Cylchgrawn Barn: Adolygiad Caffis Cymru gan Shôn Williams

photo-3-2fullsizerender-12

Cyhoeddwyd yn Caffis Cymru, Uncategorized | Rhowch sylw

Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Yr Hen Lyfrgell Hydref 2016

photo-2-3adolygiad-yr-hen-lyfrgell-2-1

image

image

image

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Canllaw Bach Caerdydd, Delweddau o'r Ddinas, Tafarn/ Bar, Y Dinesydd | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: The Good Earth (Motherlode Theatre)

image

Fe nryswyd i braidd dros y penwythnos a fu, gan wrth-dystiad dros eirinen wlanog. Denodd y ffug-brotest hon dyrfaoedd lu i lenwi strydoedd ein prifddinas. Rhan fechan o ddigwyddiad Dinas yr Annisgwyl oedd hyn,  i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl. Gwych o beth oedd y ‘cynnwrf’ , ond cwbl ddi-bwrpas oedd y brotest fawr, tra roedd cannoedd o filoedd yn llenwi strydoedd Catalonia dros hunan-lywodraeth, rai dyddiau ynghynt.

Dwi  wedi dod i deimlo’n gynyddol mai dim ond mewn gofod theatrig bellach y mae’r Cymry yn cael mynediad i ‘angerdd’ o’r fath. Heb raglen ddychan ar radio neu deledu, heb sôn am wasanaeth  newyddion  a gwasg genedlaethol  o unrhyw werth; ry ni bellach yn allanoli ein dicter i faes ‘adloniant’ (ar yr arwyneb) y Theatr.

Ni allwn anghytuno â disgrifiad Simon Brooks (ar Twitter) o sbloets Dahl  fel digwyddiad ‘Baudrillardaidd, ble mae ‘simulacra’ yn disodli realiti’. Ond dyma welwn ni’n aml yn y Theatr Gymreig, yn wyneb yr ennui sy’n ein mygu mewn cyfnod o ansicrwydd mawr .

O archwiliad Tim Price o berthynas Chelsea Manning â Merched Beca, i’w gywaith â Gruff  Rhys am y Comiwnydd Giangiacomo Feltrinelli, hyd at weithiau ar  effeithiau Streic y Glowyr,  a sefydlu Cymdeithas yr Iaith;  i gyd yn engrheifftiau o ddramau gwleidyddol a lwyfannwyd yn lled-ddiweddar gan y ddwy theatr genedlaethol Gymreig. Does dim dadlau mai rhan fawr o rôl y theatr yw herio ac anesmwytho, gan roi cyd-destun hanesyddol i anghyfiawnderau cyfoes; ond i ba raddau y caiff y dorf , wedi eu hymweliad â’r theatr, eu cyflyrru i gwffio dros y Gymru sydd ohoni?

Rhyw feddyliau o’r fath a fu’n ffrwtian yn fy mhen ar ymweliad i ysgol gynradd ym mhentre Blaina, fry yn nhopiau Blaenau Gwent yr wythnos hon; dyma’r fro a fu mor gadarn o blaid ‘Brexit’, serch derbyn y cyfanswm uchaf o nawdd Ewropeaidd ‘y pen’.  Nid golwg hirlwm oedd ar y cwm hynod hardd yn yr haul, ond mae na wirioneddau cudd i’w canfod islaw.

’Nol yng Nghaerdydd, yn addas iawn, profais ddrama brotest newydd, yn rhannol-seiliedg ar safiad trigolion Troedrhiwgwair yn 1973.  Mae The Good Earth gan Motherlode Theatre, yn cynnig cip bersonol o frwydr faith,  a dyma docyn theatrig y tymor yn fy marn i.

Fe’i chanmolwyd i’r cymylau mewn adolygiad The New York Times – yn dilyn llwyfaniad yn Flea Theatre TriBeCa yn ystod mis Awst.Trwy drugaredd, ni chafwyd cymhariaeth â gweithiau Dylan Thomas, er y ceir adlais o Under Milkwood ar gychwyn y sioe. Ond mae’r ddrama gerddorol, sydd yn cynnwys elfen gref o ganu gwerin, yn cynnig mwy na chymeriadau cartŵn. Yn wir mae ambell berfformiad ymysg y gorau i mi’u gweld ar lwyfan y Theatr Gymreig eleni.

