Sêr Michelin Blaenau Gwent: Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae’n sbel ers i mi sgwennu blogbost sydd ddim yn adolygiad o ryw fath, gan fod 2017 di gwibio heibio mewn llu o weithgareddau, teithio tramor, teulu a ffrindiau a bywyd a’i bethau. Ond y tu hwnt i ngwaith cyson fel beirniad ffilm, theatr, llen a bwytai, mae na un joban wych sy’n ysbrydoliaeth fawr i mi, wrth gael cyd-weithio a phlant a phobol ifanc.

Dwi’n ‘ymarferwr creadigol’ gyda chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd, ac yn athroniaeth uchelgeisiol, i gynyddu cyrhaeddiad disgyblion, ac ysgolion, ledled Cymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, profais hyn ar waith sawl gwaith, wrth gael fy apwyntio i gyd-weithio â thair ysgol wahanol am rai misoedd ar y tro.

Y syniad sylfaenol yw mewn byd sy’n carlamu yn ei flaen, mae angen sgiliau ychwanegol ar blant; ychwanegol, hynny yw, i’r maes llafur sylfaenol. Crêd yr athroniaeth arbrofol hwn yw fod angen cyflwyno sgiliau creadigol i blant, ac nid yn y pynciau celfyddydol traddodiadol. Felly, gall ysgol sy’n teimlo, er enghraifft, fod angen hwb mewn hyder, rhifedd a mathemateg, apwyntio gwneuthurwr gemwaith i arwain prosiect, fel y gwnaethpwyd yn Ysgol Gynradd y Rhws – lle welwyd canlyniadau cadarnhaol dros ben.

Fel un sy’n cynnal gweithdai ysgolion ar fy liwt fy hun ers 2012, ac sy’n dotio at weithio gyda phlant, rhaid dweud i’r cynllun hwn ddenu fy chwilfrydedd i’n llwyr, a dwi’n falch i ddweud i mi gael fy apwyntio droeon. Cael fy apwyntio, hynny yw, ar ôl cyflwyno syniad i ysgol cyn derbyn gwahoddiad am gyfweliad. Y disgyblion, ac nid yr athrawon, sydd yn cyfweld â’r ‘ymarferwr’ dan sylw, cyn penderfynu pwy i ddewis ar sail eu hanghenion nhw.

Cychwynais y flwyddyn fis Hydref 2016, yn Ysgol Coed y Garn ym mhentre Blaina. Mae’n ardal eithriadol o hardd reit yn nhopiau Blaenau Gwent, a des i i’r ysgol yn lawn syniadau – a rhagdybiaethau!

Derbyniais ebost, yn wreiddiol,  gyda briff go agored yn gwahodd ceisiadau am brosiect yn ymwneud â bwyd. Wedi cyflwyno fy syniad innau, ro’n i wrth fy modd i gael fy apwyntio i arwain prosiect sgwennu bwyd uchelgeisiol. Fy mwriad oedd archwilio perthynas disgyblion Blwyddyn 3 â bwyd; beth oedden nhw’n ei fwyta, hoff flasau, cas fwydydd, sut a ble oedden nhw’n gwledda ac yng nghwmni pwy, a’u hystyried i arbrofi a blasau newydd sbon. Wrth gofnodi eu teimladau, a phrofiadau lu, fy ngobaith oedd hyfforddi beirniaid bwytai bychain y fro o dan yr enw ‘Sêr Michelin Blaenau Gwent‘.

Mae hyn oll ynghlwm â ngwaith fel awdur bwyd, a beirniad bwytai ledled Cymru. Enillais ysgoloriaeth i Galiffornia rai blynyddoedd yn ôl, a agorodd fy meddwl i fyd sgrifennu bwyd. Rwy’n ferch i fam a oedd yn gogyddes cartre wych, a a rannodd ei chariad a gofal amdanom mewn amryw ffyrdd, ond yn bendant ger y bwrdd bwyd. Roedd hithau yn ei thro yn ferch i’r Prifardd W.D. Williams, a anfarwolodd y berthynas rhwng  ‘ein lluniaeth a llawenydd’ yn ei englyn adnabyddus Gras o Flaen Bwyd.

Yn sicr, mae gwledd o unrhyw fath yn borth i atgofion, ac argraffiadau – da  a drwg – ac mae patrymau ac agweddau bwyta teuluol yn allweddol. Mae datblygu perthynas iachus gyda bwydydd o bob math o oedran gynnar yn hollbwysig, ar gyfer magu hyder, creadigrwydd a iechyd meddwl.  Gall patrymau niweidiol o’r gorffennol amharu ar hynny’n fawr, mewn nifer o wahanol ffyrdd. O broblemau gordewdra, ac anhwylderau bwyta, i fwyta ‘ffyslyd’ a cham-ddefnydd a cham-ddehongliadau o alergeddau. Caiff bwyd yn aml ei ddefnyddio fel arf, i reoli neu amddifadu unigolyn, gan arwain yn y pendraw at newynnu personol a chymdeithasol, o bob math.

Fy mwriad i felly oedd i ddeall agweddau’r plant at fwyd, cyflwyno blasau newydd sbon, archwilio’r ymatebion, a chloddio i’w atgofion bwyd. Efallai i chi feddwl fod 8 oed yn gynnar iawn, ond byddech chi’n synnu o ddeall yr hyn mae meddyliau ifainc yn prosesu. A gan fod y plant wrthi’n darllen gwaith Roald Dahl a Lewis Carroll ar y pryd,ymgorfforwyd hwyl y dychymyg mewn perthynas â bwyd yng ngwaith yr awduron hynny; o de parti’r Mad Hatters yn Alice in Wonderland i snoscymbrau’r BFG, ‘bwyd barf’ y Twits a ffatri siocled adnabyddus Willy Wonka.

A sôn am hwyl y dychymyg, ro’n i hefyd yn awyddus iawn i’r disgyblion gael profiadau gwahanol – o’r sylfaenol i’r arall fydol, o bobi bara, fforio am fwyd yn eu milltir sgwâr eu hunain, hyd at ymweld â bwyty seren Michelin. Oedd, roedd y syniadau hyn i gyd yn uchelgeisiol iawn, ond wyddoch chi beth, rwy’n berson reit benderfynol!

Trwy nghysylltiadau i fel beirniad bwytai, llwyddais i sicrhau cydweithrediad cyfres o bobol anhygoel. Eisioes ynghlwm â’r prosiect hwn oedd ymarferwraig ioga wych, Kalavathi Claire George, oedd am gydweithio â mi ar yr elfen fyfyriol ac ymddygiadol y disgyblion, a aeth lawlaw â’r holl gysyniadau hyn; bu’r berthynas rhyngom wth gyfnewid syniadau yn llwyddiannus dros ben.

Yna, yn dilyn cymorth gan Angharad Lee, Asiant Creadigol y cynllun hwn, trefnais gyfarfod ag Adele Nozedar, sy’n guru fforio, a hela am fwyd, yn ardal Aberhonddu wedi gyrfa lwyddiannus fel cynhyrchwraig cerddoriaeth bop yn Llundain (i artistiaid mor ddylanwadol â Betty Boo, S-Express a Bomb the Bass, Moby a Leftfield, i enwi dim ond rhai!).

O fewn munudau i’n sgwrs gychwynnol, pan aeth hi â mi am daith natur ar hyd Nant Lleucu yn fy nghymdogaeth innau ym Mhenylan a’r Rhath (uchod), gwn y byddai Adele yn gaffaeliad i’r prosiect. Roedd y bore hwnnw’n brofiad y gwnaf ei drysori am byth, wrth iddi gyflwyno deimensiwn oesol, ond newydd sbon i  mi, i filltir sgwâr fy magwraeth yng nghanol Caerdydd.  

