn am y rhestr faith o gymeriadau cynorthwyol; yn eu plith,  y terapiniaid Domingo a Pavarotti, a Sara Lloyd-Gregory fel y deintydd danteithiol Mabli…

Na’i gyd ddweda i yw croeso cynnes i Parch,  a llongyfarchiadau mawr i’r tîm cynhyrchu; edrycha i ‘mlaen at ddilyn y gyfres, ac fe’ch gadewa i chi â fy uchafbwyntiau i o’r bennod gyntaf…

‘Be’ wi di gweud ambyti’r OMGs yn y tŷ ma…?’ – Myfanwy, y ficer, wrth ei merch.

‘Ma Martha’n dod draw heno i weddïo da fi. ’Wi jyst yn trial ei hachub hi, Dad, dyw e ddim yn unrhywbeth… corfforol.’ – Gwern, yn methu’n rhacs i leddfu pryderon Terwyn amdano.

‘Sori, ond alla i ddim delio gyda anffyddiwr ar fore dydd Llun; ma’ saith d’wrnod i ga’l nago’s e?’ –  Myfanwy, yn dilyn sgwrs â’r ddarpar-briodferch Mabli am gynlluniau ei gwasanaeth priodas.

‘Ma ffrind i ffrind i fi, John,  ma fe yn y busnes diogelwch ma.  Capelwr yw e… ond walle neiff e ffafr â ni.’ Mr Jarman yn manteisio ar ei gysylltiadau amheus, er lles yr eglwys.

‘Dorrodd neb i mewn ‘ma yn nyddiau T.J… na’i gyd ‘wi’n ’weud’ Mr Jarman, conspiracy theorist.

‘So chi’n gallu bod yn rhy ofalus ’da cnoc ar y  pen chi’n gwbod … Na be’ gas Barry, y nghefnder i. O’dd e’n iawn am orie ar ôl hynny, ond wedyn ’ny, saith awr yn ddiweddarach [sain clap], o’dd e wedi marw. ‘ Mr Jarman,  cysurwr Job.

‘Ond na’thoch chi ddarganfod ysgrifbin Tudur Aled!’ – Angharad, myfyrwraig ifanc, yn tylunio ego bregus ei thiwtor Terwyn, wrth ei atgoffa o binacl ei yrfa archaeolegol – hyd yn hyn.

‘Mr Eirias mewn yn saff. Dim golwg rhy ffôl arno fe, gweud y gwir, ag ystyried.’ – Does neb cystal am chit-chat nag Eurig, yr ymgymerwr, ar ôl gosod corff yn ei arch.

Gwern: Ni’n ymprydio, cofio?

Martha: Ond wi’n starfo!

‘Weda i’tho’ ti beth mae’n mynd i neud; casho’r hundred and fifty thousand pownd fi di gadel iddi hi, a mynd off ar Baltic Cruise gyda Gerald drws nesa.’ Y diweddar Mr Eirias, wrth wylio’i wraig yn galaru, yn gweld yn bell o’r tu hwnt i’r bedd.

Mabli: ‘Wi’n gwbod nag ydw i wedi bod ers sbel, ond… wel, wi’n dwlu ar yr eglwys. Dwlu arno fe. Y ffenestri lliw na… y canhwylle…  wi’n lico’r ddefod, chi’n gwbod. Mae’n neis bo chi gyd yn gwishgo lan… Ma pethe felna… wel, ma nhw yn neud shwt wahaniaeth i’r llunie, so chi’n meddwl?’

Myfanwy: A shwt wyt ti’n teimlo am hyn, Guto?

Guto: Fi’n hapus i fynd ’da bethbynnag ma Mabli moyn – ‘i phriodas hi yw e.

Myfanwy: Ond fydde ti ddim yn teimlo bo ti’n mynd yn erbyn dy ddaliade di?

Mabli: O, sdim daliade ’da fe – cyfreithiwr yw e!

Guto:  Medde’r dentist! Dyle chi weld faint ma hon yn charg’o am filling. Criminal.

Mae’r gyfres Parch yn parhau ar S4C, bob nos Sul am 9p.m. Cliciwch yma i wylio’r bennod gyntaf eto ar Clic.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad, Teledu. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Adolygiad Teledu: Parch – Pennod 1 (S4C)

  1. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Goreuon Gŵyl Caeredin 2015 | Lowri Haf Cooke

  2. Hysbysiad: Adolygiad Theatr: Yuri (August 012) | Lowri Haf Cooke

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s