Dilynwn deulu a chymuned mewn pentre yng Nghwm Rhondda, ar achlysur ymweliad annisgwyl; daw dieithryn i adrodd fod y mynydd cyfagos  yn cynnig peryg mawr i bawb. Anogir pawb yn y pentref i symud filltir i ffwrdd, lle mae’r cyngor yn cynnig gwasanaethau newydd; archfarchnad, pwll nofio, ysgol a thai llai tamp na’r terasau traddodiadol.

Derbyn y cynnig yn ddi-ddadl wna nifer o’r cwm, ag eithrio un teulu penodol.

28994264051_75d362151a_z

Cawn gyflwyniad i’r cyfan trwy lygaid merch ifanc; Jackie Adams (Gwenllian Higginson), sy’n byrlymu o chwilfrydedd. Cawn restr gweledol gomig o’i chymdogion lu, sy’n byw yn yr un stryd â hi; o’r cigydd a’r groser i’r meddyg a’r athrawes – mae hon yn gymuned fyw, yn ‘gymuned onest’. Yn olaf, fe’n cyflwynwn i Dina (Rachel Boulton) ei Mam, sy’n magu Jackie a’i brawd hyn James (Mike Humphreys) ar ei phen ei hun. ‘Gadawodd’ y gŵr, wedi colli ei waith, a bu bywyd yn frwydr fyth ers hynny.

Ni chrybwyllir y Streic, na’r pyllau glo, ond ceir cyfeiriadau at Mimi Vice a’r ‘Harvester’ newydd, gan ein gosod ni, a’r stori, mewn cyfnod o wacter, yn nhir neb hanner ola’r Wythdegau.

Fordd o fyw ydy brwydro i’r teulu clos hwn, a does dim cwestiwn ond gwrthwynebu’r awdurdodau; gofynnir am dystiolaeth o’r mynydd ‘ansefydlog’, ond fe’u hanwybyddir am dair blynedd a mwy. Yn y cyfamser, ymadael yn raddol wna’u cymdogion bore oes, sy’n dechrau troi yn erbyn y teulu. ‘Troublemakers’ twp, sy’n gibddall i ddatblygiad, yw’r teulu, yn ôl athrawes Jackie. ‘Gofyn di  iddi hi beth yw ystyr integriti,’ yw ateb cadarn Dina.

28994270511_f04bea27fa_z-1

Ond wrth i’r brwydro neshau at adre, tynhau wnaiff tensiynau’r cartre, gan fygwth tanseilio’r teulu clos yn llwyr. Ydy’r egwyddor yr ymgyrch yn drech na theyrngarwch teuluol?

Ceir diweddglo go amwys i’r ddrama – sy’n llai gobeithiol na Tir Sir Gâr; cynhyrchiad nid anhebyg am etifeddiaeth yn y fantol. Serch hynny, ceir haenau comig ar hyd y sioe hon, sy’n taro deuddeg, diolch i berfformiadau gwych gan bawb.

Er mai Gwen o Abergwaun – dyweddi James – yw prif gymeriad Anni Dafydd, mae hi’n cynnig dosbarth meistr wrth gynnig tri chymydog comig mewn llai na munud. Mae Gwenllian Higginson, fel Jackie Adams, yn annwyl tu hwnt, a chredadwy, fel merch ddiniwed dan ddeg. Ar goll ym myd natur, mae hi’n dotio at y sêr, cyn gweld ei byd yn troi ben i waered.

29037783416_6c81745ccc_z

Cynigodd Mike Humphreys berfformiad grymus fel ei brawd mawr – y dyn teulu angerddol dan warchae.  Serch anaf i’w benglin, fe ymroddodd yn llwyr i holl heriau corfforol y sioe.

Ychwanegodd Kate Elis ysgafnder i’r sioe fel Trish, yr haden gegog drws nesaf;  ar ei gorau, yn ddwys a digri – trwy ddŵr a thân – yng nghwmni ei ffrind pennaf, Dina.