A dyna’n union a ddigwyddodd, rwy’n hapus iawn i ddweud, gyda disgyblion Ysgol Coed y Garn. Wrth iddynt fforio tir yr ysgol, dan arweiniad hwyliog Adele,  i ganfod planhigion bwytadwy (a hynny, cofiwch, ganol gaeaf!). Ac fel cogyddes, sy’n cynnig gwleddoedd ym Mannau Brycheiniog o helfwydydd ei milltir sgwâr, aeth ati i bobi bara gyda’r plant, gan gyfuno blasau’r deiliach a pher-lysiau, a chreu losin naturiol i gystadlu â Willy Wonka ei hun!

Gallwch chi ddychmygu fy nghynnwrf ar hyd yr wythnosau wrth i’r holl elfennau hyn ddod ynghyd. Pleser arall oedd cydweithio â’r athrawon gwych, yn arbennig Rachel Jones, Cymraes Gymraeg o Aberdâr. Fel fi, fe gafodd ei thrwytho’n llwyr yn athroniaeth Ysgolion Creadigol Arweiniol, gan olygu i ni fownsio oddi ar ein gilydd, ac ymateb yn naturiol i anghenion y plant wrth gynllunio pob ‘gwers’. Os oes gen i feirniadaeth – o’m profiadau mewn sawl ysgol erbyn hyn- yna dylai pawb sy’n rhan o’r broses hefyd dderbyn yr un ‘ymdrochiad’ hwn. Holl bwynt y cynllun 5 mlynedd hwn ydy fod athrawiaethau’r cynllun hwn yn ymdreiddio i’r maes llafur ac ethos ehangach yr ysgol, gan olygu fod pob prosiect unigol ledled Cymru yn gadael gwaddol, er gwell.

Rhwng chwarae ‘gemau’, holi cwestiynau a thaflu syniadau, daeth y disgyblion i adnabod eu hunain yn well. Rhai enghreifftiau o’r rhain; atgofion bwyd y Nadolig, creu bwydlen dri chwrs i ‘Mamgu’ neu ‘elyn pennaf’, ac adolygiad o swper eu noson cynt. Roedd yr enghraifft olaf yn ddadlennol iawn, yn ein sesiwn gyntaf un.

Holais nifer o gwestiynau ar ddogfen ‘gerdyn bingo’ o fath; disgrifiwch beth oedd ar eich plât, sut oeddech chi’n teimlo cyn cael swper, ble oeddech chi’n bwyta yn union, beth oedd eich barn, a gyda pwy oeddech chi, yn eu plith.

Soniais yn gynharach i mi gyrraedd yr ysgol â rhagdybiaethau fy hun, a does ond angen cymeryd un cip ar stryd fawr Blaina, gyda’i bwytai tec-awe,  i ddeall paham i’r ardal ôl-ddiwydiannol ddifreintiedig hon (yn economaidd, ta beth) bleidleisio o blaid Brexit – serch y cymorth gan arian Ewropeaidd, dros y blynyddoedd.

Ond mae yma hefyd gymuned fyw a chyfeillgar, gyda’r clwb rygbi a’r teulu’n ganolog i’r gymdeithas, a thirluniau eithriadol o hardd; paham fyddai unrhywun ar dan i ymadael, onibai i sicrhau gwaith?

Cwestiwn gor-simplistig efallai gan ferch ddwad o’r ddinas, ond un gymhleth iawn i’w hateb ar yr un pryd; dyna i chi fymryn o gyd-destun, bethbynnag, i’r ardal yr ymwelais i ag ef ar gyfer y prosiect hwn. Felly pan holais y cwestiynau ynglyn â phatrymau bwyta’r plant, cynigodd yr atebion fraslun da o’r gymdeithas hon, sy’r un mor aml-haenog, gyda llaw, ag unman arall yng Nghymru heddiw.

‘Ble oeddet ti neithiwr yn bwyta dy swper?’ ‘Yn y maes parcio’, oedd ateb un bachgen. ‘Be goblyn?’, meddyliais i, gan ofni’r gwaethaf mewn gwironedd. Yr eglurhad? ‘Yn KFC, gyda Mam a Dad a mrawd a chwaer yn y car’. Fy ateb i i hynny; wel o leia roedd o efo’i deulu, oherwydd atebodd un bachgen arall ‘Ar y gwely yn gwylio fideos you tube, yn aros i Mam ddod â chicken nuggets a chips i mi lan stâr.’ Dyna’i batrwm ef bob nos. Ble roedd hithe’n bwyta ei swper felly, gofynnais innau? ‘Lawr staer yn y gegin, gyda’r ffôn yn gwmni iddi hi’. Eisteddai eraill ar lawr y stafell fyw, tra bod eu rhieni yn y gegin, neu gyda’r teulu cyfan ar y soffa tra’n gwylio’r teledu.

Clywais hefyd ferch yn dweud iddi helpu ei thad yn y gegin wrth baratoi risotto ar gyfer teulu; yn hwyrach nag arfer, am 7 o’r gloch, am fod ei thad yn hyfforddi cyn hynny ar gyfer ras Iron Man.  Clywais hefyd fachgen yn sôn iddo fwynhau stêc a sglods a saws pupur wrth y bwrdd gyda’r teulu, a hynny ar nos Lun; a cafodd mab y cigydd wledd o selsig a thatws stwnsh, ac roedd wrth ei fodd. Ateb arall, trawiadol, oedd ‘ges i sushi gyda Mamgu, mewn canolfan siopa yng Nghaerdydd’.

Roedd yr atebion hyn i gyd, yn ystod y sesiwn gyntaf un, yn drysorfa o wybodaeth wrth lunio gweddill y daith. A thaith, yn wir, a gafwyd, i mi, yr athrawon a’r plant. Ffocws yr ysgol oedd i geisio cynyddu hyder wrth siarad a sgwennu, a gwella ymddygiad a lefel canolbwyntio rhai. Bu’n ddadlennol darganfod beth oedd ‘brecwast’ i’r plant; brecwast ysgol i rai, bariau siocled i eraill, ond llaeth, grawnfwydydd, nutella ar dost, iogwrt, mêl a ffwythau i nifer fawr.

Doedd dim beirniadu, na phregethu o’m rhan i, ond roedd yn ddiddorol gweld sut effaith gafodd yr holl batrymau bwyta hyn ar ymddygiad a lefel cyrhaeddiad y plant. Cafwyd tipyn o hwyl wrth herio’r plant i flasu bwydydd gwahanol yng nghategoriau ‘chwerw’ , ‘melys’, ‘hallt’ , ‘sur’ ac ‘umami’, ynghyd â chyfuniadau go gyffredin fel ‘chwerwfelys’. Yn wir, deallodd y plant ymhen dim beth oedd blas dwys  ‘umami’, ‘fel caws sanau drewllyd’ a ‘chig di’i sychu’n grimp’. Yn wir, os ystyriwch enghreifftau fel ham Proscuttio a chawsiau glas, yna blas marwolaeth yn ei hanfod yw  umami, a’i brif nodweddyn, sef msg. Mae’n cynnig chwa y mae nifer o bobol yn ei grefu i gydbwyso blasau’r daflod yn llawn – yn arbennig ar adegau bregus, megis penmaenmawr. Ond nol i’r ysgol â ni…!

Cythrodd pawb, bron â bod, ati i flasu olewydd duon a garlleg amrwd, siocled tywyll, malws melys a chaws Parmesan, gan fwynhau’r cyfle i fynd ati i wneud gwynebau hyll, neu bêr-angylaidd, gan brofi fod plant yn llawer dewrach, ac yn hapusach i arbrofi, nag oedolion. Ond mae’n wir i ddweud fod ‘taste-buds‘ plant yn llawer iawn cryfach nag oedolion, a’u bod yn meddalu (a diflannu) wrth i ni heneiddio’n raddol. Mae hyn yn bendant yn egluro paham fod blasau cryfion, fel caws ac ysgewyll (a gweadau gwahanol, fel madarch a chigoedd) yn gallu esgor ar ymatebion eithafol, gan yrru rhieni prysur, sydd eisioes dan bwysau, yn gwbl hanner pan yn y gegin.

Wedi’r holl weithgaredd ymennyddol, profi blasau newydd, a phlanhigion lleol, daeth cyfle i’r plant gael cyfle i ymarfer eu sgiliau fel ‘beirniaid bwytai’. Yn gyntaf, gyda’r ysgol yn astudio Alice’s Adventures in Wonderland ar y Maes Llafur, roedd Mrs Jones yn awyddus i’r plant gael profi ‘Te Prynhawn’ mewn gwesty lleol, cyn sgwennu adolygiad o’r profiad llawn. Yn naturiol, doedd nifer erioed wedi clywed am y ffasiwn beth, nac yn gyfarwydd â bwydydd Cymreig fel bara brith na chacennau cri.  Cafwyd diwrnod gofiadwy i’r plant a’r athrawon yng ngwesty Bryn Meadows, Ystrad Mynach , a chofnodion difyr ac amrywiol iawn.

Arsylwodd nifer yn eu sgrifennu ar eu hymddygiad eu hunain; roedd yfed o’r cwpanau a soseri, a bwyta ger y byrddau â’u llieiniau gwynion, yn reswm iddynt ymbarchuso, a gostwng eu lleisiau mewn lle mor ‘posh’. Roedd rhai wrth gwrs yn nerfus, ac eraill – ond nid pawb –  ar ben eu digon i weld pentwr o frechdanau heb grystiau a theisennau testlus ar eu cyfer.

Yna, ym mis Chwefror 2017, daeth y prosiect aeloesol hwn i ben â dau brofiad bwyd a hanner;  cynnigwyd cyfle i nifer o’r disgyblion agor eu siop losin pop-up, dros-dro, yn yr ysgol, gan ymgorffori sgiliau mathemateg a menter a busnes, a blasau losin lleol a naturiol, a baratowyd ar y cyd ag Adele (sy’n awdur y llyfr Great British Sweets, cyfrol drawiadol tu hwnt sy’n cynnwys hanes losin a da-da Cymreig).

Yna, yn achos 16 aelod o’r grwp, a ddewiswyd gan yr athrawon, trefnais i, ar y cyd â chogydd arbennig iawn, ymweliad i brofi bwydlen flasu mewn bwyty Michelin cyfagos.

Ges i’r syniad yn wreiddiol ar ôl gweld fideo gwych ar wefan y New York Times yn 2014, yn cofnodi ymweliad disgyblion ysgol gynradd cyhoeddus P.S. 295 o Brooklyn â bwyty gorau Efog Newydd ar y pryd, sef Daniel, a gipiodd dair seren Michelin, ac a oedd yn llwyfan i gastronomeg y Ffrancwr Chef Daniel Boulud. Bum yn meddwl fyth ers hynny y byddai’n gwych gwneud rhywbeth tebyg yng Nghymru, ond wnes i erioed dychymygu y gallwn i roi’r syniad ar waith…

Wedi noson fythgofiadwy ar gyfer adolygiad bwyty The Whitebrook yn Sir Drefynwy meddyliais yn syth am Chef Chris Harrod.

Mae’r cogydd yn gwneud defnydd o’r goedlan hynafol o’i gwmpas ac mae’r cynnyrch gorau lleol yn gwbl greiddiol  i’w weledigaeth, a’i lwyddiant mawr. Cysylltais ag ef, ac fe aeth ati yn llawn cyffro i lunio bwydlen flasu saith cwrs ar gyfer y plant. Estynwyd gwahoddiad yn ogystal i fforiwr y gwesty, Henry Ashby – un o enwau enwocaf y Deyrnas Unedig yn y maes – i gyflwyno’r planhigion rhyfeddol i’r plant cyn profi’r wledd.

Os ydych chi’n fy nabod i, fe wyddwch chi fy mod i yr eiliad hon wrth sgwennu, ddeg mis wedi’r wledd yn dal i arnofio ar gwmwl o hapusrwydd wrth hel atgofion! Bu’r ymweliad hwn – yn wir y prosiect cyfan yng Nghoed y Garn – yn bendant yn uchafbwynt gyrfa i mi, wrth gydweithio â chynifer o arwyr bwyd, ac i gael rhannu’r awen gyda’r disgyblion hyfryd hyn. Oherwydd aeth y diwrnod ei hun fel breuddwyd, o’r daith fws i Sir Fynwy trwy drwch o niwlen hudol, i’r prynhawn godidog yng nghoedwig Gwenffrwd.

Dewiswyd yr 16 disgybl gan yr athrawon, yn seiliedig ar y datblygiad mwyaf yn ystod y prosiect 12 wythnos. Nid yn unig o ran pwy fyddai’n debygol o sgrifennu adolygiad da, ond hefyd y rheiny a arsylwyd yn cynyddu mewn hunan-hyder, sgiliau beirniadol, defnydd o’r dychymyg a dealltwriaeth. Rhoddodd eu rhieni, yn ogystal, ganiatad i ni gyhoeddi lluniau o’r diwrnod…

Gadewch i’r plant eu hunain ddisgrifio’r profiad!

‘One day there was a school called Coed y Garn. There was 16 children and 3 teachers and we went on a trip to The White Brook…

‘The landscape was beautiful, I was in a blanket of forests and wildlife. As we got higher and higher we were higher than the clouds’

‘As soon as I walk in the door I was shocked, the lay out was marvellous… I want to give them another star.’

‘I thought that Whitebrook was curious and posh and I loved the posh bathrooms with carpet…’

‘When I got there I was shocked because I didn’t know it was going to be so posh and beautiful…The best forager named Henry Ashby collected all sorts of plants for us they were all very interesting but there was one plant was truly amazing. It was a hedgehog mushroom… I have never seen anything like it.’

‘I can’t belive they done all that work for us. The bathrooms were so posh I couldn’t believe my eyes and they even had seats to do your hair and other stuff…’

‘The starter was a pumpkin custard. It reminded me of mustard, but I liked the chorizo…’

‘The hand-dived scallop made me feel uncomfortable a little bit but I enjoyed it very much…’

Hand Dived Scallop - The Whitebrook

‘The courses were Roast Jerusalem Artichoke; they were strong and tasty. Then there was hand-dived scallop that was good. There was a pigeon lollipop after that mmmmmm it was so tasty and warm…’

Pigeon Lollipop - The Whitebrook

‘I thought it was a chocolate lollipop shaped like a pigeon. But no it was meat on a stick. I wasn’t so fussed on that… but oh this was the world’s best fish I’ve tasted even though my Mam do make nice fish I thought Chris Harrod’s fish was better…”

‘The trip was a rollercoaster ride, the food had pros and cons…the poached  pear was full of flavour but the texture was a little bit slimy for my liking… The pine crumble was a let down for me, it tasted a bit overwhelming and left a lingering taste. I wish it was a little bit less pine taste…’

Pear Meiringue - The Whitebrook

‘When I got to the afters it felt like I was dreaming but it was the meiringue, looked like Santa’s sleigh’

‘When I was there I felt like I was in a dream. It was a gloomy day but when I stepped inside I felt the sun had burst through… the waiters were very very kind and made me feel welcome… The Whitebrook is a small restaurant but really posh, magnificent, divine place with really good food and really good quality. I wouldn’t go there every day but I would go there once or twice every year.’