28452855233_598f2bb078_z

Trwy’r cyfan, gan y cast, ceir chwa grymus o egni corfforol; trwy symudiadau torfol, cydweithia’r pum actor yn reddfol, i gyfathrebu naws o undod a harmoni. Mae effeithiau sain gan y cast eu hunain yn syml ond hynod effeithiol; ochneidio trwm, a chanu gwerin hudolus .

29037872976_043a39f6bb_z

Ers mai drama di-Gymraeg yw sioe The Good Earth, mae’r seinlun byw hyn yn cynnig ‘sylwebaeth’ gefndirol Gymraeg. O ‘Tŷ Bach Twt’ i ‘Gwyn Fyd yr Aderyn’ i’r hwiangerdd ‘Si Hwi Hwi’ – yr olaf, a sgwennwyd yng nghyfnod caethwasanaeth –  mae’r themau yn asio’n berffaith i bob golygfa, ac yn cynnig haenen ddwysach i gynulleidfa Gymraeg – llongyfarchiadau i’r cyfarwyddwr cerdd Max Mackintosh ar drefniannau grymus.

28452919153_b5f68c6108_z

Yn weledol, mae’r llwyfan yn wag ag eithrio byrddau a chadeiriau haniaethol, a  gosodwaith metalig sy’n dwyn pibellau organ capel i’r meddwl.

28994252181_3d361706f7_z

Deillio wnaeth y ddrama o gynllun Incubator Canolfan y Mileniwm yn 2013, cyn cael ei ddatblygu ymhellach gan gynllun Theatrau Cyngor Rhondda Cynon Taf yn Theatr Parc a Dâr Treorci, cyn myned ar daith.   Mae ôl sglein ar y ddrama, a’i llywio’n ofalus i daro’r nodau cyn cyrraedd yr uchelfannau.

Heb os, uchafbwynt y sioe yw perfformiad Rachel Boulton – sefydlydd cwmni theatr Motherlode – sy’n portreadu ‘Mam Gymreig’ cynhyrchaid The Good Earth, Dina.

29037883946_8bed21e844_z

Fe welsom ‘Y Fam’ mewn cynyrchiadau di-ri, ond daw Rachel â ffresni newydd i’w dehongliad hithau, a dôs da o realiti bob-dydd. Er yn actores gymharol ifanc, mae’n trawsffurfio’n fenyw hŷn – nid trwy brostheteg, ond dealltwriaeth lwyr o gorffolaeth merched Cwm Rhondda. Daeth teulu fy nhad o’r Porth,  ac mae ei hacen yn taro tant; y rhyddmau tonnog, a’r llafariaid elastig. Ond diolch i’w meistrolaeth o gomedi gwynepsyth, wedi’i gydbwyso â thor-calon pur, cawn ymgorfforiad o gadernid y Cymoedd ynddi hi.

Os na chaiff pawb eu sbarduno ganddi i gynnal eu chwyldro eu hun, mae na rywbeth mawr iawn o le yng Nghymru. Ond o gofio’r corwynt o berfformiad cyffelyb a gafwyd gan Sophie Melville  yn Iphigeniah in Splott y llynedd – cyn daeargrynfeydd gwleidyddol 2016 – mae’n debyg mai difyrrwch dros-dro yn unig fydd hanes Dina.

Mae cynhyrchiad The Good Earth ar daith ledled Cymru tan Hydref y  12ed, 2016. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Uncategorized | Rhowch sylw

Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Dusty Knuckle Pizza

Y Dinesydd Medi 2016

Dusty Knuckle Pizza

Dusty Knuckle Pizza

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Bwyd, Canllaw Bach Caerdydd, Y Dinesydd | Rhowch sylw

Adolygiad Comedi: Tudur Owen – The Ll Factor (Gŵyl Caeredin, 2016)

Tudur Owen - The Ll Factor

Adolygais sioe gomedi Tudur Owen, The Ll Factor ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar yr 28ain o Awst, 2016, ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wrando eto.

Profiad digon swreal ydy gwylio Tudur Owen yn perfformio yn yr iaith fain. Yn gyflwynydd amlwg ar Radio Cymru, ac wedi blynyddoedd ar S4C  ef yw seren fawr y sîn gomedi stand-yp Cymraeg. Ond ag yntau wedi arfer a gigio yng nghlybiau Gogledd Lloegr, mae ei arddull yr un mor naturiol hyderus ag yn y Gymraeg.  Bu mor serchog ag estyn croeso personol i aelodau torf The Mash House yn ystod Gwyl ‘Ffrinj’ Caeredin ym mis Awst, wrth i seiniau’r Super Furries ein cofleidio o’r uchel seinydd.