‘Coming here is like a dream come true. It is hidden in a forest filled with secrecy. On the way you will come through the twists and turns. The walls are covered with moss. It is truly a sight to see. The place is wrapped in a bed of nature. It is a lovely place to be.’

‘Chris Harrod the chef who made all this had 27 years of experience and that’s how he has made good food. At the end we went back to school with happy faces because it was so much fun’

A wyddoch chi beth oedd y peth gorau i ddod o’r diwrnod anhygoel hwn? Pan ddychwelais i’r ysgol drannoeth, i oruchwylio gwaith sgrifennu yr holl adolygiadau, fe brofais i olygfa na ddigwyliais i weld o gwbl, wedi holl hwyl y gemau, blasu a gweithgareddau.

Welwch chi’r ddelwedd ganlynol o’r disgyblion yn sgrifennu’n ddiwyd, ar y cyd â’r athrawes, Mrs Rachel Jones?

Dyna a fu am bron i  ddwyawr gron, gyda phawb â’u nodiadau o’r diwrnod o’u blaenau yn ysu i dywallt eu diwrnod bythgofiadwy ar dudalen. Fe ddarllenoch chi eisoes ddetholiad bychan o’r dyfyniadau hynny, ac rwy’n trysori’r adolygiadau hirfaith, sy’n adrodd ‘straeon’ eu gwibdaith gastronomaidd, mewn ffordd unigryw, creadigol a phersonol.

Peidiwch â gadael i neb ddweud wrthoch chi nad yw plant bach yn fodlon mentro, ac arbrofi gyda bwyd, na chwaith yn deall trosiadau a chymariaethau ysbrydoledig o oedran mor gynnar. Fe welais i â’m llygaid fy hun sut y deffrowyd dychymyg pawb gyda prosiect o’r fath, a’r wefr a brofwyd gan bob unigolyn. O’r disgyblion a’r athrawon, ymarferydd yoga, fforwyr a chogydd Michelin – heb sôn am awdur a beirniad bwytai fel fi, sy’n dal i arnofio ar gwmwl o ddedwyddwch! Dwi’n eithriadol o falch o’r prosiect gwefreiddiol hwn, ac yn diolch i bawb am y cyfle i wireddu fy weledigaeth.

O.N. Dyw’r stori ddim yn gorffen gyda’r prosiect hwn, gyda llaw… edrychwch allan am adroddiad arall fydd yn adrodd rhagor o fy anturiaethau gyda chynllun Ysgolion Creadigol Cymru, i ymddangos ar y blog hwn yn fuan iawn!

Diolch i rieni plant Ysgol Gynradd Coed y Garn am ganiatad i gyhoeddi’r lluniau hyn. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynglyn â chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Ysgolion Creadigol Arweiniol | 3 Sylw

Cylchgrawn Barn – Bwytai: Adolygiad Milkwood, Pontcanna & Asador 44, Caerdydd

IMG_2708IMG_2711155FA0A6-06BB-44EB-8C4E-66683B2231D1

514D177E-F268-41A6-983F-9E8D08D75B57

DDA98B6A-870C-4643-8A6A-F7314E7494E8

AD6A7695-ACAA-49B3-9808-DF1C77504550

IMG_2713

1BBB6D72-D42E-4826-961B-C96574734B8D

0C87955C-1EBB-465A-8F35-6F9B9BABC79B

61515E27-1547-4CB7-8DC5-089356C43CA5

5F03A57F-ABD8-46B0-9AFD-A1EA4E9C4A9D

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Hanes | Rhowch sylw

Red Handed Magazine: Adolygiad Park House Restaurant Review

F6BDC494-5D08-4DA9-8C3F-7D84CEED84C3

027599E7-9760-481B-AD8C-2701D3A32EEF

8B6246D1-6E37-4EC4-A86E-DA63690A74DD

DB1EA46E-144D-4B79-A6D3-3D31C83CBBC8

200499D5-C607-4CB6-8052-CD3ACE78AED9

73FE47F6-9634-4681-A9DB-BB1B0245A6A3

ADBB1FCC-92ED-42B4-B779-9E8252C55C55

D29B6BA4-CFAD-4B00-9825-C26034D7E843

2C23411E-ED3F-4A9E-BA04-E525BAFC02DA

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Hanes, Red Handed Magazine | Rhowch sylw

Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Hang Fire Southern Kitchen, Y Bari

IMG_2709IMG_2716

35175323-9322-494C-9A1B-4A4EC366F028

0BBA46FD-AA9C-4EF5-AAEF-2FB3DD24BA4E

988CF260-9FF9-4A6C-BDAB-3D556C621EE3

5FFF3F46-EC54-4EBC-8F81-42CF379D476C

651BC51A-5141-4252-AE88-2D0E15FD6E2F

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Dihangfa o'r Ddinas, Hanes, Tafarn/ Bar, Y Dinesydd | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Wythnos yng Nghymru Fydd (Opra Cymru)

Opra Cymru Wythnos yng Nghymru Fydd

Rai misoedd ar ôl i mi brofi Y Tŵr – yr opera gyntaf  i mi ei gweld erioed yn yr iaith Gymraeg – ces i’r cyfle i fwynhau cynhyrchiad operatig arall a addaswyd o un o weithiau mawr yr Ugeinfed Ganrif.

Nid gwaith abswrdaidd yn deillio o ddrama alegorïaidd oedd hwn, ond cynhyrchiad hwyliog a ‘hygyrch’ dros ben, yn seiliedig ar nofel wyddonias boblogaidd gan Islwyn Ffowc Ellis, Wythnos yng Nghymru Fydd (1957). Cywaith ydy’r darn Opra Cymru hwn rhwng y Prifardd Mererid Hopwood, sef awdur y libretto, a’r cyfansoddwr Gareth Glyn.

Fel yn y nofel, dilynir siwrne Ifan Powell (Robyn Lyn Evans) i ddau fersiwn gwahanol o’r flwyddyn 2033;  y naill yn ddelfryd o’r Gymru hyderus anibynnol, a’r llall yn ‘Western England’ hunllefus.  Mae’n cwrdd â merch ei freuddwydion, yr actores Mair Llywarch (Gwawr Edwards), sy’n  ei sbarduno i newid ei agwedd at wleidyddiaeth Cymru, a brwydr yr iaith. Trwy’r gweledigaethau rhyfeddol hyn, daw Ifan i ddeall fod ganddo ran bendant i chwarae yn nyfodol ei wlad a’i iaith.

 minnau braidd yn nerfus o ddychwelyd i fyd yr opera, wedi her a hanner ddiwedd ganwyn, es i ati i ail-ddarllen y nofel a gyhoeddwyd 60 mlynedd yn ôl. Dwi’n falch i mi’i wneud a dweud y gwir;  mae’n nofel hawdd iawn  i’w darllen a’i mwynhau. Ceir nifer o fanylion y gwnaeth yr awdur eu rhagweld, fel pŵer y rhyngrwyd  ac effaith tîm pel droed o fri ar hyder a hunaniaeth gwlad.  Ond serch hynny, mae gwendidau,  ac mae wedi dyddio’n fawr mewn mannau,  ac felly edrychais ymlaen i weld beth allai’r addasiad cerddorol hwn i gynnig i un lled-newydd i fyd yr opera fel fi.

Rwy’n hapus iawn i ddweud i mi fwynhau’r cynhyrchiad yn fawr. Am un peth, mae’r gerddoriaeth swynol yn eich cipio i le arallfydol, yn llawn ‘motifs’ ac adleisiau y gall bawb eu dilyn yn rhwydd. Roedd y perfformiadau, gan bawb, yn afaelgar dros ben, sy’n pwysleisio mai drama ramantus – mewn sawl ffordd- yw’r stori apelgar hon yn y bôn. Symleiddiwyd y stori, trwy drugaredd, gan gywasgu 174 tudalen o ‘faniffesto’ o’r Gymru ddelfrydol i hanner cyntaf sy’n symud yn chwim, cyn bwrw mlaen â hanner  olaf arswydus, sy’n cynnig blas cas o’r dystopia Cymreig.

Un o wendidau mwya’r nofel yw mai propaganda gwleidyddol yw hi; fe’i chyhoeddwyd gan Blaid Cymru, ac fe’i chyflwynwyd i Gwynfor Evans, yn blwmp ac yn blaen. Golygai hyn  nad oes llawer sy’n amwys  a ‘llwyd’ am y ddau ddyfodol gwahanol, y cofnodir yn glir mewn du a gwyn. Ar adegau, wedi darllen am BOB haen o’r gymdeithas  Gymreig sydd wedi gwella yn y dyfodol, dechreuais ddiflasu ar y weledigaeth sosialaidd oedd yn ymylu ar fod mor un mor unffurf â’r Western England dotalitraidd ei naws. Wedi’r cyfan, yn nyfodol llawn ‘daioni’ yr awdur, mae’r rhan fwyaf o bobol yn lwyr-ymwrthodwyr llysieuol sy’n nyts am grefydd, cerdd dant a dawnsio gwerin, ac sy’n yfed fawr ddim ond ysgytlaeth mwyar duon. Mae hefyd yn gymdeithas sydd yn boenus o batriarchaidd, gyda’r Stepford Wives Cymraeg un ai’n gweini neu’n nyrsio ynteu’n gwenu’n siriol iawn ar eu gŵyr.

Atebwyd y broblem olaf hwn gan benderfyniad ysbrydoledig ar gyfer yr addasiad operatig; newidiwyd rhyw dau gymeriad mawr, sy’n cyflwyno Ifan i’r gweledigaethau dyfodolaidd. Yn yr opera, mâe Sian Meinir yn chwarae’r bio-ffisegydd Dr Heineke, sy’n gyfrifol am greu’r ‘dyfais’ amser, a hefyd prif dywysydd Ifan, Alfana Llywarch – sy’n academydd, ac yn fam i Mair.

Problem fwya’r cynhyrchiad opera, hyd y gwelwn i, oedd y pwyslais gormodol a roddwyd ar is-stori’r ‘Crysau Porffor’, sef yr heddlu cudd sy’n gymharol ymylol yn y nofel wreiddiol. Rhoddwyd llawer mwy o sylw’r rhain yn yr opera, gan ddrysu nifer o nghwmpas nad oedd wedi darllen y nofel ers tro byd. Ond wedi dweud hynny, rhaid canmol cyfraniad Sion Goronwy, sy’n chwarae’r ffasgydd Capten Steele; hawdd oedd dilyn pob gair wrth iddo leisio’n gyfoethog ddyhaeadau ei wrthblaid ei hun.

Roedd y bartneriaeth rhwng Robyn Lyn a Gwawr Edwards yn un ddisglair, gyda’r cemeg rhwng y ddau yn tasgu o’r llwyfan yn ystod eu meet-cute yn Theatr Genedlaethol y dyfodol. Ond wrth i’r ddau droi eu cefnau yn achlysurol ar dorf  neuadd Memo y Barri, collwyd ystyr ac yngangiad ambell linell yma a thraw. Trueni am hynny, gan fod libretto Mererid Hopwood yn ‘canu’ ac yn slic iawn drwyddi draw.

Cafodd y ddau, ynghyd ag eraill, rannu deuawdau a thiawdau gwych; yn aml iawn, teimlais fy mod y arnofio ar gwmwl rhif  9 o bleser wrth wylio ffilm gerddorol o Hollywood yr oes aur. Cyflwynodd y delyn adlais hardd o stori eu rhamant, a wreiddiwyd yng Ngwlad y Gân.

Creodd Siân Meinir argraff gref  fel tair merch amrywiol a gynigent borth i Ifan i’r dyfodol. Yn achos y Fraulein Doktor Heineke, ac Alfana Llywarch, cawsom gip delfrydol ar y dyfodol; ond yn achos ‘Hen Wraig y Bala’, yn ei dryswch a’i dementia, torrwyd ein calonnau, gan ysbrydoli’r anthem ola’ angerddol,  am frwydro ‘Ymlaen’.

Cafwyd cefnogaeth gref gan aelodau ifainc y corws, a hefyd gan leisiau ‘addawol’ cwmni Opra Cymru; Seimon Menai a Gethin Lewis yn arbennig, mewn rhannau cynorthwyol. Gwerthfawrogais y gwisgoedd, a’r deunyddiau sgleiniog Bucks-Fizz, a lynodd yn gawslyd o daer at weledigaeth hen-ffasiwn Islwyn Ffowc Elis ar gyfer dyfodol sy’n cyfuno brethyn a baco-foil.  Dibynai’r set syml ar waith goleuo celfydd iawn i gyfleu’r ‘daith amser’ yn ddeheuig, a hoffais gysgodion y coedwigoedd i’n daearu yn y Gymru hunllefus,  fel a gafwyd yn y nofel, er na aethpwyd i fanylder am hynny yn y sgript.

Yr oedd digon i’w fwynhau, ac i’n hatgoffa o’r clasur llenyddol, sydd fel Cysgod y Cryman, mewn ffordd, yn cynnig ‘sebon’ o gynhyrchiad poblogaidd ei apêl. Wedi denu cynulleidfaoedd i ddau gynhyrchiad opera Cymraeg a addaswyd o glasuron o ganol yr Ugeinfed Ganrif, efallai ei bod hi’n bryd i ni brofi opera gyfoes, a honno’n un newydd sbon.

Efallai fod rheiny yn eiriau wnaiff ddychwelyd i’m melltithio i, ond dwi’n credu mod i’n barod i gamu i lawr nesaf yr opera Cymraeg. Fe brofodd y cynhyrchiad llwyddiannus hwn nad oes rhaid ‘ofni’r’ opera,  a bod modd cynnig celfyddyd o’r radd flaenaf wrth hefyd apelio at y gynulleidfa graidd. Fel y dywed Islwyn Ffowc Ellis yn y nofel ei hun, ‘Mae cenedl yn gwneud pethau mawr wedi colli’i chymhleth israddoldeb’. ‘Ymlaen’ yn wir i’r opera nesaf Gymraeg.

Bu opera Wythnos Yng Nghymru Fydd (Opra Cymru) yn teithio ledled Cymru rhwng Tachwedd 10ed- 25ain, 2017. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y cynhyrchiad a’r daith.

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Llyfrau, Theatr | 1 Sylw

Adolygiad Theatr: Mwgsi (Cwmni Frân Wen)

IMG_2706

Pur anaml y bydda i’n gadael sioe yn siomedig iawn am nad oedd hi’n ddigon hir. Ond ges i fy hudo i’r fath raddau gan sioe newydd Cwmni Frân Wen, nes i mi ddigio ei bod mond gwta awr o hyd. Gallwn yn hawdd fod wedi treulio cryn dipyn rhagor ym myd Mwgsi; hafan freuddwydiol o hardd, serch testun gwenwynig y darn.

Addasiad, i raddau,  yw’r sgript (gan Manon Steffan Ros), o gyfres cignoeth o flogbostiau a gyhoeddwyd gan Megan Davies o Bwllheli yn 2015. Penderfynodd hithau fwrw’i bol ar-lein ar ôl darganfod fod arni ganser lymffoma Hodgkin, a hithau newydd droi’n 18 oed. Mae’r sioe felly’n dilyn ei siwrne ‘hi’ trwy gyfnod heriol, a thu hwnt.

Mae’r cynhyrchiad arbrofol yn archwilio ffyrdd newydd o gyfleu taith gorfforol, a meddyliol o’r fath. Dibynwyd yn helaeth ar ystumiau dawns, cerddoriaeth a thafluniadau i archwilio teimladau o bob math. Ond peidiwch ag ymateb i’r geiriau ‘arbrofol’ nag ‘archwilio teimladau’ wrth wingo, a phenderfynu fod hon yn sioe sy’n werth i chi ei hosgoi.

Am un peth, mae’r agoriad estynedig yn cynnig symffoni i’r synhwyrau, sy’n ein denu i fyd afreal. Dyna ydy byw a chanser, i’r claf a’u caredigion; rhyw fath o gyflwr o oresgyniad bisâr. Tra bod y byd ‘go-iawn’ yn mynnu’ch plagio a rhuthro heibio, rhaid delio’n ddyddiol ag ansicrwydd mawr.

Wedi cychwyn myfyriol yn dilyn patrymau golau celfydd iawn, ac amsugno’r gerddoriaeth gyfareddol, daw tair merch ifanc, eithriadol o hardd, i gyfarch y dorf. Wrth iddynt anadlu’n ddwfn, cawn ein hypnoteiddio’n llwyr, gan ymuno a’u rhythm nhw yn ara bach. Mari (Mirain Fflur) yw un, neu ‘Mwgsi’ i’w theulu, a Greta (Catrin Mara) yw ei ffrind gorau hi. Mae’r drydedd (Ceri Elen) yn ffrind di-enw, ac yn dipyn mwy anelwig, sy’n holl-bresennol ar hyd y darn.

Terfir ar yr awyrgylch cychwynnol o ‘encil ymwybyddiaeth gofalgar’ gan guriadau disco a dawnsio ffyrnig, gan y dair. Try’r set syml yn glwb nos, gyda’r olygfa’n ddathliad meddwol o ddiwedd cyfnod arholiadau Lefel A. Mae’r merched â’u bryd ar fynd ar wyliau i wlad Groeg am un haf ola’ cyn ymuno â’r byd go iawn. Ond bore wedyn rhaid i Mari wynebu peiriant pelydr X; bu’n fyr ei gwynt, a’n colli pwysau ers tro.  Bu hynny, fe ymddengys, yn achos pryder ers amser i Greta, ond testun balchder i Mari, a’i ‘chysgod’ hardd. Ymhen dim, yn bur anffodus, cawn glywed ganlyniadau’r prawf; mae arni ganser, ac mae’n Kali Nichta ar ei gwyliau Gwlad Groeg.

Am weddill y ddrama, dilynwn daith cyfeillgarwch y ddwy, a chlywn lais achlysurol ei mam. Ond clywn hefyd lais arall, gan bresenoldeb parhaol ar lwyfan; ai angel gwarcheidiol neu ddiafol mewn croen, yw’r ffigwr amwys hwn?

IMG_2705

Cyd-weithiodd y dair actores a’i gilydd yn wych, gan gyd-blethu profiadau cymysg iawn. O sgrechian anifeilaidd i fudandod, yn achos Mirain Fflur, mewn ymateb i’r newyddion, a’r triniaethau cas. Cafwyd haenau o hiwmor lliwiau cleisiau amrywiol, o iaith goch i arsylwadau du bitsh. A daeth Catrin Mara â dyfnder pellach ac aeddfedrwydd i’w rhan fel haden o ffrind orau, sy’n gymysg oll i gyd.

Ond gadawyd marc cwestiwn dros bresenoldeb y drydedd ferch,  y mae Mari yn gyd-ddibynnol arni am gyfnod maith. Fe ddatblygodd yn gymeriad fel a gafwyd yn ffilm The Sixth Sense, y byddai’n gwbl amhriodol i mi ymheleaethu ar hynny oni bai eich bod wedi ei gweld! Ond gyda’i geiriau o gysur ambell waith, a chynghorion gwenwynig ar adegau eraill, tybed  ai cydwybod, neu lais iasol y canser ei hun oedd hi?

Cafwyd cliwiau i’r pos yn achos eu gwisgoedd hardd; ffrogiau tulle andros o brydferth ond bregus, un lliw cnawd gwelw, a’r llall yn ysgarlad cras. Yn nyfnderoedd y boen, gorchuddiwyd Mair yn y ffrog waedgoch, ond wrth iddi hithau gryfhau, diosgodd y ffrog honno, a gwanhau wnaeth ei hefaill milain-mynwesol. Ond amheuthun oedd arsylwi i’r berthynas barhau, wrth i Mair dderbyn y canser  – a hi ei hun – fel rhan o’i chorff ac nid ‘gelyn’ i’w ‘frwydro’, a’i ‘drechu’ (neu ‘golli’ iddo) ar faes y gad.

Yn bendant, cafodd cynulleidfa ifanc Chapter, Caerdydd, fodd i fyw, wrth weld y merched yn ‘cambihafio’ ar lwyfan yn y Gymraeg. Ynghyd â’r dryswch a’r ofn ingol sy’n mynd law-law a’r ias, archwiliwyd ambell ‘bleser’ euog, neu annisgwyl, y profwyd gan y claf; o ymwrthod â geiriau o gydymdeimlad yn llwyr, a throi’n selebriti lleol o fath, cafodd Mari ddiosg ei mwgwd cymdeithasol, derbyniol, ac yngan ffwc o sgrech reddfol, gras.

IMG_2707

Hoffwn yn bendant fod wedi treulio tipyn rhagor â’r dair, a rhan fechan mam Mair, na wyddwn fawr ddim amdani. Fe glywsom ei llais cynnes yn adlewyrchu ambell waith, ond ddim chwarter digon iddi ddatblygu’n gymeriad o gig a gwaed .

Gallai’r ddrama ei hun yn bendant fod wedi hymestyn gryn dipyn hwy, i ni yn y dorf gael cyfnod  i ddygymod a nifer o’r themau. Wedi’n denu ni fewn, daeth y ddrama i ben ar ffurf hanner-ochenaid braidd, gan adael nifer yn holi, oes toriad, ac wedi hynny, ran dau? Fe wn nad oes byth ‘all-clear’ go-iawn, pan fo canser yn y cwestiwn. Ond gobeithio y gellid datblygu Mwgsi ymhellach i gynnwys elfen tipyn cliriach o ‘ryddhad’.

Mae drama Mwgsi (Cwmni Frân Wen) yn parhau ar daith ledled Cymru tan y 23ain o Dachwedd, 2017. Cliciwch yma am wybodaeth pellach.

Ariennir yr adolygiad hwn, fel pob adolygiad theatr arall gen i, gan Gronfa Beirniaid Cymru. Os ydych chi’n gwerthfawrogi adolygiadau proffesiynol o’r fath, ac yn dymuno cyfrannu – fel cwmni theatr, neu unigolyn – at y gronfa i sicrhau adolygiadau pellach, cliciwch yma, am ragor o wybodaeth. 

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad; Y Gadair Wag (Llenyddiaeth Cymru)

FullSizeRender (76)

Dros y misoedd a’r wythnosau diwethaf, nodwyd digwyddiad o bwys yng Nghymru; canmlwyddiant marw’r bugail Ellis Evans yn Y Rhyfel Mawr. Bu farw’r Cymro o fferm Yr Ysgwrn ar gae yn Ypres, Gwlad Belg, ar y 31ain o Orffennaf, 1917. Ond dros y ganrif a fu, fe’i anfarwolwyd ledled Cymru fel ‘Hedd Wyn’ (ei enw barddol), neu ‘Bardd y Gadair Ddu’.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Penbedw, 1917, taenwyd mantell dros y Gadair hardd wrth i Dyfed, yr Archdderwydd, gyhoeddi marwolaeth y Prifardd ar faes y gad. Yr Arwr oedd testun yr Awdl y flwyddyn honno, a fyth ers hynny, daeth y bardd o Drawsfynydd i gynrhychioli’r golled a brofwyd gan genedl gyfan.