Sioe Gymreig yn y Saesneg oedd cynhyrchiad ‘The Ll Factor’, a gyflwynwyd yn llawn direidi. Archwiliodd Tudur Owen labeli di-ri, o’r term ‘Cymro’ i’w enw ei hun, gan ddatguddio yn raddol gynhwysion yr ‘Ll Ffactor’, a  herio cysyniadau’r dorf o genedlaetholdeb Cymreig.

Fel diddanwr, mae e’n giamstar ar gybwyso’i falchder am ei filltir sgwâr, a sylwadau deifiol amdano’i hun a’i gyd-Gymry. Un o atyniadau mawr ei raglen radio yw ei ffraethineb chwim wrth ymateb i bob pwnc dan haul; yng Nghaeredin, diolch i sicrwydd trefn ‘sgript’ a baratowyd o flaen llaw, gwlewyd fflachiadau niferus o’i allu byrfyfyr – gan amlaf wrth feithrin a chynnal perthynas wresog â’r dorf.

Tudur Owen

Mewn corwynt o berfformiad, llwyddodd i ddychan ei deulu ei hun, gan gynnwys Richard ei frawd – oedd yn bresennol yn y dorf – a dawnsio erotig ei ‘Anti Margaret’. Llwyddodd hefyd i osod pin yn swigen hunan-fodlon ambell un, gan gynnwys cigyddion ger gorsaf niwclear Sir Fôn. Ymestynnodd y thema wleidyddol – a gwleidyddiaeth y teulu yn arbennig –  wrth gymharu sefydllfa’r Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd i un o deuluoedd ‘dysfunctional’ Jeremy Kyle.

Ond llwyddodd hefyd i’n denu i’w fyd o rwystredigaethau bob dydd, o wetsuits, Cefn Gwlad a Pingu – a arweiniodd, yn anochel,  at fonllefau o chwerthin o’r dorf.  Mae ar ei orau yn ‘tampan’ fel  ffigwr y Celt Crac – un o destunau mawr y sioe; ond mae e ar ei annwylaf fel  ‘Trevor/ Trudy’; y plentyn ysgol â’r enw rhyfedd, a hepgorwyd gan siopau cofroddion Caerliwelydd a Sŵ Caer.

Daw ei hyder  o’i  ‘gigs’ cyson –  bob p’nawn Gwener a bore Sadwrn ar BBC Radio Cymru –  sy’n ffordd wych o ymarfer ei gomedi arsylwgar, cyn perffeithio’r defnydd ar gyfer y llwyfan. Ond teg dweud mai’r fersiwn 12-yn-ymylu-ar-15 a glywn ar y tonfeddi; yn y cnawd, caiff archwilio stwff sy’ bach mwy ‘rated R’, sy’n rhyddhau ei hun, a’r dorf, i ymlacio’n llwyr. Un pwnc anarlledadwy, yn anffodus, yw ymateb amhrisiadwy ei wraig i arferion rhywiol yr ystlum ffrwyth .

O gofio i’w sioe ddiwethaf yng Ngŵyl Caeredin 2008 arwain at nofel lwyddiannus Y Sŵ, synnwn i ddim na glywn ni ragor am  yr ‘Ll Factor’ cyn bo hir.  Mae profi comedi Tudur Owen ar lwyfan yng Nghaeredin yn ein hatgoffa o’i athrylith, ac i fachu pob cyfle i’w weld o ’nol yng Nghymru.

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Comedi, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Wonderman (National Theatre Wales a Gagglebabble)

Wonderman

 Mae na ddathlu mawr eleni, i nodi canmlwyddiant geni Roald Dahl; un o’r awduron mwyaf llwyddiannus ym maes llenyddiaeth plant, a aned ar y 13eg o Fedi, 1916, ar Heol y Tyllgoed, yn Llandaf.