Eleni, cyhoeddwyd cyfrolau, a darlledwyd rhaglenni di-ri amdano; un o’r goreuon oedd Hedd Wyn: Canrif o Gofio, a ddarlledwyd ar S4C, ac yn y Saesneg ar BBC Cymru. Fe’i chyflwynwyd gan y Prifardd, a Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, a blethodd yr hanes pwerus â deunydd archif dirdynnol dros ben.

Mae’r sioe farddonol, Y Gadair Wag, mewn ffordd yn gydymaith o gynhyrchiad, wrth gynnig dehongliad aml-haenog o hanes, ac etifeddiaeth, ‘Hedd Wyn’. Ond er yn sioe un-dyn ar yr arwyneb, mae’n cynnwys cyfraniadau gan feirdd di-ri. Ac mae hynny’n addas iawn, gan fod sioe Y Gadair Wag yn cynnig teyrnged i fwy nag un dyn.

FullSizeRender (75)

Ifor ap Glyn, unwaith eto, sy’n ein tywys ar hyd llwybrau niferus yr  hanes trist. Fel perfformiwr, mae’n showman ag  iddo arddull ‘yn dy wyneb’, sydd ddim o reidrwydd at ddant pawb. Ond ag yntau’n gwbl hyddysg yn ei bwnc, wedi ymchwilio yn drwyadl i’r maes, mae’n ‘gyfarwydd’ hyderus sy’n gyffyrddus yn ei rôl wrth adrodd stori sy’n croesi sawl ffin.

Yn sylfaenol, ar hyd y sioe, mae’n cynnig darlith aml-haenog , sy’n plethu cerddoriaeth, ffilm a barddoniaeth ynghyd. Cyfoethogir hyn oll gan gyfarwyddyd Ian Rowlands, sy’n ein denu ni fewn i rannu yn y wefr â synnwyr o gelf a choreograffi.

Beth yn union ydw i’n ei olygu â hynny? Wel ystyriwch y rhan fwyaf o ‘sioeau’ barddonol sy’n ‘agored’ i’r cyhoedd, o Talwrn y Beirdd a Stompiau gwahanol. Yr hyn gewch chi, ar y cyfan, yw ymryson rhwng dynion, sy’n adrodd cerddi fesul un ar y tro. Fe brofwch groen gwydd ar hyd eich corff ambell waith, os yw llinell yn ‘canu’, a chysylltu’n syth i’ch calon chi. Ond prin iawn yw’r rheiny ymysg aelodau’r dorf  sy’n ‘dallt y dalltins’ am gynganeddu, gan adael diwylliant caeth, sy’n derbyn nawdd helaeth, a fawr neb yn fodlon rhannu eu barn go iawn.

Yn 2011, gwnaeth tri bardd ifanc dinesig –  Osian Rhys Jones, Catrin Dafydd a Rhys Iorwerth – waith gwych i sefydlu nosweithiau ‘meic-agored’ poblogaidd Bragdy’r Beirdd, a hynny heb geiniog o nawdd. Cynigwyd sesiynau atyniadol, mewn lleoliadau anarferol, yn trafod pynciau cyfoes â thafod yn y boch. Ond hyd yn oed yn achos digwyddiad cŵl Bragdy’r Beirdd (sy’n cynnig gig gerddorol fel rhan o’r noson erbyn hyn), mae’n anodd osgoi’r ffaith mai rhestr o feirdd, o amryw safon, yn darllen eu cerddi yw patrwm pob noson, yn y bôn.

Difyr felly oedd profi cynhyrchiad wahanol iawn Y Gadair Wag, y mae’n deg i ddweud a dderbyniodd nawdd gan amryw ffynhonellau, ym mlwyddyn ‘Cymru’n Cofio’ Llywodraeth Cymru. Teg yw dweud yw fod derbyn nawdd, yn yr achos hwn, wedi llwyddo i wthio, a chroesi ffiniau, a chynnig profiad gwahanol, a gwerthfawr tu hwnt. Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, byddai werth i feirdd Cymru dyrru i’w gweld, i hel syniadau ar sut i hudo’r dorf. Ond byddai hefyd yn talu i gynullfaoedd ledled Cymru ei phrofi, er mwyn codi eu disgwyliadau ynglyn â beth yw ‘digwyddiad barddonol’ o werth, a miniogi rywfaint ar eu crebwyll beirniadol eu hunain.

Y Gadair Wag

Sut beth felly oed y sioe? Wel yn naturiol, roedd yn ddirdynnol, ag ystyried y pwnc dan sylw, ond roedd hefyd yn ddyfeisgar, a dadlennol iawn. Tipyn o gamp, ag ystyried fod yr hanes yn gyfarwydd i nifer fawr, ond profwyd hefyd ambell wendid, gyda llaw.

Fe brofais i’r sioe, sy’n teithio Cymru a thu hwnt, yn festri capel y Tabernacl yng nghanol Caerdydd. Roedd y ganolfan yn orlawn, oedd yn syndod ar nos Sadwrn, ond eto’n ddealladwy ag ystyried natur  ‘achlysur arbennig’ y sioe. Diffoddwyd y goleuadau, a gwynebwyd sgrîn fawr ar lwyfan, a greodd naws sinematig dros ben.

Cychwynnwyd â ffilm o’r Gadair Ddu ei hun, i gyfeiliant tyner piano a feiolin. Rhoddwyd y cyfle i ni werthfawrogi’r gwaith cerflunio cain gan y crefftwr Eugeen Vanfleteren, ffoadur rhyfel o Mechelen yng Ngwlad Belg. Fe’n denwyd ni wedyn yn bellach mewn hanes â sain a geiriau cerdd ‘Atgo’ gan Hedd Wyn. Yna daeth Ifor ap Glyn i’r llwyfan, at ‘bulpud’ syml aml-bwrpas, â llyfr nodiadau mawr o’i flaen. Ond prin yr edrychodd ar y ‘sgript’ ar hyd y sioe, mor gadarn oedd ei afael ar bob gair.

FullSizeRender (77)

Creodd ddarlun eang o fywyd a marwolaeth Hedd Wyn, gan ei gysylltu â’i gyd-Gymry, a ffigurau rhyngwladol, gan gynnwys Belgiaid a bardd o Wyddel. Archwiliwyd ffeithiau hysbys am y bardd o’r Traws, ac fe’u cwestiynwyd, a’u dwyshawyd gan fanylion bach ymylol, ond dynol, am y ‘bugail’ a’r ‘breuddwydiwr’ Ellis Evans.  Rhannwyd ei gerddi’n achlysurol, wrth daflunio’r geiriau dros archif ar sgrîn, ac fe’u hadroddwyd gan actorion gwych  – Gwyn Vaughan Jones ac Owen Arwyn yn eu plith.

Ond bob hyn â hyn, rhannodd Ifor gerddi cynnil o’i eiddo ef, i atalnodi cyfnodau gwahanol Hedd Wyn, a themau a godwyd yn naturiol iawn o’r llith. Y cyntaf o’r rhain oedd Darllen Ei Grys, am y profiad o hel llau yn y ffosydd. ‘Perfformiodd’ y bardd y gerdd, mewn cydweithrediad â’r delweddau ar sgrin, a’r gwaith goleuo deheuig uwchlaw. Cerdd arall greodd argraff oedd myfyrdod hardd ar brofiad ffoaduriaid. Cydiodd Mwyara yn dyner yn nryswch plentyndod, a chysylltwyd y ddelwedd o ‘weiren bigog’ rhyfel â chael eich crafu, tra’n hel mwyar, â drain.

Rhannwyd hefyd gerddi gan feirdd eraill, Myrddin ap Dafydd a Siân Northey yn eu plith; recordiwyd lleisiau ambell un, a crewyd ffilmiau gydag eraill, a weithiodd yn dda wrth ychwanegu ‘dyfnder’ pellach i’r sioe. Rhaid canmol yn arbennig gerdd olaf Sian Northey, a gyfeiriodd at ddelwedd gyfoes o gerflun Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Ond llai llwyddiannus, mae gen i ofn, oedd cyflwyniad cerdd Marged Tudur am archwilio teimladau Mary Evans, mam Hedd Wyn.

Serch ei chyflwyniad gan Ifor ap Glyn, a bwysleisiodd gysylltiadau teuluol Marged â fferm Nant Fudur (Nant y Frwydr) nid nepell o’r Ysgwrn,  efallai fod angen egluro rhywfaint pellach ar gynnwys y gerdd; roedd  mynegiant moel y bardd wrth ddyfalu teimladau’r fam bron yn gwbl di-emosiwn, yn y ffilm ohoni’n eistedd ger aelwyd Yr Ysgwrn. Yn bendant, fel y gwn i’n iawn, nid yw galar yn ddagrau i gyd, ac mewn ymateb i golled mae rhywun yn colli pob teimlad. Ond  mae’n bendant o gymorth i’r gwrandawyr ddeall ystyr y geiriau’n gynt wrth gynnig cliwiau yn nhôn y llais. Gwn hefyd fod traddodiad helaeth yng Nghymru o’r ‘Fam’ a’r ‘Wraig Fferm’ fel ffigwr di-lol a diymhongar. Ond dim ond erbyn diwedd y gerdd y deallais ei chyd-destun yn llawn, sydd yn biti, gan fod potensial i’w chynildeb greu argraff fawr.

Mae’n flin gen i bigo ar fardd ar ei phrifiant – ac mewn gwirionedd, beirniadu’r cyfarwyddo y gwnaf yma, wrth i’r enghraifft yma dorri ychydig ar fomentwm naws y noson, a ddatblygwyd yn gelfydd tan hynny. Ac mae’r enghraifft yma hefyd yn codi penbleth ddiddorol ynglyn ag unrhyw noson ‘barddoniaeth byw’. Oherwydd er cystal eu geiriau, nid pob bardd sy’n actor neu ‘berfformiwr’ wrth reddf, sydd yn broblem pan fod gofyn cyflwyno o flaen cynulleidfa fyw.

I’r gwrthwyneb yn llwyr, ar achlysur arall yn ystod y sioe, rhoddodd Owen Arwyn swmp o emosiwn i’w ddarlleniad o erthygl yn Herald Caernarfon, wrth chwarae un o ddau newyddiadurwr a frysiodd i’r Ysgwrn i gwrdd â’r teulu ym mis Medi 1917, gan gychwyn traddodiad maith o ‘bererindota’. Roedd ei ddarlleniad ef bron iawn yn droedig o bruddglwyfus , ond atebwyd hynny’n syth bin gan esboniad Ifor ap Glyn, wrth iddo’i roi yng nghyd-destun datblygiad graddol ‘cwlt’ Hedd Wyn.

Ond yn hwyrach,  syrthio’n fflat wnaeth y dechneg o ddarllen geiriau Fflemeg, a Gwyddeleg, ar yr union yr un pryd ag y tafluniwyd cyfieithiad Cymraeg y geiriau ar sgrîn. Dim ond hyn â hyn gall yr ymennydd ei gymeryd ar yr un waith – byddai wedi bod yn fwy effeithiol i gyflwyno’r ddwy elfen yn olynol, ac anibynnol o’i gilydd. Fe nryswyd i’n llwyr, ar adegau diddorol dros ben, wrth i’r sioe roi’r hanes mewn perspecif rhyngwladol.

Hefyd – a wir i chi, dyma’r feirniadaeth olaf, dwi’n gaddo – a dwi’n pwysleisio mai mân frychau yw’r rhain, ond pethau a effeithiodd lif y noson, o’m rhan i. Cafwyd nifer o elfennau cyffredin yn y sioe hwn â’r rhaglenni teledu; dim byd yn bod ar hynny o gwbl  gyda llaw, gan i’r berthynas roi cyfle i’r cyflwynydd archwilio nifer o themau difyr mewn mwy o fanylder, gan gynnwys y cyfle roi cyd-destun cyfoes i argyfwng y ffoaduriaid. Ond i’r rheiny ohonom a werthfawrogodd raglen  Hedd Wyn; Canrif o Gofio, doedd dim modd y gallai actores wneud cyfiawnder â geiriau, a mynegiant Enid, chwaer Hedd Wyn, wrth iddi ddisgrifio sut glywodd hi am farwolaeth ei brawd. Rwy’n tybio mai heriau cyllidebol oedd wraidd y ffaith rwystredig na chwaraewyd y pwt archif o Enid ei hun. Cofiwch, mae’n siwr i eraill, na welodd y rhaglen, gael eu cyffwrdd i’r byw.

Mae cymaint o elfennau bychain y sioe wedi aros gyda mi. Mae’n sioe gryno iawn, lai nag awr a hanner o hyd, ac mae wir wedi’i hamseru i’r dim. Rwy’n edmygu camp y tîm cyfan am lwyddo i gadw trefn ar lu o linynnau. Mae’r ddelwedd o Bob, brawd bach Ellis, ger ei fedd, yn bendant wedi aros gyda mi; dwi’n siwr y gellid fod wedi datblygu’r elfen honno, prif destun ‘penderfyniad arwrol anhunanol’ Hedd Wyn – ond yn deall nad oedd lle i bob dim.

Wedi trafod – a beirniadu – awdl fawr Yr Arwr, daeth y sioe yn ôl at deitl Y Gadair Wag. Sylweddolwyd erbyn diwedd fod i’r teitl sobreiddiol arwyddocad ehangach na hanes ’mond un dyn. A rhoddodd y dewis naturiol i chwarae Spiegel im Spiegel gan Arvo Pärt dros restr o enwau gyd-destun pellach i’r hanes trist.

Roedd  y sioe yn enghraifft wych o beth ellir ei gyflawni, wrth ddeffro hen eiriau o gwrlid eu cloriau, a’u harddangos mewn golau newydd sbon. Ar y naill llaw, mae’r Gadair Wag yn gynhyrchiad syml, gwerinol ei naws; ar y llall, mae’n cynnig ‘perfformiad’ soffistigedig. Mynwch docyn i weld sioe sy’n mynd i’r eithaf i brofi sut mae’r reddf greadigol yn drech na rhyfel.

Mae Y Gadair Wag yn parhau ar daith ledled Cymru, ac Iwerddon – cliciwch yma am ragor o fanylion. Mae’r cynhyrchiad yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled / Poetry of Loss, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, ac a ariennir gan Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf  Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio – Wales Remembers 1914-1918.

Os na fydd modd i chi brofi sioe bwerus Y Gadair Wag ar daith, gadewch i mi eich annog i wylio’r rhaglen gysylltiedig Hedd Wyn; Canrif o Gofio ar S4C. Mae’n cynnwys archif anhygol o werthfawr gan nifer fawr o unigolion, gan gynnwys fy Nhaid, W.D.Williams, yn adrodd yr hanes o fynychu seremoni’r Cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Penbedw, yn 1917.

Dyma i chi lun y rhannodd fy ewythr Iolo Wyn Williams (Tregarth) â mi yn sgil y darllediad hwnnw, o Nhaid – Y Prifardd W.D. Williams o’r Bermo – yn arwain criw ifanc i Drawsfynydd i adrodd hanes Hedd Wyn, a Mam, Nia Powys, (y trydydd o’r chwith) yn eu plith.

IMG_2568

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Llenyddiaeth, Theatr | Rhowch sylw