Ar strydoedd Caerdydd rhwng Medi 17-18 cynhelir ecstrafagansa go iawn; dan ofal Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales, bydd cast o filoedd yn dod ynghyd i berfformio gweithiu Roald Dahl mewn lleoliadau pur annisgwyl. Ond ar y diwrnod mawr ei hun, bydd cynhyrchiad arall i’w weld yn y Tramshed, fydd yn archwilio gwreiddiau creadigol yr awdur o Gaerdydd, a’i straeon ar gyfer oedolion.

Derbyniodd Wonderman adolygiadau ffafriol tu hwnt yng  Ngŵyl Caeredin yn ystod mis Awst, ac fe’i lwyfannwyd yn un o’r canolfannau mwaf, yr Underbelly. Cyd-gynhychiad yw’r gwaith rhwng  National Theatre Wales a chwmni clodwiw Gagglebabble.

Comedi tywyll a gafwyd yn Wonderman; addasiad o straeon byrion Roald Dahl i oedolion, a blethwyd a digwyddiad tyngedfennol ym mywyd yr awdur. Yn 1942, ag yntau’n beilot yn yr awyrlu, profodd ddamwain ddifrifol,  a’i laniodd mewn ysbyty yn yr Aifft. Yno, profodd gyfres o hunllefau byw, y mae’r sioe Wonderman yn awgrymu oedd yn sbardun i’w waith creadigol.

Gyda’r awdur yn gaeth i’w wely, profwn gyfres o rithweledigaethau, wrth i Dahl ddrysu’n llwyr rhwng nyrsys a doctoriaid a chyfres o ‘fwystfilod’. O’r landledi gwely a brecwast a’i hoffter o stwffio anifeiliaid, i gigydd a gamblwr lloerig; â nhwythau’n yn erfyn am waed, Roald Dahl yw eu prae –  a phorth i fyd y dychymyg.

Wonderman

Cynhelir naws gothig ar hyd y sioe, sy’n gwyro rhwng rhamant ac anesmwythyd, diolch i gerddorfa fyw sy’n swyno drwyddi draw. Taenai’r gerddoriaeth yr un hud â morffin y claf, gan ennyn cydymdeimlad llwyr â dryswch Dahl. O linynnau hiraethus, band jazz gelyniaethus, a calypso honco bost; amneidir rhwng arddulliau sy’n deillio o’r cyfnod, i’n cadw ar flaenau ein traed.

Wonderman

Mae’r perfformiadau’n ddisglair iawn – yn enwedig Adam Redmore, sy’n plethu diniweidrwydd mawr a sgiliau dawns yn ei bortread hoffus o’r awdur adnabyddus. Mae merched Gagglebabble – Lucy Rivers a  Hannah McPake – yn aml-dasgio’n fendigedig, wrth droi eu llaw at sawl offeryn tra’n darbwyllo llwyr wrth chwarae sawl cymeriad . Ceir goleuo hynod drawiadol, a sgript ffraeth gan Daf James, sy’n arbenigo mewn plethu’r macabre a mwynhad y dorf.

Ond serch hyn oll, mae na rywbeth ar goll; i mi, ceir yma fymryn ormod o bwdin. Mwynheais waith clodwiw criw Gagglebabble o’r blaen –  maent yn arbeigwyr ar gomedi tywyll cerddorol  Ond mae’r stori Wonderman yn mynd i bobman braidd, sy’n awgrymu wrtha i, mai casgliad o syniadau a geir yma, ac nid  naratif mor glir a gafaelgar a’u campwaith, The Bloody Ballad (2013).  Dychmygwch gyfuniad gorffwyll o The English Patient a Sweeney Todd, a fyddwch chi ddim yn bell iawn ohoni.

Wedi dweud hynny, mae na dynerwch, a dyfeisgarwch gwych ar waith, ac mae’r elfen ‘gig byw’ yn drydanol iawn ar brydiau. Ond dw’r sioe ddim  yn cynnig y ‘tocyn aur’, er mor sgleiniog yw ei glawr, a dyw’r un pathos ddim yma ag y ceir gan yr awdur mawr.

Am ragor o wybodaeth am gynhyrchiad Wonderman, a pherfformiadau yn Tramshed Caerdydd rhwng Medi 13-18ed, 2016, cliciwch yma.

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr | Rhowch sylw

Cylchgrawn Golwg: Adolygiad Gŵyl Caeredin 2016

image

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw